KSKE 1 Co 189/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/189/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107232864 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107232864.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Lawyer Partners a.s., Prievozská 37, Bratislava, IČO: 35 944 471, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava, proti žalovanému V. G., T.. XX.XX.XXXX, H. G. W. XXX, D. W., o zaplatenie 1,33 eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 35C/201/2010-47 zo dňa 22.03.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o trovách konania.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 1,33 eur a nahradiť mu trovy konania vo výške 20,- eur na účet právneho zástupcu žalobcu, to všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozsudok odôvodnil tým, že žalobca sa návrhom na začatie konania zo dňa 23.03.2006 domáhal, aby súd zaviazal žalovaného k úhrade sumy 1,33 eur (40,- Sk) a k úhrade trov konania. Svoj nárok odôvodnil tým, že mu bola jeho právnym predchodcom - Slovenským rozhlasom, Mýtna 1, Bratislava postúpená pohľadávka voči žalovanému titulom nezaplatenia koncesionárskych poplatkov.

Žalovaný sa v lehote stanovenej súdom nevyjadril k návrhu. Bol poučený o možnosti rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie bez pojednávania v súlade s ust. § 114 ods. 5 O.s.p.. Súd považoval žalobcom tvrdený skutkový stav za nesporný. Preto v súlade s ust. § 153b ods. 3 O.s.p. rozhodol rozsudkom pre zmeškanie.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s prihliadnutím na ust. § 200 ea ods. 1 O.s.p., § 149 ods. 1 O.s.p., § 150 ods. 2 O.s.p.. Nakoľko žalobca bol úspešný súd mu priznal náhradu za zaplatený súdny poplatok 16,60 eur a trovy právneho zastúpenia podľa ust. § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. c/ a § 16 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (2 x 16,60 eur + 1 x 4,98 eur + 1 x 5,44 eur) , spolu trovy 60,22 eur. Súd nepriznal žalobcovi odmenu za právne zastúpenie za úkon právnej služby a to predsúdna upomienka, pretože nejde o trovy konania ale o príslušenstvo pohľadávky podľa § 121 Občianskeho zákonníka, ktoré nebolo uplatnené. Vzhľadom na to, že ide o drobný spor, takto vyčíslené trovy konania považoval prvostupňový súd za neprimerané voči uplatnenej pohľadávke a tak žalovaného zaviazal na náhradu trov konania žalobcu potrebných na úspešné uplatnenie práva vo výške 20,00 eur.

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Tento žiadal napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania zmeniť a žalobcovi priznať ich náhradu v ním uplatnenej výške, teda v sume 81,79 eur.

V odvolaní uviedol, že rozhodnutie o znížení trov konania považuje za nesprávne. Pripustil, že právny poriadok v súčasnosti umožňuje zníženie náhrady trov konania. Má však za to, že ak by súd bol konal riadne včas, teda bez zbytočných prieťahov, bol by k rozhodnutiu dospel ešte v čase, keď možnosť zníženia náhrady trov konania pri drobných sporoch nebola v právnom poriadku obsiahnutá. Novela O.s.p. toto oprávnenie zaviedla zákonom č. 384/2008 Z.z. ktorý nadobudol účinnosť 15.10.2008. Návrh na začatie konania bol podaný ešte v roku 2006. Má za to, že konanie o vymáhanie pohľadávky bolo začaté za právneho stavu, z ktorého vyplývala iná náhrada trov konania ako tomu bolo v čase rozhodovania súdu. Za nerelevantné považuje dôvody prvostupňového rozsudku v ktorých mal tento poukázať na skutočnosť, že zastupovanie advokátom vo veci je zaujímavé aj za predpokladu, ak by sa s účastníkom dohodol na znížení odmeny. Má za to, že súd nemá oprávnenie takto posudzovať aká odmena je pre účastníka výhodná a skúmať koľko žalobca advokátovi skutočne zaplatil. Uviedol, že náhrada trov konania, ktorá bola súdom priznaná nepokrýva náklady na služby advokáta, ktoré poskytol do doby prijatia novely, kedy bolo rozumné predpokladať, že ich náhrada bude v konaní priznaná. Právny zástupca žalobcu JUDr. Miroslav Pavelka poskytol pred účinnosťou uvedenej novely právne služby spočívajúce v prevzatí a príprave zastúpenia a podal písomné podanie na súd. Je toho názoru, že novela O.s.p. pôsobí retroaktívne čo je v rozpore so zásadami právneho štátu. Ovplyvňuje totiž súdne konania, ktoré boli začaté pred jej prijatím a jej aplikáciou zo strany súdu dochádza k zásahu do základného práva žalobcu na súdnu ochranu, ako aj k zásahu do jeho základného práva na vlastníctvo, čo je v rozpore so znením Ústavy SR, ako aj Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento zásah spočíva v tom, že právo žalobcu, ktoré uplatňuje v konaní nebude možné hájiť prostredníctvom advokáta z dôvodu, že trovy konania neúspešný žalovaný nebude musieť nahradiť trovy konania úspešnému žalobcovi. Súdy by takto prispeli k nerešpektovaniu práva a podporovali by neplatičov. V prípade, ak súd nezohľadní uvedenú obranu žalobcu, má tento úmysel domáhať sa obrany svojich práv pred Ústavným súdom SR, prípadne pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Žalovaný zostal v odvolacom konaní nečinný.

