KSKE 1 Co 18/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 18/2012

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 18/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/18/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7911201693 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7911201693.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu A. S. W., W..Y..R.. so sídlom v O., Ú. Č.. X, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného I. S., W..Y..R.. so sídlom v O., Ú. Č.. X, IČO: XX XXX XXX, proti žalovanej A. H., naposledy bytom v W., P. Z. Č.. XXX/XX, t.č. na neznámom mieste, zastúpenej opatrovníkom X.. Q. H., vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu Trebišov, o zaplatenie 324,75 eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Trebišov zo dňa 24.10.2011 č.k. 9C 100/2011-76 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie žaloby, zrušuje rozsudok a konanie zastavuje.

Nepriznáva účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobu a účastníkom nepriznal náhradu trov konania.

Týmto rozsudkom rozhodol o nároku žalobcu na zaplatenie sumy 324,75 eur ktorý svoj nárok zakladal na zmluve o postúpení pohľadávky zo dňa 4.7.2007 podľa ktorej pôvodný veriteľ W. I. U..W.. mu postúpil uvedenú pohľadávku voči žalovanej z titulu dlhu na úhrade za telekomunikačné služby.

Vzhľadom k tomu, že opatrovník žalovanej vzniesol v konaní námietku premlčania súd prvého stupňa sa vyporiadaval prioritne s jej dôvodnosťou a mal za to, že žaloba bola podaná na súde prvého stupňa dňa 1.2.2011 a z jednotlivých faktúr, ktoré sú predmetom konania vyplýva, že tieto boli splatné ešte v priebehu rokov 2005 a 2006, keďže posledná faktúra sa stala splatnou dňa 18.1.2006. Z uvedeného vyvodil, že žalobca nárok uplatnil po uplynutí zákonnej 3-ročnej premlčacej lehoty a má za to, že námietka premlčania žalovanej je dôvodná a preto žalobu v celom rozsahu zamietol. Rozhodnutie o trovách konania založil na ustanovení § 142 ods. 1 O.s.p. majúc za to, že neúspešnému žalobcovi náhrada trov konania nepatrí a žalovanej trovy nevznikli.

Rozsudok súdu prvého stupňa bol doručený právnemu zástupcovi žalobcu dňa 25.11.2011 a tento podal dňa 27.10.2011 na súd prvého stupňa podanie v ktorom oznamuje, že podľa ust. § 96 ods. 1 O.s.p. berie žalobu v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

Podľa ust. § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník z vážnych dôvodov s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že späťvzatie žaloby na začatie konania je dispozitívnym procesným úkonom žalobcu. Takýto procesný úkon môže žalobca vykonať a teda žalobu zobrať späť aj po rozhodnutí súdu prvého stupňa, avšak iba do doby, pokiaľ toto rozhodnutie sa nestalo právoplatným. Späťvzatie žaloby môže žalobca uplatniť aj bez toho, aby proti rozhodnutiu prvostupňového súdu podal odvolanie.

Vzhľadom k tomu, že rozhodnutie o späťvzatí žaloby, ku ktorému došlo po rozhodnutí súdu prvého stupňa je závislé na stanovisku druhého účastníka, teda žalovanej, ktorá je pre svoj pobyt na neznámom mieste v konaní zastúpená opatrovníkom, vyzval odvolací súd opatrovníka žalovanej o zaujatie stanoviska k späťvzatiu žaloby. Tento potvrdil, že späťvzatie žaloby mu bolo doručené a s týmto súhlasí.

Na základe toho odvolací súd pripustil späťvzatie žaloby, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie vo veci zastavil.

Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania založil na ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. majúc za to, že žalobcovi, ktorý späťvzatím žaloby zavinil zastavenie konania náhrada trov konania nepatrí a žalovanej odvolacie trovy nevznikli, preto odvolací súd nepriznal účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.