KSKE 1 Co 191/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 191/2011

KS v Košiciach, dátum 26.03.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 191/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/191/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611205729 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611205729.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu ZH Kredit, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Karadžičova č. 10 proti žalovanému Ľ. I., bytom v G.G. T. D., G. Č.. XXXX/XX, o zaplatenie 36,85 euro s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 3.5.2011 č. k. 5C/35/2011-28 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, z r u š u j e uznesenie a konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a vyslovil, že po právoplatnosti bude vec postúpená úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so sídlom v Bratislave, Grösslingova č.5. Účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Pred začatím odvolacieho pojednávania žalobca písomným podaním zo dňa 27.5.2011 oznámil súdu, že návrh na začatie konanie berie v celom rozsahu späť a navrhuje, aby súd konanie zastavil.

Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konanie vzatý späť, ak už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

S poukazom na citované zák. ustanovenia odvolací súd z dôvodu späťvzatia žaloby zo strany žalobcu pripustil späťvzatie žaloby, vychádzajúc zo záveru, že z procesného postoja žalovaného vyplýva, že tento so späťvzatím súhlasí (v 10 dňovej lehote určenej odvolacím súdom sa k podanému späťvzatiu nevyjadril) a preto uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

Výrok o trovách konania vyplýva analogicky z ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c/ v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené. V danom prípade bolo odvolacie konanie zastavené, preto súd vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.