KSKE 1 Co 18/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 18/2011

KS v Košiciach, dátum 10.04.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 18/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/18/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109222717 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109222717.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Tutka a sudcov JUDr. Ladislava Cakociho a JUDr. Pavla Tkáča v právnej veci žalobcov 1. Ľ. P., T. R. P., U. Č.. XX, 2. O.. D. P., T. R. P., U. Č.. XX, 3. D. P., T. R. P., H.Á. Č.. XX, 4. D. P., T. R. P., U. Č. XX, 5. E. P., T. R. P., J. Č.. X, všetci zastúpení JUDr. Slávkou Kováčovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 20, proti žalovanej E. T., T. R. P., H. Č. Ľ. Č.. X, zastúpenej Mgr. Jaroslavom Martiňukom, advokátom so sídlom v Košiciach, Branisková č. 7, o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, o odvolaní žalobcov proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 27.09.2010 č.k. 17C/298/2009-70 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacie konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu zamietol a žalobkyňu zaviazal nahradiť žalovanej na trovách konania sumu 311,24 euro do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Týmto rozsudkom rozhodol súd prvého stupňa o návrhu právnej predchodkyne žalobcov L. P. na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy zo dňa 03.01.2003, uzavretej jej právnou predchodkyňou P. U., ako predávajúcou a žalovanou ako kupujúcou, ktorej predmetom bol byt č. XX, F. J. R. P. F. K. H. Č. Ľ. Č.. X.

Pri rozhodovaní vychádzal súd prvého stupňa zo zistenia, že spornú kúpnu zmluvu uzavrela právna predchodkyňa žalobkyne P. U., ktorá však zomrela dňa 02.07.2009. Ďalej súd vychádzal zo zápisnice o predbežnom vyšetrení v dedičskom konaní po nebohej P. U. vedenom pod sp.zn. 24D/317/2009, z ktorej vyplynulo, že po nebohej P. U. prichádzajú do úvahy ako dedičia jej deti, a to žalobkyňa L. P. a jej sestra E.. E. Š., matka žalovanej.

Na základe uvedených zistení vychádzajúc z ust. § 80 písm. c) O.s.p. dospel súd prvého stupňa k záveru, že žalobkyňa nemá naliehavý právny záujem na určení neplatnosti predmetnej kúpnej zmluvy, a to z dôvodu, že určenie neplatnosti kúpnej zmluvy má pre odstránenie spornosti práva alebo neistoty žalobkyne v jej právnom vzťahu len povahu otázky predbežnej, ktorá by neznamenala úplne vyriešenie obsahu spornosti jej práva na predmetnú nehnuteľnosť, ako dedičky po nebohej matke. Podľa názoru súdu žalobkyni nič nebránilo domáhať sa žalobou priamo určenia, že predmetná nehnuteľnosť patrí do dedičstva po nebohej P. U.. Ďalej súd bol toho názoru, že žalobe nebolo možné vyhovieť aj z dôvodu nedostatku vecnej legitimácie. V konaní o neplatnosť kúpnej zmluvy musia byť účastníkmi všetci, ktorí túto zmluvu uzavreli, prípadne ich právni nástupcovia, a to buď ako žalobcovia, alebo ako žalovaní, lebo

v týchto veciach vystupujú ako nerozluční spoločníci. Keďže predávajúca účastníčka kúpnej zmluvy o ktorej neplatnosť v konaní išlo, zomrela, mali byť účastníkmi konania všetci jej dedičia, ktorí v sporoch s inými osobami, týkajúcich sa vecí patriacich do dedičstva majú postavenie tzv. nerozlučných spoločníkov. Nebohá poručiteľka P. U. nezanechala závet, teda dediť po nej mali jej deti - L. P. I. E.. E. Š.. Nakoľko v tomto konaní nebola účastníčkou E.. E. Š., nemohol súd žalobe vyhovieť ani pre nedostatok vecnej legitimácie.

Výrok o trovách konania odôvodnil s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnej žalovanej priznal náhradu trov konania, pozostávajúcu z trov právneho zastúpenia.

