KSKE 1 Co 176/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 176/2012

KS v Košiciach, dátum 26.08.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 176/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/176/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811205284 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811205284.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu BECK reisen s.r.o., so sídlom v Bratislave, Rožňavská č.1, IČO: 35830522, zastúpeného Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária s.r.o., so sídlom v Bratislave, Poľnohospodárska č. 10, IČO: 36 858 510, proti žalovanej Š. P., F.. X.XX.XXXX, T. R. C., W. Č.. XXX, o zaplatenie 1.992,70 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 5. júna 2012 č.k. 10C/137/2011-45 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Rozhodol tak po tom, čo rozsudkom zo dňa 17.10.2011 č.k. 10C/137/2011-34 zaviazal žalovanú uhradiť žalobcovi 66,14 eur istiny s príslušenstvom ( 8,5 % úrokom za omeškania od 21. 9. 2008 do zaplatenia a zmluvnou pokutou 20 % z istiny ) , v prevyšujúcej časti konanie zastavil, Daňovému úradu Bratislava uložil vrátiť žalobcovi súdny poplatok 96,37 eura a vyslovil, že o trovách konania rozhodne samostatným uznesením. Rozhodol tak v konaní o žalobe, ktorou sa žalobca pôvodne domáhal, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť mu 1992,70 eura s 8,5 % ročným úrokom z omeškania od 21.9.2008 do zaplatenia a zmluvnú pokutu vo výške 20 % z istiny, vrátane trov konania. Pred začatím pojednávania upravil petit žaloby tak, že žiadal, aby súd zaviazal žalovanú na úhradu 66,14 eura s 8,5 % ročným úrokom z omeškania z istiny od 21.9.2008 do zaplatenia, zmluvnú pokutu vo výške 20 % z istiny a náhradu trov konania.

O trovách konania prvostupňový súd rozhodol s poukazom na ust. § 142 ods. 2, v spojení s ust. § 150 ods. 2 O.s.p. a žiadnemu z účastníkov právo na ich náhradu nepriznal, čo odôvodnil tým, že žalobca pôvodne žiadal zaplatiť istinu 1.992,70 eura, pričom k žalobe nedoložil listinný dôkaz ( Kúpnu zmluvu č. XXXXXXXX) , z ktorej odvodzoval svoj nárok. Po jej vyžiadaní od žalobcu zistil, že celková kúpna cena tovaru bola 3.499,- Sk, t.j. 116,15 eura pri konverznom kurze 30,126 Sk/1 euro. Aj napriek návrhu žalobcu, pre zjavný rozpor žaloby a z predložených listinných dôkazov vo veci platobný rozkaz nevydal a vyzval žalobcu na doplnenie odôvodnenia žaloby ohľadom pôvodne žalovanej sumy. Žalobca listom zo dňa 26.9.2011 oznámil zmenu petitu a žiadal žalovanú zaviazať na zaplatenie sumy 66,14 euro s príslušenstvom pozostávajúcim z úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty. Uplatnil si aj nárok na náhradu trov konania za zaplatený súdny poplatok sumu 16,50 eur a trovy právneho zastúpenia 76,47 eur (tri úkony právnej pomoci a to prevzatie zastúpenia, podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu a zmena žalobného petitu) .

Súd prvého stupňa z vyššie uvedených skutočností uzavrel, že žalobca nedôvodne podal žalobu proti žalovanej o zaplatenie sumy 1.992,70 eur a následne ju upravil tak, že trval na zaplatení sumy 66,14 eur. Takýto úkon žalobcu vyhodnotil ako čiastočné späťvzatie žaloby, preto v tejto časti konanie zastavil a žalobcovi priznal proti žalovanej len uplatnenú istinu 66,14 eur. Žalobca zavinil zastavenie konania v časti nad priznanú sumu s príslušenstvom, preto v zmysle ust. § 146 ods. 2 O.s.p. by bol povinný nahradiť trovy žalovanej, ktorá si ich však neuplatnila. Úspech žalobcu bol len čiastočný, nepatrný vo vzťahu k pôvodne uplatnenej sume, preto ani v zmysle ust. § 142 ods. 2 O.s.p. by súd žalobcovi právo na náhradu trov konania nepriznal. Dospel k záveru, že vyčíslené trovy konania sú neprimerané voči vymáhanej pohľadávke, pretože sa jednalo o drobný spor a v konečnom dôsledku preto v zmysle ust. § 150 ods. 2 O.s.p. ich náhradu žalobcovi nepriznal. Zdôraznil, že v súdnom konaní sa priznáva náhrada trov, ktoré sú potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva, a úkon - zmena petitu zo dňa 23.9.2011 za takýto účelný úkon nepovažoval, pretože sám žalobca zavinil, že sa domáhal nedôvodne sumy 1.992,70 eur, ktorú následne upravil na sumu 66,14 eur. Išlo teda o úkon, ktorým len opravoval svoje pochybenie a to až po tom, ako ho súd vyzval na odstránenie rozporu.

