KSKE 1 Co 180/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/180/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211203638 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211203638.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa S. P. D..O..M.., IČO: XXXXXXXX, so sídlom v T., Č. Č..XX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou I.. G. T. spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v T., O. Č.. X, proti odporcovi G. I., nar. X.X.XXXX, bývajúcemu v T., B. Č.. XXXX/XX, zastúpenému I.. T. O., advokátkou, so sídlom kancelárie v T., D. Č.. XX, o zaplatenie 161,28 eur s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 11.4.2012 č.k. 13C/99/2011-76 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok súdu vo výroku o trovách konania tak, že odporca j e p o v i n n ý nahradiť navrhovateľovi trovy konania v sume 16,50 eura a trovy právneho zastúpenia v sume 86,70 eura a tieto zaplatiť advokátovi I.. G. T. do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Odporca j e p o v i n n ý nahradiť navrhovateľovi trovy právneho zastúpenia v odvolacom konaní v sume 19,12 eur a tieto zaplatiť advokátovi I.. G. T. do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil povinnosť odporcovi zaplatiť navrhovateľovi 161,28 eur spolu s 9,25% úrokom z omeškania ročne zo sumy 17,92 eura od 22.4.2009 do zaplatenia a 9% úrokom z omeškania ročne zo sumy 17,92 eura, od 22.5.2009 do zaplatenia, 9 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 17,92 eura od 19.6.2009 do zaplatenia, 9% úrokom z omeškania ročne zo sumy 17,92 eur od 19.7.2009 do zaplatenia, 9% úrokom z omeškania ročne zo sumy 17,92 eura od 19.8.2009 do zaplatenia, 9% úrokom z omeškania ročne zo sumy 17,92 eura od 21.9.2009 do zaplatenia, 9% úrokom z omeškania ročne zo sumy 17,92 eura od 19.10.2009 do zaplatenia, 9% úrokom z omeškania ročne zo sumy 17,92 eura od 21.11.2009 do zaplatenia a 9% úrokom z omeškania ročne zo sumy 17,92 eura od 20.12.2009 do zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku, ako aj povinnosť nahradiť navrhovateľovi na účet jeho právneho zástupcu trovy konania vo výške 16,50 eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 56,67 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozsudok odôvodnil tým, že navrhovateľ sa návrhom doručeným súdu dňa 9.2.2011 domáhal, aby súd platobným rozkazom uložil odporcovi povinnosť zaplatiť mu sumu 161,28 eur s príslušenstvom a zároveň si uplatnil nárok na náhradu trov konania. Uviedol, že ako poskytovateľ uzavrel s odporcom ako zákazníkom dňa 2. 6. 2008 Zmluvu č. X/XXXX/XXXX [XXXXX] o zriadení a poskytovaní služieb v sieti W., X. S. G. E. P. D. a zriadení služby P. Q. W., E. [XXXXX] na dobu neurčitú podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Podľa čl. V zmluvy sa odporca zaviazal za službu W. platiť navrhovateľovi pravidelný mesačný poplatok podľa aktuálneho cenníka v čase pripojenia - 17,92 eura, splatný podľa platobného kalendára do 15. dňa v mesiaci za daný mesiac a iné platby podľa Cenníka S.. Aj keď si splnil všetky povinnosti z vyššie označenej zmluvy, odporca svoju povinnosť pravidelne uhrádzať mesačný paušál za službu W. neplnil, pretože neuhradil mesačné paušály za mesiace apríl 2009 až december 2009 po 17,92 eur, spolu 161,28 eura. Odporca sa ocitol s plnením peňažného záväzku v omeškaní,

preto žiadal od odporcu aj úrok z omeškania ( podľa § 369 a § 768f zákona č. 513/1999 Zb) . Uviedol, že odporcu bezvýsledne vyzval na zaplatenie dlžnej sumy písomnou výzvou zo dňa 10.9.2009.

