KSKE 1 Co 164/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/164/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811202023 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811202023.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Q. L., E..A..O.., so sídlom H. R., L. Č..XX, proti žalovanému F. T., bytom H. A.K., Q. Č..XX, o zaplatenie 27,29 euro s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 31.03.2011 č.k. 5C/33/2011-38 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu zamietol a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Týmto rozsudkom rozhodol súd prvého stupňa o peňažnom nároku žalobcu titulom dlžného poistného na zdravotné poistenie.

V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalovaný počas konania namietal premlčanie nároku žalobcu. Po vykonanom dokazovaní mal za preukázané, že žalobca požaduje od žalovaného zaplatenie poistného za mesiac C. K. W. XXXX. Žalobca podal žalobu dňa 08.03.2011 teda po uplynutí premlčacej lehoty, lebo ako vyplýva z ust. § 101 Občianskeho zákonníka premlčacia lehota je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Vzhľadom na námietku premlčania vznesenú žalovaným, súd návrh žalobcu zamietol.

Výrok o trovách konania odôvodnil s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. vzhľadom na to, že úspešný žalovaný si žiadne trovy neuplatnil.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní namietal, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. V tejto súvislosti poukázal na ust. § 21 zák. č. 273/1994 Z.z. podľa ktorého právo predpísať poistné sa premlčí za 10 rokov odo dňa jeho splatnosti a v zmysle ust. § 21 ods. 3 sa právo vymáhať poistné premlčí za 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa toto poistné predpísalo. Na základe uvedeného má teda za to, že právo predpísať dlžné poistné voči žalovanému sa premlčalo po uplynutí 10 rokov odo dňa jeho splatnosti a teda dňom XX.XX.XXXX. Týmto dňom sa však právo predpísať dlžné poistné premlčalo a nie prekludovalo, čím sa dané právo zmenilo na naturálnu obligáciu. Predmetný záväzok žalovaného ako taký nezanikol, len ho nie je možné úspešne uplatniť v predmetnom súdnom konaní, nakoľko žalovaný vzniesol námietku premlčania. Jeho nárok na poplatok z omeškania vo výške 0,2% denne zo sumy 27,29 euro za jednotlivé kalendárne dni, počnúc XX.XX.XXXX až do zaplatenia poistného však premlčaný nie je. Má za to, že súd je plne oprávnený priznať mu tento nárok odo dňa XX.XX.XXXX až do zaplatenia.

Žalovaný vo svojom písomnom podaní k podanému odvolaniu uviedol, že je toho názoru, že súd prvého stupňa veľmi dôsledne a dôkladne preskúmal všetky právne dôležité skutočnosti pre rozhodnutie vo veci samej ak návrh žalobcu zamietol. Navrhol preto, aby odvolací súd odvolanie zamietol a potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v plnom rozsahu.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky pre potvrdenie ani pre zmenu rozhodnutia.

Odvolací súd je v prejednávanej veci toho názoru, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil vo vzťahu k právomoci súdov na rozhodovanie o žalobcom uplatnenom nároku - poistného na zdravotné poistenie s príslušenstvom.

Podľa § 7 ods. 1 Občianskeho zákonníka v občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány.

Podľa § 7 ods. 3 O.s.p. iné veci prejednávajú a rozhodujú súdu v občianskom súdnom konaní, len ak to ustanovuje zákon.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zásadne je daná právomoc súdu na prejednanie a rozhodnutie tých vecí, ktoré vyplývajú zo súkromnoprávnych vzťahov taxatívne vymenovaných v § 7 ods. 1 O.s.p.. Spory vyplývajúce z týchto vzťahov (nie iných) výnimočne neprejednávajú a o nich nerozhodujú súdy len vtedy, ak osobitný zákon stanoví, že tieto veci sú oprávnené riešiť iné orgány než súdy. Okrem toho súdy môžu priamo prejednávať a rozhodovať veci iné, než vyplývajúce z uvedených súkromnoprávnych vzťahov (napr. veci sociálneho poistenia a pod.) , avšak len za predpokladu, že tak ustanovuje zákon.

Z obsahu spisu je zrejmé, že žalobca v konaní uplatňuje peňažný nárok na zaplatenie dlžného poistného s príslušenstvom na zdravotné poistenie, ktorý vo vzťahu k žalovanému nadobudol postúpením od postupcu Perspektívy, družstevnej zdravotnej poisťovne v konkurze. Ide o nárok zo zdravotného poistenia podľa zákona č. 273/1994 Z.z. a teda je nepochybné, že sa jedná o nárok z verejného práva a nie z práva súkromného. Súd môže síce prejednať a rozhodnúť aj veci iné, než vyplývajúce zo súkromnoprávnych vzťahov, avšak iba za predpokladu, že tak stanovil zákon (§ 7 ods. 3) .

V prejednávanej veci súd prvého stupňa rozhodol o nároku žalobcu, pričom z odôvodnenia rozhodnutia nevyplýva, ako sa vyporiadal s otázkou právomoci vo vzťahu k uplatnenému nároku vzhľadom na to, že sa nejedná o súkromnoprávny vzťah, ale o vzťah verejnoprávny a teda, či právomoc konať a rozhodnúť ustanovil zákon.

Právomoc súdu je podmienkou konania na ktorú musí súd kedykoľvek prihliadať. Keďže súd prvého stupňa sa nezaoberal otázkou svojej právomoci, považuje odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa za predčasné a teda aj nesprávne.

Z uvedeného dôvodu preto odvolací súd postupom podľa § 221 ods. 1,2 O.s.p. zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa posúdiť podmienku jeho právomoci vo veci konať, vzhľadom na skutočnosť, že žalobcom uplatnený nárok je nárokom z práva verejného. V prípade,

že dospeje k záveru, že nárok žalobcu nespadá do právomoci súdov postúpi veci po právoplatnosti uznesenia po zastavení konania príslušnému orgánu (§ 104 ods. 1 O.s.p.) . V opačnom prípade opätovne rozhodne o žalobcom uplatnenom nároku a prihliadne na jeho námietky uvedené v odvolaní.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.