Proti tomuto rozsudku podali včas odvolanie žalovaní, ako právni nástupcovia pôvodnej žalobkyne L. P., ktorá zomrela dňa 07.10.2010. Žiadali aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil a vyhovel ich návrhu v celom rozsahu. Podľa ich názoru, súd prvého stupňa nesprávne vo veci rozhodol keď žalobu zamietol a to jednak z dôvodu, že na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a vec nesprávne právne posúdil. Majú za to, že v konaní bol dostatočne preukázaný právny záujem na určení neplatnosti kúpnej zmluvy, pretože pokiaľ by bolo určené, že kúpna zmluva je neplatná, predmetná nehnuteľnosť by bola predmetom dedičského konania. Podľa ich názoru žalobou sa domáhať priamo určenia, či nehnuteľnosť patrí do dedičstva po nebohej P. U. by neriešila ich skutočný právny záujem v tejto veci, pretože nebolo možné sa domáhať toho, čo neexistuje a nie je vo vlastníctve nebohej P.S. U. a práve z toho dôvodu bolo potrebné podať žalobu najprv na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, teda predmetu dedičstva a následne zhojiť tento problém v dedičskom konaní. Boli toho názoru, že nebolo možné zo strany ich právnej predchodkyne, pokiaľ chcela podať žalobu na neplatnosť kúpnej zmluvy, ovplyvniť alebo prinútiť svoju sestru E.. E. Š., aby bola účastníčkou tohto konania, keďže práve žalobkyňa mala pocit a preukázala neplatnosť kúpnej zmluvy a každý účastník konania sa môže rozhodnúť slobodne, či žalobu podá alebo nie. Navyše E.. E. Š. nemala žiaden záujem na podaní žaloby ohľadom neplatnosti kúpnej zmluvy, keďže kupujúcou, a teda žalovanou bola E. T., ktorá je dcérou E.. E. Š.. Za takéhoto stavu by teda ich právna predchodkyňa sa v žiadnom prípade nemohla domáhať svojich práv a ani toho, že kúpna zmluva je neplatná, a to aj napriek tomu, že mala na tom odôvodnený záujem.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. na nariadenom odvolacom pojednávaní, postupom podľa § 214 ods. 1 O.s.p. a po zopakovaní dokazovania dospel k záveru, že odvolanie žalobcov nie je dôvodné.

Odvolací súd je v prejednávanej veci toho názoru, že súd prvého stupňa vecne správne rozhodol, ak návrh na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy zamietol, aj keď pri rozhodovaní vychádzal z čiastočne nesprávneho právneho názoru, že žalobcovia nemajú naliehavý právny záujem na určení neplatnosti kúpnej zmluvy.

Podľa § 80 písm. c) O.s.p. návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem.

Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. ak súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu alebo neplatnosti dobrovoľnej dražby, správa katastra vyznačí stav pred týmto právnym úkonom, alebo pred dobrovoľnou dražbou; to platí aj vtedy, ak právo k nehnuteľnosti bolo dotknuté ďalšou právnou zmenou a ak je rozhodnutie súdu záväzné pre osoby, ktorých sa táto právna zmena týka.

Za určovaciu žalobu v zmysle § 80 písm. c) O.s.p. považuje súdna prax aj žalobu o neplatnosť právneho úkonu. Určovacia žaloba má predovšetkým preventívny charakter. Jej účelom je spravidla poskytnúť ochranu práva žalobcu skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva. Je na mieste tam, kde jej pomocou možno odstrániť stav ohrozenia práva či neistoty v právnom vzťahu a primeranú nápravu nie je možné dosiahnuť inak, ale aj tam, kde určovacia žaloba účinnejšia ako iné právne prostriedky vystihuje obsah a povahu príslušného právneho vzťahu, ak jej pomocou možno dosiahnuť úpravu tvoriacu určitý právny rámec, ktorý je zárukou odvrátenia sporov v budúcnosti.

Toto poslanie určovacej žaloby korešponduje so zákonnou požiadavkou existencie naliehavého právneho záujmu na ňom navrhovanom určení. Právny záujem, ktorý je podmienkou prípustnosti tejto žaloby, musí byť naliehavý v tom zmysle, že žalobca v danom právnom vzťahu môže navrhovaným určením dosiahnuť odstránenie spornosti a ochranu svojich práv a oprávnených záujmov. Nejde pritom o samotnú určovaciu žalobu, ale o to, čoho (akého určenia) sa ňou žalobca domáha a z akých právnych pomerov vychádza.

Naliehavý právny záujem sa teda viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa žalobca v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa žalobou so zvoleným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti žalobcovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Povinnosť preukázať, že v čase rozhodovania súdu na určenie právneho vzťahu alebo práva, je naliehavý právny záujem, zaťažuje žalobcu.

Posúdením naliehavého právneho záujmu je otázkou právnej kvalifikácie vzťahov, ktoré sú touto neistotou ohrozené. Určovacia žaloba je spravidla vždy prípustná v prípade právnych vzťahov k nehnuteľnostiam z dôvodu, že rozsudok vyhovujúci žalobe, môže byť jedným z predpokladov pre zosúladenie evidovaného a právneho stavu.

Záver súdu o (ne) existencii naliehavého právneho záujmu žalobcu preto predpokladá posúdenie, či podaná určovacia žaloba je procesne prípustným nástrojom ochrany jeho práva a či snáď spornosť neodstraňuje a len zbytočne vyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné konanie. Ak žalobca neosvedčí svoj naliehavý právny záujem na ním požadovanom určení, ide o samostatný a prvoradý dôvod pre zamietnutie žaloby; pokiaľ súd dospeje k záveru, že tá, ktorá určovacia žaloba nie je z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení spôsobilým, alebo prípustným prostriedkom ochrany práva, zamietne žalobu bez toho, aby sa zaoberal meritom veci.

