KSKE 1 Co 188/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 188/2012

KS v Košiciach, dátum 17.10.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 188/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/188/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712205145 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712205145.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu maloletého Q. H., nar. XX. X. XXXX, bývajúceho v W. Č.. XXX, zastúpeného zákonnou zástupkyňou, matkou P. H., nar. X. X. XXXX, bývajúcou v W. Č.. XXX, právne zastúpeného P.. H. O., advokátom, so sídlom kancelárie v Ž., Q. E. Č.. XX, proti žalovaným 1./ Š. Q., nar. XX. X. XXXX, bývajúcemu v X. Č.. XX, F. N. O., 2./ P. Q.O., nar. X. X. XXXX, bývajúcej v X. Č.. XX, F. N. O., obom zastúpeným U.. H. X., advokátom, so sídlom kancelárie v P., A. X. Č.. X, 3./ O. F., Y..X.., Q. G. L., IČO: XX XXX XXX, so sídlom v W., Š. Č.. X, E. náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 16.500 eur X. príslušenstvom, o odvolaní žalovanej 2./, proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce, zo dňa 6. 7. 2012, č. k. 20C/43/2012-28 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie v napadnutej časti, t. j. vo výroku o trovách konania vo vzťahu medzi žalobcom a žalovanou v 2. rade a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa :

1/ konanie voči žalovanému v 1. rade zastavil,

2/ konanie voči žalovanej v 2. rade zastavil,

3/ konanie o nároku žalobcu voči žalovanej v 3. rade vylúčil na samostatné konanie, v ktorom bude rozhodnuté aj o trovách konania medzi týmito účastníkmi a

4/ vyslovil, že vo vzťahu medzi žalobcom a žalovaným v 1. rade a medzi žalobcom a žalovanou v 2. rade, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Rozhodol tak o návrhu o žalobcu, ktorým žiadal priznať nemajetkovú ujmu vo výške 16.500 eur s príslušenstvom, po tom, čo žalobca zobral žalobu proti žalovaným v 1. a 2. rade podaním zo dňa 5. 6. 2012 späť a konanie voči týmto žalovaným žiadal zastaviť.

S poukazom na ustanovenie § 96 ods. 1, 3, § 112 ods. 2 O.s.p. konanie proti žalovaným v 1. a 2. rade zastavil a konanie o nároku žalobcu proti žalovanému v 3. rade vylúčil do samostatného konania, v ktorom rozhodne aj o trovách konania medzi týmito účastníkmi. O trovách konania vo vzťahu medzi žalobcom a žalovaným v 1. a 2. rade rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto uzneseniu, výroku, ktorým súd rozhodol, že žalovaná v 2. rade nemá právo na náhradu trov konania, podala táto žalovaná odvolanie. Žiadala napadnuté uznesenie zmeniť a priznať jej

náhradu trov prvostupňového konania ako aj trovy odvolacieho konania v celkovej výške 988,47 eur s DPH podľa pripojenej špecifikácie.

V podanom odvolaní poukázala na to, že úprava rozhodovania súdov o náhrade nákladov konania v prípade jeho zastavenia, neumožňuje súdu rozhodnúť automaticky tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Je povinnosťou súdu zaoberať sa najprv otázkou, či niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie pritom môže spočívať v tom, že žalobca zobral žalobu späť, preto je potrebné ho posudzovať výlučne z procesného hľadiska, t.j. podľa procesného výsledku. Tam, kde zastavenie konania bolo účastníkom konania zavinené, súd prizná ostatným účastníkom (druhej strane) náhradu trov konania. Zdôraznila, že ako žalovaná v konaní neurobila žiaden úkon, ktorým by zapríčinila späťvzatie návrhu voči nej, preto má plný nárok na náhradu trov konania.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal uznesenie v napadnutom výroku o trovách konania žalovanej v 2.rade a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalovanej v 2. rade je dôvodné.

Výroky uznesenia súdu prvého stupňa o zastavení konania proti žalovaným v 1. a 2. rade, ako aj vyslovení, že vo vzťahu medzi žalobcom a žalovaným v 1. rade žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, neboli napadnuté odvolaním a nadobudli právoplatnosť ( § 206 ods. 3 O.s.p.) , preto neboli predmetom odvolacieho konania.

Súd prvého stupňa o náhrade trov konania vo vzťahu medzi žalobcom a žalovanou 2/ rozhodol iba s poukazom na ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. bez toho, ak by takéto svoje rozhodnutie bližšie odôvodnil.

V prípade zastavenia súdneho konania vo všeobecnosti platí, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Z tejto všeobecnej zásady existujú dve výnimky. Prvou je, ak niektorý z účastníkov zavinil, že sa konanie muselo zastaviť, je povinný nahradiť jeho trovy (§ 146 ods. 2 prvá veta) . Takéto zavinenie môže existovať tak na strane žalobcu, ako aj na strane žalovaného. Na strane žalobcu existuje napríklad vtedy, ak žalobca bez dôvodu vzal žalobu späť, a tiež aj vtedy, ak vzal žalobu späť z dôvodu, že žalovaný vzniesol oprávnenú námietku premlčania a pod. Súdna prax vyslovila názor, že ak žalobca vezme návrh späť a nejde o prípad podľa § 146 ods. 2 druhá veta (to znamená, že nevzal späť návrh v dôsledku správania žalovaného) , z procesného hľadiska zásadne platí, že zavinil zastavenie konania, a preto je povinný nahradiť žalovanému trovy konania. Druhou výnimkou je, ak sa pre správanie odporcu (žalovaného) vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný nahradiť trovy konania odporca - žalovaný (§ 146 ods. 2 druhá veta) . Tak je to napríklad vtedy, keď žalovaný po podaní žaloby plnil žalobcovi, v dôsledku čoho žalobca vzal žalobu späť. Iba v prípade, ak nie je dôvod na priznanie náhrady trov konania podľa prvej alebo druhej výnimky, platí, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak bolo konanie zastavené.

V súdenom prípade došlo k zastaveniu konania proti žalovaným v 1. a 2. rade na základe procesného úkonu žalobcu - späťvzatia žaloby proti týmto účastníkom, bez toho aby žalobca vo svojom podaní tento procesný úkon odôvodnil. Javí sa preto, že žalobca procesne zavinil zastavenie konania proti žalovanej 2. rade, ktorá skutočnosť má za následok aj vznik jej nároku na náhradu účelne vynaložených trov konania v súvislosti s doterajším jeho priebehom, v prípade ak nie sú splnené podmienky na rozhodnutie o trovách konania podľa ust. § 150 O.s.p..

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým vyslovil, že nepriznáva náhradu trov konania vo vzťahu žalobca a žalovaná v 2. rade z dôvodov uvedených v ustanovení § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. pre nesprávne právne posúdenie zrušil a vec vrátil na nové konanie.

Úlohou súdu prvého stupňa po vrátení veci bude opätovne posúdiť nárok žalovanej v 2.rade na náhradu trov konania v súvislosti s procesným zavinením žalobcu na jeho zastavení a vo veci opätovne rozhodnúť o trovách konania vo vzťahu medzi týmito účastníkmi po všetkých stránkach preskúmateľným uznesením.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.