Proti tomuto uzneseniu súdu prvého stupňa podal včas odvolanie žalobca. Žiadal napadnuté uznesenie zmeniť a priznať mu náhradu trov právneho zastúpenia v celkovej sume 76,47 eur (prevzatie zastúpenia dňa 16.6.2011 - 16,60 eur, návrh na vydanie platobného rozkazu dňa 21.6.2011 - 16,60 eur, zmena petitu dňa 23.9.2011 - 8,30 eur, + 3 x rež. paušál 7,41 eur, + DPH) . Odôvodnil to tým, že súd nesprávne právne posúdil vec, ak uzavrel, že šlo o neodôvodnený nárok. Suma 1.992,70 eur, ktorú si uplatnil v konaní nie je neodôvodnená, pretože išlo o preklep, ku ktorému došlo omylom pri písaní návrhu. Táto zjavná chyba v písaní musela byť súdu zrejmá a to zo samotnej zmluvy. Po tom, čo súd vyzval zástupcu žalobcu, došlo k odstráneniu tejto chyby, pretože správne mala byť uvedená v žalobe suma 1.992,70 Sk, čo je 66,15 eur. Ak súd v odôvodnení uvádza, že ide o nedôvodnú žalobu, ignoruje fakt, že išlo iba o nesprávne uvedenú jednotku meny, neskôr žalobcom v zmysle O.s.p. odstránenú opravou. Žalobca v pôvodnej žalobe teda nežiadal viac, než koľko mu bolo súdom aj priznané právoplatným rozsudkom, preto by súd mal aplikovať na priznanie trov zásadu úspechu, najmä ak trovy právneho zastúpenia boli vyčíslené z istiny 66,15 eura.

Namietal aj to, že súd prvého stupňa zrejme zabudol rozhodnúť o trovách konania, a rozhodol o nich až po niekoľkých telefonických urgenciách, takmer po trištvrte roku po tom, čo spis bol uložený v archíve.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia ( § 219 ods. 2 O.s.p.) sa a na doplnenie odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa k odvolaniu žalobcu uvádza:

Neobstojí tvrdenie žalobcu v odvolaní, že suma 1 992,70 eura, uplatnená v konaní nie je neodôvodnená a ide iba o preklep, ku ktorému došlo omylom pri písaní návrhu , ktorá chyba v písaní (neskôr na výzvu súdu odstránená) musela byť súdu zrejmá a to zo samotnej zmluvy. Žaloba k návrhu na začatie konania, ktorým žiadal vydať vo veci platobný rozkaz kúpnu zmluvu zo dňa 20.8.2008 nepripojil. Tým, že na základe výzvy súdu zo dňa 28.6.2011 č.k. 10Ro /42/2011 - 9, na zaplatenie súdneho poplatku z návrhu na začatie konania zaplatil žiadaný súdny poplatok 119,50 eura ( t.j. 6 % zo žalovanej istiny podľa pol. č. 1 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov .- prílohy zákona č. 71/1992 Zb.) , v podstate potvrdil správnosť výšky žalovanej istiny, pretože ak by v návrhu na začatie konania skutočne došlo iba k chybe v označení peňažnej meny, nemal dôvod zaplatiť súdny poplatok v takto stanovenej výške. K zmene petitu došlo až na základe výzvy súdu zo dňa 16.9.2011, po upozornení zo strany súdu, že na základe kúpnej zmluvy č. XXXXXXXX T. povinnosťou žalovanej zaplatiť žalobcovi kúpnu cenu 3.499 .- Sk, t.j. 116,15 eura a nie kúpnu cenu vo výške 1 992,70 eura. Aj to, že zástupca žalobcu v návrhu na začatie konania žiadal priznať trovy právneho zastúpenia z celkovej sumy 1 992,70 eura nasvedčuje tomu, že nešlo iba o preklep ( t.j. chybu v písaní) pri označení peňažnej meny žalovanej istiny, ale o takto žalobcom vymedzený predmet konania.

Správne preto súd prvého stupňa pri rozhodovaní o trovách konania vychádzal z výšky pôvodne uplatneného nároku 1.992,70 eura s prísl., úpravu žaloby vyhodnotil ako jej čiastočné späťvzatie a za stavu, že žalobca bol v konaní úspešný o zaplatenie (po zmene petitu zo dňa 23.9.2011) ním požadovanej sumy 66,14 eura s prísl. za použitia ust. § 142 ods. 2 O.s.p., keďže mal úspech len v nepomernej časti k pôvodne uplatnenému nároku, žiadnemu z účastníkov konania právo na ich náhradu nepriznal.

Odvolací súd preto podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalobca nebol v odvolacom konaní úspešný a žalovanej v tomto odvolacom konaní preukázateľné trovy konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.