KSKE 1 Co 165/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 165/2012

KS v Košiciach, dátum 15.07.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 165/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/165/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612206542 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612206542.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne S. I., G. I. N. J. I., H. Č.. XXXX/XX, proti žalovaným X/ I. E., G. I. N. J. I., Z. Č.. XXXX/X M. X/ D. N., G. I. N.N. J. I., H. Č.. XX/XX, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní žalovanej v 1. rade proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 30.4.2012 č.k. 2C/43/2012-13 takto

r o z h o d o l :

O d mi e t a odvolanie.

Z a m i e t a návrh žalobkyne na zmenu účastníka konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa uložil žalovanej v 1. rade, aby sa zdržala zásahov do práva žalobkyne zodpovedajúceho vecnému bremenu spočívajúceho v práve doživotného užívania bytu s. č. XX, nachádzajúceho sa na O. K. I. Q. O. Č.. XXXX, Q. Č. XX, L. I. X. Č.. XXXX, H. Ú. N. J. I. a to do právoplatného ukončenia konania vo veci samej. V prevyšujúcej časti súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Pri rozhodovaní vychádzal súd prvého stupňa zo zistenia, že žalobkyňa uzavrela so žalovanou v 1. rade kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol vyššie označený byt č. XX. V kúpnej zmluve sa zmluvné strany dohodli na zriadení práva vecného bremena spočívajúceho v tom, že žalovaná v 1. rade bude trpieť, aby žalobkyňa mala právo bývať v byte, ktorý bol predmetom prevodu, spôsobom bežným a obvyklým tak ako doteraz, a to až do jej smrti. Súčasne sa dohodli, že uvedené vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a že žalovaná v 1. rade bude právo oprávnenej z vecného bremena rešpektovať a zároveň trpieť. Ďalej vychádzal zo zistenia, že pred uzavretím kúpnej zmluvy žalobkyňa obývala byt sama. Vzťahy medzi žalobkyňou a žalovanými sa v poslednej dobe tak vyhrotili, že došlo k verbálnym a fyzickým útokom a žalobkyňa už nie je ochotná a schopná trpieť ich v predmetnom byte. Po tom čo vyzvala žalované na vypratanie nehnuteľnosti, vzťahy medzi nimi sa ešte viac narušili. Žalobkyňa má XX V.okov a chce dôstojne a pokojne dožiť v byte, ktorý pred prevodom užívala sama.

Na základe uvedených zistení súd prvého stupňa vychádzajúc z ust. § 75 ods. 1 v spojení s § 76 ods. 1 písm. f) O.s.p. dospel k záveru, že žalobkyňa osvedčila tvrdené právo, ktorého ochrany sa domáha a preukázala existenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom rozhodnutí súdu, že bez takejto predbežnej ochrany zo strany súdu nemá zaručené nerušené právo, ktoré jej prináleží s platne zriadeného vecného bremena, doživotného užívania Y. G. Č.. XX o to viac, že dochádza aj k verbálnym a fyzickým násilnostiam. Súd preto uložil žalovanej v 1. rade, aby sa zdržala zásahov do práva žalobkyne zodpovedajúceho vecnému bremenu spočívajúceho v práve doživotného užívania bytu a vyhovel návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. V prevyšujúcej časti súd návrh na nariadenie

