KSKE 1 Co 153/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 153/2011

KS v Košiciach, dátum 26.08.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 153/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/153/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810208551 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810208551.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy č. 43, IČO: 36 861 260, zastúpeného JUDr. Davidom Soukeníkom, advokátom, AK so sídlom v Bratislave, Šoltésovej č. 14, proti žalovanému A. O., G.. XX.XX.XXXX, K. O., Ž. Č.. XXX, o zaplatenie 5.392,77 eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 11. februára 2011 č.k. 9C/8/2011-55 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 5.392,77 eur a úrok vo výške 13,99% ročne zo sumy 5.120,61 eur za obdobie od 15.10.2009 do zaplatenia, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Náhradu trov konania súd žalobcovi nepriznal.

Týmto rozsudkom súd prvého stupňa v celom rozsahu vyhovel peňažnému nároku žalobcu na zaplatenie sumy 5.392,77 eur. Rozsudok odôvodnil tým, že medzi účastníkmi došlo k uzavretiu úverovej zmluvy na základe ktorej žalobca poskytol žalovanému spotrebiteľský úver vo výške 7.634,60 eur. V zmluve bol dohodnutý aj poplatok za poskytnutie úveru vo výške 381,73 eur. Tento úver sa žalovaný zaviazal splácať v 60-tich mesačných anuitných splátkach splatných vždy 14. deň v mesiaci a to vo výške 188,77 eur. V zmysle bodu 4.1 Všeobecných podmienok sa účastníci dohodli, že vyčerpaný a nesplatený úver sa bude úročiť pevnou úrokovou sadzbou vo výške 13,99% ročne. Z dôvodu neuhrádzania splátok predmetného úveru bola vyhlásením žalobcu celá suma úveru vo výške 5.412,77 eur, ku dňu XX.XX.XXXX vyhlásená za splatnú, v súlade s bodom 9.2.2. Všeobecných podmienok pre poskytovanie úverov pre fyzické osoby Citibank Slovakia a.s.. Konštatoval, že dlh na neuhradenej istine takto predstavuje sumu 5.120,61 eur a úrok za obdobie do vzniku splatnosti v sume 272,16 eur a úrok z úveru zo sumy 5.120,61 eur výške 13,99% ročne od 15.10.2009 do zaplatenia. V dôvodoch rozsudku súd prvého stupňa poukázal na to, že žalovaný uznal nárok žalobcu čo do základu aj výšky. Uviedol, že úver čerpal na zakúpenie osobného motorového vozidla, ktorým denne cestuje do práce mimo miesta trvalého bydliska. Dlh mu vznikol z dôvodu, že tento nemohol splácať v dohodnutých splátkach, keďže sa stal jediným živiteľom jeho rodiny, pričom jeho príjem činí 660,- eur mesačne. Manželka stratila pred rokom zamestnanie, pričom majú vyživovaciu povinnosť k dvom dcéram študujúcim na stredných školách. Tento uviedol, že spolu s manželkou je vlastníkom rodinného domu, na ktorý však majú hypotekárny úver od A. A., Q..A.., a majú taktiež ďalšie dlhy od spoločností D., E., O., O. Q. O. K., ktoré žalovaný spláca po 20,- až 30,- eur mesačne. Žiadal preto o poskytnutie možnosti splácať uvedený zostatok úveru v mesačných splátkach maximálne do výšky 100,- eur.

S poukazom na tieto zistenia súd prvého stupňa uzavrel, že žalovaný uplatnenú sumu neuhradil riadne a včas ani nepreukázal, aby sa so žalobcom dohodol na odklade dohodnutých splátok alebo ich znížení. Porušil takto svoje zmluvné povinnosti a preto súd nároku žalobcu v celom rozsahu vyhovel.

Rozhodnutie o trovách konania založil súd prvého stupňa na § 150 ods. 1 O.s.p., a konštatoval, že žalovaného nezaviazal k náhrade trov konania s prihliadnutím na jeho zlé sociálne pomery a slabé finančné možnosti ako jediného živiteľa štvorčlennej rodiny, ktorý má ďalšie dlhy voči iným subjektom.