Krajský súd ako súd odvolací vec prejednal podľa § 212 ods. 1 O.s.p. v napadnutej časti o trovách konania bez nariadenia pojednávania v zmysle § 214 ods. 2 O.s.p. a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. rozsudok prvostupňového súdu v tejto časti potvrdil. Nakoľko v tejto časti má rozsudok charakter uznesenia, aj odvolací súd rozhodoval uznesením.

Podľa § 150 ods. 2 O.s.p., ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

Podľa § 200ea ods. 1 O.s.p., ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 500 eur, od tohto okamihu ide o drobný spor.

V danom prípade predmetom konania je zaplatenie istiny vo výške 1,33 eur, je teda zrejmé, že vzhľadom na cit. ust. § 200ea ods. 1 O.s.p. ide o drobný spor, preto správne súd postupoval, pokiaľ pri rozhodovaní o trovách konania použil ust. § 150 ods. 2 O.s.p..

Trovy konania v zmysle § 137 O.s.p. predstavujú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov včítane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, odmenu notára za vykonané úkony súdneho komisára a jeho výdavky, odmenu správcu dedičstva a jeho výdavky, tlmočné a tiež odmenu za zastupovanie, ak je zástupcom advokát. Pri rozhodovaní o náhrade trov konania podľa § 142 a nasl. O.s.p. platí predovšetkým zásada úspechu, pričom z hľadiska výšky trov súd musí posudzovať účelnosť vynaložených trov. Od účinnosti zákona č. 384/2008 Z.z., ktorým bo zmenený O.s.p., t.j od 15.10.2008 súd musí v zmysle § 150 ods. 2 O.s.p. skúmať aj primeranosť trov konania u drobných sporov.

Inštitút veci s nízkou hodnotou sporu sa do nášho civilného procesu zaviedol na základe nariadenia EP a rady (ES) č. 861/2007 zo dňa 11.07.2007, ktoré upravilo mechanizmus pre európske konanie ohľadne pohľadávok s nízkou hodnotou sporu. V zmysle § 200e a O.s.p. sa v našom občianskoprávnom konaní za drobný spor považuje taký spor, ktorého predmet konania nepresahuje 500,- eur.

V procesných otázkach (až na výnimky výslovne upravené) v zásade platí, že aj v začatých konaniach súd postupuje podľa práva účinného v čase rozhodovania. Aj podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 15.10.2008 vykonaných zákonom č. 384/2008 Z.z. (§ 372p ods. 1 O.s.p.) sa predpisy účinné od 15.10.2008 použijú aj na konania začaté pred týmto dátumom, pretože ďalej nebolo ustanovené inak. Podľa názoru odvolacieho súdu teda nejde o neprípustnú retroaktivitu.

Aj keď konanie v predmetnej veci začalo ešte v roku 2006, od 15.10.2008 vzhľadom na výšku uplatnenej pohľadávky predmetný spor bolo potrebné považovať za drobný spor, pri ktorom v súvislosti s rozhodovaním o trovách konania prichádza do úvahy aj možná aplikácia ust. § 150 ods. 2 O.s.p. v znení účinnom v čase rozhodovania, podľa ktorého môže súd trovy konania v drobných sporoch aj nepriznať alebo znížiť, ak sú neprimerané voči pohľadávke. Dĺžka konania, či zbytočné prieťahy na strane súdu, na ktoré žalobca v odvolaní poukazuje, sú z hľadiska rozhodovania o trovách konania medzi účastníkmi právne bezvýznamné.