S poukazom na ustanovenia § 43 ods. 1, 2, § 42 ods. 1 písm. a/, ods. 4 písm. a/, b/ zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách uzavrel, že účastníci konania dňa 2.6.2008 uzavreli Zmluvu o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti W., zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby a zriadení služby televízia cez internet, čím bol medzi účastníkmi založený záväzkovo právny vzťah. Na základe predmetnej zmluvy navrhovateľ v dohodnutom prípojnom mieste na ulici B. Č.. XX E. T. zriadil odporcovi pripojenie k sieti Internet, prístup k verejnej telefónnej sieti a poskytoval mu bezodplatne službu Televízia cez internet, ktorú skutočnosť odporca potvrdil v preberacom protokole zo dňa 2.6.2008. Odporca na základe čl. III. zmluvy bol navrhovateľovi povinný za zriadenie pripojenia a poskytovanie prístupu do siete internet, ako aj za zriadenie prístupu k verejnej telefónnej sieti platiť odplatu v dohodnutej výške a v lehotách stanovených v splátkovom kalendári. Odporca od dátumu uzavretia zmluvy dňa 2.6.2008 riadne uhrádzal cenu za poskytnuté služby v súlade s platobným kalendárom (v období od 2.6.2008 do 31.3.2009) . Odporca však nezaplatil navrhovateľovi cenu za poskytnuté služby v období od apríla 2009 do decembra 2009, kedy bola zmluva ukončená. Odporca čiastočne uznal záväzok navrhovateľa za obdobie troch mesiacov, t.j. od 04 - 06/2009, t.j. sumu 53,76 eur (3 x 17,92 eur) . V zostávajúcej časti žalovanej sumy o zaplatenie 107,52 eur za obdobie od 7/2009 do 12/2009 odporca dlh neuznal s odôvodnením, že navrhovateľ si nárokuje bezdôvodné obohatenie, pretože odporca žiadal pracovníčku navrhovateľa o ukončenie zmluvy z dôvodu, že internet nevyužíva, avšak bolo mu oznámené, že zmluvu nie je možné zrušiť, pretože má nezaplatené faktúry za tri mesiace. Táto obrana odporcu bola podľa názoru súdu bez právneho významu, pretože odporca svoje tvrdenie žiadnym spôsobom nepreukázal. Ak by ho aj preukázal, súd by naň nemohol prihliadnuť, keďže odporca bol viazaný zmluvou, pri podpise ktorej odporca vyhlásil, že si zmluvu riadne prečítal, jej obsahu porozumel. V súlade s predmetnou zmluvou mal žalovaný možnosť zmluvu kedykoľvek vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. Z povahy výpovede, ako jednostranného právneho úkonu vyplýva, že k zániku zmluvy dôjde k určitému okamihu, obvykle uplynutím výpovednej lehoty dojednanej v zmluve na dobu neurčitú. K účinnosti výpovede nie je treba, aby prejavila súhlas druhá strana záväzkového vzťahu. Odporca však ani netvrdil, ani nepreukázal, že by zmluvu písomne vypovedal, preto súd tvrdenia odporcu o tom, že komunikoval so zamestnancom navrhovateľa, ktorý mu oznámil, že zmluvu nemožno zrušiť, pokiaľ nemá nezaplatené faktúry za tri mesiace, za účelové. Ďalej súd vec právne posúdil podľa § 262 ods. 1, 2, § 365, § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. a navrhovateľovi priznal právo na zaplatenie úrokov z omeškania.

O trovách konania rozhodol podľa ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p., podľa zásady úspechu v konaní a na ich náhradu úspešnému navrhovateľovi zaviazal neúspešného účastníka v konaní, t. j. odporcu. Trovy konania navrhovateľa spočívajú v zaplatenom súdnom poplatku vo výške 16,50 eur a v trovách právneho zastúpenia v sume 56,67 eura ([ za 2 úkony právnej služby; prevzatie a príprava zastupovania a podanie žaloby 2 x 16,60 eura - 33,20 eura, 2 x režijný paušál á 7,21 eura - 14,42 eura], advokát je platiteľom dane z pridanej hodnoty, preto sa priznaná odmena vrátane režijného paušálu zvyšuje o DPH v sume 9,05 eur) , na zaplatenie ktorých zaviazal odporcu podľa § 149 O.s.p. na účet právneho zástupcu navrhovateľa.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa, jeho výroku o trovách konania podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ. Žiadal, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania zmenil tak, že uloží povinnosť odporcovi nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 103,20 eur k rukám právneho zástupcu navrhovateľa do 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Odôvodnil to tým, že aj keď v návrhu na začatie konania si uplatnil náhradu trov konania vo výške 73,17 eur (súdny poplatok - 16,50 eur, trovy právneho zastúpenia - 56,67 eura) , na pojednávaní vo veci dňa 11. 4. 2012 si pre prípad úspechu v konaní uplatnil nárok na náhradu trov konania, ktorých písomné vyčíslenie doručil osobne do podateľne Okresného súdu Košice II ihneď po skončení pojednávania. V tejto špecifikácii požadovaných trov konania žiadal priznať odmenu advokáta podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. za prevzatie a príprava zastupovania - 16,60 eura + režijný paušál 7,41 eura + 20% DPH (4,8 eura) - 28,81 eura, za podanie žaloby - 16,60 eura + režijný paušál 7,41 eura + 20% DPH (4,8 eura) - 28,81 eura, za účasť na pojednávaní - 16,60 eura + režijný paušál 7,63 eura + 20% DPH (4,85 eura) - 29,08 eura, t.j. 86,70 eur a

náhradu súdneho poplatku vo výške 16,50 eura, spolu 103,20 eur. Namietal aj nedostatok odôvodnenia rozsudku súdu v napadnutej časti, spôsobujúceho jeho nepreskúmateľnosť, pretože súd dostatočne neodôvodnil, prečo mu nebola priznaná náhrada trov konania v celej požadovanej výške.