Určovacia žaloba nie je spravidla opodstatnená vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu (len) predbežnej otázky vo vzťahu k posúdeniu, či tu je (nie je) právny vzťah alebo právo.

Naliehavý právny záujem žalobcov na požadovanom určení treba skúmať predovšetkým so zreteľom na cieľ sledovaný podaním žaloby a konečný zmysel navrhovaného rozhodnutia.

V prejednávanej veci sa žalobcovia domáhali určenia neplatnosti kúpnej zmluvy, ktorú uzatvorila ich právna predchodkyňa P. U. (ich matka a stará matka) so žalovanou, ktorej predmetom bola nehnuteľnosť - T. Č.. XX F. J. R. P.O. F. K. H. Č. Ľ. Č.. X. Naliehavosť právneho záujmu na takomto určení zdôvodnili tým, že ak súd určí neplatnosť kúpnej zmluvy, nehnuteľnosť - byt, ktorý bol jej predmetom, by bol predmetom dedičského konania.

Za takejto situácie je odvolací súd toho názoru, že žalobcovia preukázali, že na určení neplatnosti kúpnej zmluvy majú naliehavý právny záujem, lebo podaná určovacia žaloba so zreteľom na ust. § 34 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. je procesne prípustným nástrojom ochrany vlastníckeho práva, ktorá odstraňuje spornosť vo vzťahu medzi účastníkmi. Je tomu tak preto, že určovacím výrokom o neplatnosti právneho úkonu - kúpnej zmluvy dôjde v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. k vyznačeniu stavu v katastri nehnuteľnosti pred týmto právnym úkonom, t.j. že ako vlastníčka bytu bude vedená ich právna predchodkyňa P. U.Z., čo v danej veci má za následok, že žalobcovia ako jej právni nástupcovia - dedičia následne môžu nadobudnuté dedičstvo - T. Č.. XX F. J. R. P. F. K. H. Č. Ľ. Č.. X prejednať v dedičskom konaní.

Nemožno preto súhlasiť so záverom súdu prvého stupňa, že určenie neplatnosti kúpnej zmluvy má povahu predbežnej otázky, ktorá by neznamenala úplné vyriešenie obsahu spornosti práva žalobcov na predmetnú nehnuteľnosť ako dedičov po ich právnej predchodkyni P. U.. V tejto súvislosti súd prvého

stupňa nedostatočne skúmal cieľ sledovaný podaním žaloby - že ich právna predchodkyňa P. U. bola v čase smrti dňa 02.07.2009 vlastníčkou sporného bytu - a konečný zmysel navrhovaného rozhodnutia - možnosť prejednania ich vlastníckeho práva k spornému bytu nadobudnutého smrťou P. U. (§ 460 Občianskeho zákonníka) v dedičskom konaní.

Ak súd prvého stupňa pri posudzovaní naliehavosti právneho záujmu žalobcov na určení vychádzal z iného právneho názoru, vec nesprávne právne posúdil vo vzťahu k interpretácii ust. § 80 písm. c) O.s.p. a preto jeho rozhodnutie v tejto časti je založené na nesprávnom právnom posúdení veci, lebo vzhľadom na cieľ sledovaný podaním žaloby a konečný zmysel navrhovaného rozhodnutia (určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a následného prejednania nadobudnutého dedičstva v dedičskom konaní) treba mať za to, že žalobcovia majú naliehavý právny záujem na určení neplatnosti kúpnej zmluvy.

Uvedené čiastočne nesprávne právne posúdenie veci súdom prvého stupňa však nemalo za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, lebo odvolací súd dospel k rovnakému záveru ako súd prvého stupňa, že žalobe nemožno vyhovieť, avšak pre nedostatok naliehavého právneho záujmu na určení vo vzťahu k nedostatku vecnej legitimácie.

Z obsahu spisu v prejednávanej veci je zrejmé, že žalobcovia sa v konaní domáhajú určenia neplatnosti právneho úkonu - kúpnej zmluvy, ktorého účastníkmi boli jednak ich právna predchodkyňa P. U. a žalovaná. V konaní o určenie platnosti alebo neplatnosti zmluvy môže byť žalobe vyhovené, len ak sa konania zúčastnia (na strane žalobcu alebo žalovaného) všetci účastníci zmluvy, ktorí ju uzavreli, prípadne ich právni nástupcovia.