Legálnu definíciu toho, čo je to neprimerané voči pohľadávke , zákon neuvádza, takže pri výklade tohto ustanovenia je potrebné vychádzať aj z účelu tejto zákonnej úpravy.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu č. 384/2008 Z.z., ktorým bolo ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. zavedené, táto zákonná úprava vychádza z uvedeného nariadenia EP a rady (ES) o tom, aby sa pristupovalo k zníženiu trov, ktoré sú v drobných sporoch neprimerané voči uplatňovanej pohľadávke. Podľa tejto dôvodovej správy cieľom súdnych konaní v takýchto veciach má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Spoločnosti, ktoré takéto pohľadávky hromadne uplatňujú, majú

možnosť výberu advokáta, ktorý pristúpi na uplatňovanie a vymáhanie takýchto pohľadávok za takých podmienok, že veriteľ nebude mať žiadnu ujmu a pre advokáta stále zostanú tieto veci vzhľadom na ich množstvo zaujímavé.

Tak, ako pri aplikácii ust. § 150 ods. 1 O.s.p., aj v rámci úvah o tom, či sú trovy konania neprimerané a či prichádza do úvahy možnosť použitia ods. 2 tohto ustanovenia, súd prihliada najmä na charakter uplatnenej pohľadávky, na okolnosti, ktoré navrhovateľa viedli k uplatneniu práva na súde, na postoj účastníka a tiež na okolnosti poskytovania právnej pomoci.

Pokiaľ ide o charakter pohľadávky, predmetom konania v tejto veci je vymáhanie nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch dlžných Slovenskému rozhlasu zo strany platiteľa, ktorým bola podľa zákona č. 212/1995 Z.z. aj žalovaná ako fyzická osoba, ktorá vlastnila rozhlasový prijímač a to za určité obdobie z rokov 2002 až 2005. Pohľadávka z tohto nedoplatku bola na žalobcu postúpená Slovenským rozhlasom ako pôvodným veriteľom na základe verejnej obchodnej súťaže. Ide o drobné pohľadávky, lukratívnosť ktorých však z obchodného hľadiska bola pre žalobcu zaujímavá pre ich množstvo. Práve pre charakter a množstvo týchto pohľadávok, ktoré boli predmetom obchodovania, musel si žalobca byť vedomý aj obchodného rizika spojeného s uplatnením a tiež následným vymáhaním týchto pohľadávok, ku ktorému patrí aj prípadný neúspech v konaní, resp. nenávratnosť všetkých vynaložených nákladov a to eventuálne aj v súvislosti so súdnym konaním.

Žalobca pred začatím konania ešte vyzýval dlžníkov koncesionárskych poplatkov na mimosúdne vyrovnanie nedoplatku, prípadne na zaslanie dokladu o jeho úhrade, čo sa stalo aj v tomto prípade. Ak teda napriek tomu pohľadávka zo strany žalovanej nebola uhradená, trovy konania spojené so zaplatením súdneho poplatku treba považovať za účelne vynaložené trovy konania, ktorých nepriznanie

či zníženie by ani s odvolaním na ust. § 150 ods. 2 O.s.p. nebolo spravodlivé, pretože bez splnenia tejto poplatkovej povinnosti žalobcu by ani súdne konanie nemohlo prebehnúť. Preto pri zohľadnení úspechu žalobcu v konaní je v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. aj u tohto drobného sporu nutné priznať úspešnému žalobcovi náhradu trov konania súvisiacich so zaplatením súdneho poplatku, čo v danom prípade predstavuje sumu 16,60 eur.

Vzhľadom na uvedené mal odvolací súd za to, že za primerané trovy konania vyplývajúce z nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch možno považovať trovy v sume 20,- eur.

Odvolací súd tiež uvádza, že súd prvého stupňa priznal žalobcovi trovy konania vo výške, ktorá presahuje primeranú náhradu do výšky prisúdenej istiny 1,33 eur, ako je ustálené odvolacím súdom v obdobných veciach. Keďže však žalovaný odvolanie nepodal proti výroku o prisúdených trovách, nemal odvolací súd možnosť preskumávať trovy konania do prisúdenej výšky. Preto odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania.

Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 2 O.s.p.. Žalobca nemal v odvolacom konaní úspech, žalovanému trovy nevznikli, a tak náhrada trov odvolacieho konania nebola priznaná ani jednému z účastníkov.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.