KSKE 1 Co 161/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 161/2011

KS v Košiciach, dátum 11.01.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 161/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/161/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107231659 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107231659.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu G. P. R..F.., so sídlom v V., P. Č.. XX, proti žalovanému Š. U., bytom v M., O. D. Č.. X, o zaplatenie 19,58 euro s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 17.12.2010 č.k. 12C 91/2010-43 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi na trovách konania sumu 36,18 euro platbou Advokátskej kancelárií N., F..E..D.. so sídlom X. V., P. F. P. XX do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á va.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 19,58 euro a zároveň mu uložil povinnosť nahradiť žalobcovi na trovách konania sumu 25,32 euro všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd mal v konaní za preukázané, že žalobca v konaní uplatnil vo vzťahu k žalovanému pohľadávku titulom nezaplatených koncesionárskych poplatkov za rozhlasový prijímač a to za obdobie od apríla 2003 do júna 2005 v sume 19,58 euro (590,-Sk) . Po vykonanom dokazovaní vychádzajúc z ust. § 4a ods. 1 zák.č. 212/1995 Z.z. mal za preukázané, že nárok žalobcu je dôvodný, lebo do 31.7.2003 mesačná výška poplatku za používanie rozhlasových prijímačov pre fyzickú osobu bola 30,-Sk. Z uvedeného dôvodu preto žalobnému návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Výrok o trovách konania odôvodnil s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 150 ods. 2 O.s.p. majúc za to, že žalobca mal plný úspech vo veci a vzhľadom na to, že sa jedná o drobný spor žalobcom uplatnené trovy konania znížil. Za účelné trovy konania považoval súd dva úkony právnej pomoci každý v sume 16,60 euro a 1x režijný paušál v sume 4,98 euro a 1x v sume 5,44 euro teda trovy právnej pomoci v sume 43,62 euro. Výšku takto vyčíslených trov konania považoval za neprimeranú voči uplatnenej pohľadávke a z takto vyčíslených trov konania priznal žalobcovi sumu 8,72 euro, čo predstavuje trovy konania vo výške 20% zo sumy 43,62 euro. Taktiež priznal žalobcovi náhradu zaplateného súdneho poplatku v sume 16,60 euro, teda trovy konania spolu v sume 25,32 euro.

Proti tomuto rozsudku vo výroku o trovách konania podal včas odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie vo výroku o trovách konania zmenil a zaviazal žalovaného nahradiť na trovách konania sumu 81,79 euro. V odvolaní uviedol, že rozhodnutie o znížení trov konania považuje za nesprávne. Mal za to, že ak by súd konal riadne a včas, bez zbytočných prieťahov, bol by k rozhodnutiu dospel ešte v čase, keď možnosť zníženia náhrady trov konania pri drobných sporoch nebola v právnom poriadku obsiahnutá. Novela O.s.p. ktorá toto oprávnenie súdu zaviedla zákonom č. 384/2008 Z.z.

nadobudla účinnosť dňom 15.10.2008. Návrh na začatie konania podal ešte v roku 2006. Je teda zrejmé, že začal vymáhanie pohľadávok prostredníctvom súdneho konania za právneho stavu, z ktorého vyplýva iná náhrada trov konania, ako tomu bolo v čase skutočného rozhodovania. Podľa jeho názoru ak súd uvádza, že by zastupovanie bolo pre advokáta zaujímavé aj v prípade, ak by sa dohodli na zníženej odmene, nejde o relevantné odôvodnenie a súd nemá právo posudzovať aká odmena je ešte adekvátna resp. výhodná, ani skúmať koľko (viac či menej) žalobca advokátovi skutočne zaplatil. Pred prijatím novely L.. U. P. ako vtedajší právny zástupca preukázateľne poskytol mu právne služby podľa vyhl.č. 655/2004 Z.z. Taktiež bol toho názoru, že novela pôsobí retroaktívne, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu. V dôsledku jej prijatia, avšak až v prípade jej aplikácie súdom, dochádza k zásahu do jeho základného práva na súdnu ochranu, ako aj zásahu do jeho základného práva na vlastníctvo v zmysle Ústavy SR ako aj Europského dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania a konanie mu predchádzajúci podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je čiastočne dôvodné.

V prejednávanej veci je odvolací súd toho názoru, že súd prvého stupňa síce správne zistil skutkový stav veci ohľadom trov konania, tento však následne nesprávne právne posúdil, ak žalobcom uplatnené trovy konania znížil na sumu 20,-euro.