V podanom odvolaní navrhovateľ zároveň žiadal priznať náhradu trov odvolacieho konania v sume 19,12 eur ( podanie odvolanie proti rozsudku - 8,30 eura, režijný paušál - 7,63 eura + 20% DPH - 3,19 eura) , na účet právneho zástupcu.

Odvolací súd prejednal odvolanie navrhovateľa v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o povinnosti odporcu zaplatiť navrhovateľovi istinu s príslušenstvom nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto v odvolacom konaní nebol preskúmavaný.

Navrhovateľ v podanom odvolaní namietal výšku priznaných trov právneho zastúpenia, poukazujúc na to, že aj keď jeho právny zástupca včas (ihneď po pojednávaní dňa 11. 4. 2012) vyčíslil uplatnené trovy konania v sume 103,20 eura (16,50 eura - zaplatený súdny poplatok a 86,70 eura - náhrada trov právneho zastúpenia ) súd prvého stupňa mu nepriznal náhradu za úkon - účasť na pojednávaní dňa 11. 4. 2012 a v tomto smere svoje rozhodnutie ani neodôvodnil.

Po oboznámení sa s obsahom spisu odvolací súd zistil, že navrhovateľ bol na pojednávaní dňa 11.4.2012 zastúpený advokátom, preto navrhovateľ má právo aj na náhradu za úkon právnej služby - účasť na pojednávaní dňa 11. 4. 2012 ( podľa § 14 ods. 1 písm. c/ vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb) - 16,60 eura, režijný paušál - 7,63 eura + 20 % DPH - 4,85 eura.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Keďže navrhovateľ mal vo veci plný úspech vo veci súd prvého stupňa ho správne zaviazal na náhradu trov konania.

Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len vyhláška) , sa základná sadzba tarifnej odmeny stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky, ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku.

Podľa § 10 ods. 1 vyhlášky, ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je do 165,97 eur - 16,60 eur.

Podľa § 14 ods. 1 vyhlášky, odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej služby:

a) prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,

b) písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej,

c) účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom, 4) pri konaní o dohode o vine a treste, pri konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín, ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,

d) vypracovanie právneho rozboru veci okrem trestnoprávnej veci,

e) návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,

f) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

Podľa § 16 ods. 3 vyhlášky, od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby. Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol. (t.j. režijný paušál)

Podľa § 18 ods. 3 vyhlášky, ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný platiť podľa osobitného predpisu. (DPH)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty 161,28 eur (istina) je 16,60 eur. Navrhovateľovi preto vznikli v konaní sa súde prvého stupňa nasledovné trovy právneho zastúpenia:

a/ odmena za úkon prevzatie a príprava zastupovania - 16,60 eur + režijný paušál za rok 2011 - 7,41 eura + 20% DPH - 4,8 eura t.j. 28,81 eura,

b/ odmena za úkon podanie žaloby (2.8.2011) - 16,60 eura + režijný paušál za rok 2011- 7,41 eura + 20% DPH - 4,8 eura - 28,81 eura,

c/ odmena za účasť na pojednávaní (11.4.2012) - 16,60 eura + režijný paušál za rok 2012 7,63 eura + 20% DPH - 4,85 eura - 29,08 eura, t.j. spolu 86,70 eura. Navrhovateľovi tiež patrí náhrada súdneho poplatku za návrh na začatie konania vo výške 16,50 eura.

Celkové trovy konania navrhovateľa na súde prvého stupňa preto predstavujú sumu 103,20 eura ( 16,50 eura - súdny poplatok + 86,70 eura - trovy právneho zastúpenia) .

Nakoľko neboli splnené podmienky ani na potvrdenie uznesenia vo výroku o trovách konania (§ 219 O.s.p.) ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1 O.s.p.) , odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania podľa § 220 O.s.p. a rozhodol tak, že odporcu zaviazal nahradiť navrhovateľovi trovy konania v sume 16,50 eur a trovy právneho zastúpenia v sume 86,70 eur právnemu zástupcovi navrhovateľa podľa § 149 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania v sume 19,12 eura, na zaplatenie ktorých zaviazal odporcu, pretože v odvolacom konaní nebol úspešný ( náhrada za jeden úkon právnej služby - podanie odvolania, [podľa § 14 ods. 3 písm. b/ vyhlášky za poskytnutie právnych služieb odmenu] v sume 8,30 eura + režijný paušál 7,63 eura + 20% DPH - 3,19 eura) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.