predbežného opatrenia vo vzťahu k žalovanej v 2. rade zamietol z dôvodu, že v danom prípade sa nejedná o dočasnú úpravu pomerov, ale už o rozhodnutie veci v merite samom, čo nemôže byť obsahom predbežného opatrenia.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie žalovaná v 1. rade. Žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol v celom rozsahu. V odvolaní uviedla, že nie sú pravdivé tvrdenia žalobkyne, že jej bráni v nerušenom užívaní nehnuteľnosti tým, že umožnila žalovanej v 2. rade spolu s jej dcérou nasťahovať sa do bytu. Žalovaná v 2. rade sa nasťahovala do bytu k žalobkyni po vzájomnej ústnej dohode so žalobkyňou. Spolužitie žalovanej v 2. rade a žalobkyne bolo bezproblémové a preto si nevie vysvetliť zmenu v správaní a zmenu v postoji žalobkyne. Z jej strany, ani zo strany žalovanej v 2. rade nedochádzalo a nedochádza k žiadnym verbálnym ani fyzickým násilnostiam voči žalobkyni. Vylúčila akékoľvek ataky z ich strany, už vzhľadom na to, že v ich vzťahoch ide o J. K. I.. Taktiež je toho názoru, že žalobkyňa žiadnymi relevantnými dôkazmi nepreukázala naliehavosť právneho záujmu na vydanie predbežného opatrenia tak, ako to deklaroval súd prvého stupňa. Žalobkyňu nikto žiadnym spôsobom neobmedzuje v riadnom a nerušenom práve, ktoré jej prináleží so zriadeného vecného bremena.

V rámci odvolacieho konania žalobkyňa podala návrh na zmenu účastníka konania podľa § 92 ods. 2 O.s.p. a navrhla, aby do konania namiesto žalovanej v 1. rade vstúpila žalovaná v 2. rade, čo odôvodnila tým, že po podaní návrhu na začatie konanie došlo k zmene vlastníka predmetnej nehnuteľnosti, t.j. G. Č.. XX, na ktorý sa viaže vecné bremeno doživotného užívania pre žalobkyňu. Uvedený byt bol na základe darovacej zmluvy zo dňa XX.X.XXXX prevedený zo žalovanej v 1. rade na žalovanú v 2. rade.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania odvolací súd zistil, že tieto nie sú splnené, pretože odvolanie žalovanej v 1. rade bolo podané oneskorene.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

V prejednávanej veci z obsahu doručenky je zrejmé, že napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo doručené žalovanej v 1. rade dňa X.X.XXXX, preto 15 dňová lehota na podanie odvolania začala plynúť 4.5.2012 a uplynula dňom 18.5.2012 (piatok) . Z razítka pošty na poštovej zásielke je však zrejmé, že žalovaná v 1. rade podala odvolanie na poštovú prepravu až dňa 21.5.2012 t.j. zjavne po uplynutí 15 dňovej lehoty na podanie odvolania.

Z uvedeného dôvodu preto odvolací súd postupom podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolanie ako oneskorene podané odmietol.

Podľa § 92 ods. 2 O.s.p. ak po začatí konania nastala právna skutočnosť s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ, alebo ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené, alebo na koho prešli, navrhnúť, aby do konania na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli.

Podľa § 92 ods. 3 O.s.p. súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna skutočnosť uvedená v ods. 2, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa; súhlas odporcu alebo toho, kto má vstúpiť na jeho miesto, sa nevyžaduje. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované.

Citované zákonné ustanovenie § 92 ods. 2 a 3 umožňuje odstrániť prekážku pokračovania v konaní, ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná. Predpokladom postupu podľa tohto ustanovenia je, že práva alebo povinnosti o ktorých sa koná prešli na osobu, ktorá nie je účastníkom konania, lebo ak by práva alebo povinnosti v dôsledku právnej skutočnosti prešli iba na iného účastníka konania nebol by dôvod na rozhodovanie o zmene účastníkov konania, ktorej účelom je umožniť vstúpiť do konania tomu, kto nie je účastníkom a na koho prešli práva alebo povinnosti, o ktorých sa koná. Tak tomu bolo aj v prejednávanej veci.

V prejednávanej veci žalobkyňa v dôsledku právnej skutočnosti - prevodu G. navrhla zmenu účastníkov tak, aby do konania namiesto žalovanej v 1. rade vstúpila žalovaná v 2. rade. Vzhľadom na to, že žalovaná v 2. rade je už účastníčkou konania je pojmove vylúčené, aby súd rozhodoval o zmene účastníkov, a tým zároveň o vstupe žalovanej v 2. rade do konania.

Z uvedeného dôvodu preto odvolací súd návrh žalobkyne na zmenu účastníkov zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.