KSKE 1 Co 188/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 188/2011

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 188/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/188/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107233764 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107233764.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Lawyer Partners a.s., so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, IČO: 35 944 471, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, proti žalovanému S. Š.V., H. M., M. Č.. X, o zaplatenie 10,95 eur, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie zo dňa 28.4.2011 č.k. 7C/214/2010-51 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa podanie žalobcu zo dňa 23.3.2006 odmietol a žalobcovi vrátil súdny poplatok z návrhu na začatie konanie v sume 9,97 eur, prostredníctvom Daňového úradu Bratislave VI.

Uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že zo správy od Obecného úradu M. zistil, že v tejto obci majú na adrese M. O.. Č.. X bydlisko dve osoby s menom aj priezviskom S. Š. a to starší narodený XX.X.XXXX a jeho syn narodený X.X.XXXX. S poukazom na toto zistenie uznesením zo dňa 11.3.2011 vyzval žalobcu, aby v lehote 10 dní svoje podanie - žalobu doplnil v časti označenia žalovaného uvedením jeho dátumu narodenia tak, aby tento nebol zameniteľný s fyzickou osobou rovnakého mena a priezviska. Poukázal v tomto smere na zistenie, že na uvedenej adrese bývajú dve osoby s rovnakým menom a priezviskom a preto nie je zrejmé, ktorý z nich je žalovaný. Poukázal na to, že uvedené uznesenie bolo právnej zástupkyni žalobcu doručené 31.3.2011 v súdom stanovenej lehote žalobca však toto svoje podanie nedoplnil. Na základe toho súd prvého stupňa postupom podľa § 43 ods. 2 vety prvej O.s.p. podanie žalobcu odmietol, keďže nebol odstránený nedostatok v dôsledku ktorého nemožno v konaní pokračovať.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. Tento žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní uviedol, že na výzvu súdu reagoval podaním v ktorom uviedol dôvody, prečo nedoplnil požadované údaje. Konštatoval, že zotrval na pôvodom označení odporcu uvedenom v návrhu na začatie konania. Pri označovaní žalovaného vychádzal z údajov, ktoré mu poskytol postupca pohľadávky t.j. Slovenský rozhlas. Pod týmto označením žalovaný platil koncesionárske poplatky. Žalobca nemá k dispozícii označenie žalovaného spolu s diakritikou. Má však za to, že označenie žalovaného bolo dostatočné pre platenie koncesionárskych poplatkov a musí byť preto postačujúce aj pre súdny spor. Poukázal na to, že v čase podania návrhu údaj, ktorý súd požadoval, teda dátum narodenia žalovaného zákon nevyžadoval. Aj podľa súčasnej právnej úpravy je tento údaj iba fakultatívnym identifikačným údajom a pre jeho absenciu nemožno považovať návrh za neúplný.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania, postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa sa správne vyporiadal s nedostatkom návrhu pre ktorý nebolo možné v konaní pokračovať a správne vo veci rozhodol pokiaľ konanie zastavil. Ani počas odvolacieho konania nevyšli najavo žiadne také nové skutočnosti, ktoré by odôvodňovali iné rozhodnutie, než ako rozhodol súd prvého stupňa.

Podľa ust. § 79 ods. l O.s.p. konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha ... .

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva jedna zo základných zásad občianskeho sporového konania a to, že predmetom sporového konania disponuje žalobca. Táto zásada platí aj vo vzťahu k účastníkom na strane žalovaného, za ktorých je potrebné považovať tie osoby, ktoré žalobca ako žalovaných označí. V náväznosti na to je však povinnosťou žalobcu identifikovať osobu žalovaného ako fyzickej osoby do takej miery, aby ju nebolo možné zameniť s inou osobou. Za účelom bližšej identifikácie zákon udáva fakultatívnu možnosť označiť dátum narodenia.

Vzhľadom k tomu, že žalobca v pôvodnej žalobe žalovaného označil iba menom, priezviskom a jeho bydliskom, pričom súd prvého stupňa zistil, že uvedené identifikačné údaje nie sú postačujúce, keďže na žalobcom označenej adrese bývajú dve osoby s uvedeným menom a priezviskom bolo procesnou povinnosťou žalobcu konkretizovať, ktorú z týchto osôb označuje za žalovaného. Možnosť identifikovať osobu žalovaného navyše súd prvého stupňa žalobcovi uľahčil tým, že uviedol u oboch uvedených osôb dátum narodenia, pomocou ktorého by došlo k dostatočnému odlíšeniu týchto osôb. Pokiaľ žalobca na výzvu súdu tak neurobil možno uzavrieť, že z jeho návrhu nie je zrejmé, voči ktorej z osôb s rovnakým menom a priezviskom táto žaloba smeruje a uvedená skutočnosť predstavuje vadu návrhu, ktorá bráni súdu v možnosti pokračovať v konaní. Je pravdou tvrdenie žalobcu o tom, že dátum narodenia je v zákone uvedený iba ako fakultatívna náležitosť návrhu z čoho vyplýva, že osobu žalovaného možno nezameniteľne identifikovať aj na základe iných identifikačných znakov. Žalobca však napriek výzve súdu takéto identifikačné znaky neozrejmil a ani nekonkretizoval dátum narodenia žalovaného.

S poukazom na tieto závery má odvolací súd za to, že súd prvého stupňa rozhodol správe pokiaľ konanie zastavil a preto napadnuté uznesenie podľa § 219 potvrdil.

K odvolacej námietke žalobcu odvolací súd udáva, že okolnosti za ktorých získal pohľadávku uplatňovanú v konaní od svojho právneho predchodcu sú právne bezvýznamné vo vzťahu k jeho procesnej povinnosti ako žalobcu označiť žalovanú stranu v občianskom sporovom konaní. Zásadne nemožno pripustiť začatie občianskeho sporového konania proti nejasnej osobe žalovaného.

Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 1 O.s.p.. Neúspešnému žalobcovi v odvolacom konaní náhrada trov odvolacieho konania nepatrí a žalovanému odvolacie trovy nevznikli, preto odvolací súd nepriznal účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.