Podľa § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke môže ich súd nepriznať, alebo znížiť.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu č. 384/2008 Z.z., ktorým bolo ust. § 150 ods. 2 O.s.p. zavedené, táto zákonná úprava vychádza z nariadenia Europského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 zo dňa 11.7.2007 o tom, že aby sa pristupovalo k zníženiu trov, ktoré sú v drobných sporoch neprimerané voči uplatňovanej pohľadávke . Z dôvodovej správy ďalej vyplýva, že cieľom súdnych konaní v takýchto veciach má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Spoločnosti, ktoré takéto pohľadávky hromadne uplatňujú, majú možnosť výberu advokáta, ktorý pristúpi na uplatňovanie a vymáhanie takýchto pohľadávok za takých podmienok, že veriteľ nebude mať žiadnu ujmu a pre advokáta stále zostanú tieto veci vzhľadom na ich množstvo zaujímavé . Zmyslom a účelom tohto ustanovenia je teda vymáhanie pohľadávok s čo najnižšími nákladami pri tzv. drobných sporoch.

Z obsahu spisu je zrejmé, že žalobca v konaní uplatňuje zaplatenie dlžných koncesionárskych poplatkov v sume 19,58 euro a teda je nesporné, že sa jedná o drobný spor. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa v tom, že žalobcom uplatnené trovy konania sú v danej veci voči pohľadávke neprimerané a teda dôvodne súd pristúpil k ich zníženiu.

Na veci nemení nič ani skutočnosť, že žalobca svoj nárok na súde uplatnil ešte v roku 2006, teda pred účinnosťou zákona č. 384/2008 Z.z. (15.10.2008, ktorý zaviedol možnosť súdu znížiť resp. nepriznať trovy konania) lebo aj z prechodného ustanovenia ku právam účinným od 15.10.2008 (§ 372p O.s.p.) vyplýva, že na konania začaté pred 15.10.2008 sa použijú predpisy účinné od 15.10.2008, ak nie je ďalej ustanovené inak. Toto prechodné ustanovenie vyjadruje zásadu, že v procesných otázkach postupuje súd podľa práva účinného v čase rozhodovania. Nemožno preto súhlasiť s názorom žalobcu, že novela Občianskeho súdneho poriadku vykonaná zákonom č. 384/2008 Z.z. pôsobí retroaktívne. V tejto časti teda nepovažuje odvolanie žalobcu za dôvodné.

Za dôvodné však považuje odvolací súd odvolanie žalobcu ohľadom výšky zníženia mu trov konania.

Žalobca v konaní ohľadom trov konania uplatňoval nielen trovy právneho zastúpenia, ale aj zaplatený súdny poplatok. Zaplatenie súdneho poplatku treba považovať za účelne vynaložené trovy konania, ktoré podľa názoru odvolacieho súdu nemožno nepriznať, či znížiť ani podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p. vzhľadom na skutočnosť, že bez splnenia poplatkovej povinnosti žalobcu by súdne konanie nemohlo prebehnúť. Z tohto dôvodu pri zohľadnení úspechu žalobcu v konaní v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. aj u tohto drobného sporu je nutné priznať úspešnému žalobcovi náhradu zaplateného súdneho poplatku v celej výške, teda v prejednávanej veci v sume 16,60 euro.

Pokiaľ ide o trovy konania, spočívajúce v trovách právneho zastúpenia, za neprimerané trovy konania podľa názoru odvolacieho súdu voči uplatnenej pohľadávke pri drobných sporoch bude treba považovať trovy právneho zastúpenia prevyšujúce uplatnenú pohľadávku. Preto za primerané bude treba považovať pri drobných sporoch trovy konania spočívajúce v troch právneho zastúpenia maximálne do výšky žalovanej pohľadávky, čo v danom prípade predstavuje sumu 19,58 euro. Z uvedeného dôvodu v prejednávanej veci za primerané trovy konania voči pohľadávke považuje odvolací súd jednak trovy konania spočívajúce v zaplatenom súdnom poplatku v sume 16,60 euro a z trov právneho zastúpenia v sume 19,58 euro, teda celkove trovy konania v sume 23,24 euro.

Z uvedených dôvodov preto odvolací súd považoval za čiastočne dôvodné žalobcom podané odvolanie, preto postupom podľa § 220 ods. 1 O.s.p. zmenil napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania a priznal žalobcovi trovy prvostupňového konania v sume 36,18 euro.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 142 ods. 2 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ktorých súd účastníkom náhradu trov konania neprizná, ak účastníci mali vo veci úspech len čiastočný.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.