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Tento žiadal napadnutý rozsudok zmeniť vo výroku o trovách konania a žalovaného zaviazať na ich náhradu vo výške 1.036,90 eur a nahradiť mu taktiež trovy odvolacieho konania. V odvolaní uviedol, že rozsudok napáda iba v časti výroku týkajúceho sa nepriznaných trov konania. V dôvodoch odvolania konštatoval, že v súvislosti s uplatnením jeho pohľadávky voči žalovanému súdnou cestou mu vznikli výdavky spočívajúce v zaplatenom súdnom poplatku ako aj trovách právneho zastúpenia. Má za to, že súd prvého stupňa založil svoje rozhodnutie o trovách konania len na tvrdeniach žalovaného, ktoré neboli podložené žiadnymi dôkazmi. Má za to, že rozhodnutie súdu o trovách konania odporuje § 1 O.s.p., keďže žalovaného nevedie k zachovávaniu zákonov a čestnému plneniu povinností, keďže v rozsudku bol zaviazaný iba na uhradenie istiny ako aj príslušenstva, pritom vynaložené trovy konania si má žalobca znášať sám. Poukázal na to, že aplikácia § 150 ods. 1 O.s.p. na rozhodnutie o trovách konania môže byť aktuálna iba v prípade, ak sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa. Má za to, že v danom prípade takéto dôvody dané neboli, resp. neboli žalovaným preukázané. Súd pochybil pokiaľ neskúmal celkové majetkové pomery žalovaného, ktoré okrem príjmu zahŕňajú aj ďalšie skutočnosti ako vlastníctvo nehnuteľnosti, motorového vozidla a pod.. Skutočnosť, že manželka žalovaného je iba nezamestnaná, je len prechodného charakteru, na ktorú súd nemal prihliadnuť. S poukazom na rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe 10 Cmo 324/94 konštatoval, že platobná neschopnosť účastníka nemôže byť dôvodom, pre ktorý mu súd neuloží povinnosť hradiť trovy konania v prospech toho, kto má na náhradu trov právo. Má teda za to, že v danom prípade neboli splnené zákonné podmienky pre aplikáciu ust. § 150 ods. 1 O.s.p.. Zároveň si uplatnil náhradu trov odvolacieho konania v sume 123,43 eur, ktoré aj položkovite vyčíslil.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania, postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Súd prvého stupňa sa pri rozhodovaní o trovách konania nevyporiadal náležite so všetkými zákonnými podmienkami pre použitie výnimočného ust. § 150 ods. 1 O.s.p. a jeho rozhodnutie v tejto časti je pre nedostatok dôvodov nepreskúmateľné.

Podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa ust. § 150 ods. 1 O.s.p. ak sú tu dôvody hodné osobitné zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôvody uplatniť.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že rozhodnutie o trovách konania pri meritórnom ukončení sporu je závislé od úspechu účastníka v konaní. Zásadne platí, že úspešný účastník má nárok na náhradu trov konania proti účastníkovi neúspešnému. Z tohto pohľadu teda ust. § 150 ods. 1 O.s.p. je výnimočným ustanovením, ktorého aplikácia prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú inak naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania, avšak súd dospeje k záveru, že sú tu dôvody hodné zvláštneho zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí však ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí odôvodnený. Výnimočnosť môže spočívať v okolnostiach danej veci alebo v okolnostiach na strane účastníkov konania.

V prípade ak súd dospeje k záveru, že tieto okolnosti sú na strane účastníkov konania je jeho povinnosťou prihliadnuť na osobné, majetkové, zárobkové a iné pomery účastníkov a brať do úvahy aj okolnosti, ktoré ich viedli k uplatneniu práva na súde a na ich postoj v konaní.

Na odôvodnenie rozsudku v tejto časti platí primerane ust. § 157 O.s.p. týkajúce sa odôvodnenia rozsudku. Bolo teda povinnosťou súdu primerane, jasne a výstižne zdôvodniť, ktoré skutočnosti pre posúdenie rozhodnutia o trovách konania považoval súd za preukázané, z ktorých dôkazov v tomto smere vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil. Pokiaľ je odôvodnenie s poukazom na vyššie uvedené podmienky nedostatočné nemá odvolací súd možnosť vyhodnotiť a posúdiť správnosť záverov súdu prvého stupňa a jeho rozhodnutie je z tohto dôvodu nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Dôvody, ktoré súd prvého stupňa v tomto smere uviedol pokiaľ poukázal, že prihliadol na zlé sociálne pomery a slabé finančné možnosti žalovaného bez toho, aby tieto skutočnosti bližšie odôvodnil a bez toho, aby sa vyporiadal aj s otázkou, či možno od úspešného účastníka spravodlivo požadovať, aby tento napriek úspechu v konaní znášal svoje trovy konania sám za nepreskúmateľné.

Z tohto dôvodu odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania a v tejto časti mu vec vrátil na nové rozhodnutie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.