Je tomu tak preto, že neplatnosť kúpnej zmluvy sa dotýka všetkých jej účastníkov, resp. ich právnych nástupcov. Žaloba, ktorou sa žiada určenie neplatnosti zmluvy, nemôže mať úspech a na základe nej nie je možné prejednať neplatnosť zmluvy ak sa konania nezúčastnia všetci účastníci zmluvy. Znamená to, že účastníkmi konania na základe žaloby o neplatnosť zmluvy, musia byť všetci účastníci zmluvy, či už na strane žalobcov alebo na strane žalovaných. Preto ak sa takéhoto konania nezúčastnia všetci účastníci právneho úkonu, resp. ich právni nástupcovia, nemôže byť návrhu vyhovené, a to pre nedostatok vecnej legitimácie. Vyriešenie otázky platnosti, resp. neplatnosti zmluvy sa dotýka účastníkov tohto právneho úkonu, preto konanie o neplatnosť právneho úkonu môže splniť svoj účel len vtedy, ak môže byť rozhodnuté rozsudkom vo vzťahu k všetkým účastníkom právneho úkonu, ktorého výrok by bol záväzný pre všetkých účastníkov (§ 159 ods. 2 O.s.p.) .

Reálne možnosti súdneho výroku (o žalobe podľa § 80 písm. c) O.s.p.) ovplyvniť ohrozené či neisté právo alebo právny vzťah sa spája tiež s hľadiskom subjektovým. O splnenie uvedených podmienok naliehavého právneho záujmu možno uvažovať iba v prípade, ak bude prípadný súdny výrok spôsobilý vystihnúť úplný obsah hmotným právom vymedzeného vzťahu, čo logicky predpokladá, že bude záväzný pre všetky jeho subjekty. Tak tomu môže byť ovšem len vtedy, ak všetky tieto subjekty budú i účastníkmi príslušného súdneho konania, lebo výrok právoplatného rozsudku, ak nejde o rozsudok o osobnom stave je záväzný pre účastníkov konania (§ 159 ods. 2 O.s.p.) .

Platí potom, že naliehavý právny záujem v zmysle ust. § 80 písm. c) O.s.p. nemôže byť daný, ak v konaní o určenie platnosti, resp. neplatnosti zmluvy sa nezúčastnia všetci účastníci, ktorí zmluvu uzatvorili.

Ako bolo vyššie uvedené, spornú kúpnu zmluvu ako predávajúca uzavrela právna predchodkyňa žalobcov P. U., ktorá však zomrela dňa 02.07.2009, preto účastníkmi po poručiteľke P. U. v konaní o neplatnosť tejto kúpnej zmluvy mali byť jej právni nástupcovia, a to jej dcéry, jednak pôvodná žalobkyňa L. P., ale aj E.. E. Š., ktorá je matkou žalovanej. Keďže účastníčkou konania o neplatnosť kúpnej zmluvy po poručiteľke P. U. bola iba jedna jej právna nástupkyňa, a to pôvodná žalobkyňa L. P., otázku hmotno - právnej legitimácie procesných strán v danom prípade súd prvého stupňa správne posúdil, ak žalobu pre nedostatok naliehavého právneho záujmu vo vzťahu k vecnej legitimácii zamietol vzhľadom

na skutočnosť, že účastníkom tohto konania neboli všetci účastníci kúpnej zmluvy, resp. ich právni nástupcovia, keď účastníčkou konania nebola E.. E. Š..

V tejto súvislosti bez významu je tvrdenie žalobcov v odvolaní, že E.. E. Š. nemala žiaden záujem na podaní žaloby o určení neplatnosti kúpnej zmluvy, keďže kupujúcou, a teda žalovanou v danom prípade bola jej dcéra žalovaná E.Á. T., lebo v prípade jej nesúhlasu s navrhovanou žalobou mala byť v konaní označená ako žalovaná.

Možno preto konštatovať, že aj keď súd prvého stupňa pri rozhodovaní čiastočne vychádzal z nesprávneho právneho názoru, že žalobcovia nemajú naliehavý právny záujem na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, jeho rozhodnutie treba považovať za vecne správne, lebo aj odvolací súd dospel k rovnakému záveru o tom, že návrhu žalobcov nemožno vyhovieť pre nedostatok naliehavého právneho záujmu, avšak vo vzťahu k vecnej legitimácii účastníkov. Z uvedeného dôvodu preto odvolací súd postupom podľa § 219 O.s.p. napadnutý rozsudok vo výroku ako vecne správny potvrdil.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 142 ods. 1 v spojení s § 151 ods. 1, 2 a § 224 ods. 1 O.s.p., podľa ktorých právo na náhradu trov odvolacieho konania má úspešný účastník, v danom prípade žalovaná, ktorá však v lehote troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku trovy nevyčíslila a žalobcovia v odvolacom konaní úspech nemali, preto odvolací súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov odvolacieho konania žalovanej pri vyhlásení rozsudku a preto náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.