KSKE 1 Co 192/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 192/2011

KS v Košiciach, dátum 26.08.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 192/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/192/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211202982 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211202982.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu I. H. O., X..H..E.. so sídlom v O., A. S. Č.. XXX/XX, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného U.. P. S., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v O., S. Č.. X, proti žalovaným: X. P. U., nar. XX.X.XXXX, na neznámom mieste, zastúpenému opatrovníčkou U.. L. D., F. Okresného súdu O.-E., 2. Y. O., nar. XX.X.XXXX, bytom O.-Š., Ž. Č.. XXX/X, o zaplatenie 1.726,88 eur, o odvolaní žalovanej v 2.rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 4.4.2011 č.k. 18C 16/2011-12 takto

r o z h o d o l :

Potvrdzuje uznesenie vo výroku o trovách konania.

Nepriznáva účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a žalovaných zaviazal spoločne a nerozdielne nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 266,22 eur na účet právneho zástupcu žalobcu.

Uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že pred začatím pojednávania vo veci samej a to podaním zo dňa 14.3.2011 žalobca zobral žalobu v celom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť. Späťvzatie odôvodnil tvrdením, že žalovaná v 2.rade dňa 2.3.2011 t.j. po podaní žaloby uhradila čiastku 1.226,88 eur predstavujúcu istinu uplatnenú v žalobe. Zároveň si uplatnil náhradu trov konania a to z titulu trov právneho zastúpenia. Na základe toho súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 96 ods. 1 O.s.p. konanie zastavil a rozhodnutie o trovách konania založil na ust. § 146 ods. 2 O.s.p., keď mal za to, že žalobca svoju žalobu zobral späť v dôsledku správania sa žalovanej, ktorá po podaní žaloby uhradila uplatňovaný nárok. Výšku trov predstavuje odmena za 3 úkony právnej pomoci advokátom a to podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby a späťvzatie žaloby) a náhrada paušálnych nákladov 3x po 7,41 euro.

Proti uzneseniu podala včas odvolanie žalovaná v 2.rade. Táto v odvolaní uviedla, že nesúhlasí so zaplatením trov konania s poukazom na to, že podľa jej názoru samotné podanie žaloby bolo zavinené nesprávnym postupom žalobkyne ako realitnej kancelárie. V svojom odvolaní, ako aj v jeho doplnení na výzvu súdu konkretizovala, že dala do realitnej kancelárie ponuku na predaj svojho bytu a žalobcu ako realitnú kanceláriu informovala o tom, že na byte viazne dlh z titulu neuhradeného zostatku stavebného sporenia. Uviedla, že žalobca na to reagoval tým, že jej poskytol pôžičku na zaplatenie uvedeného zostatku, pričom sa následne aj dohodli na tom, že uvedenú sumu si žalobca odpočíta z úhrady kúpnej ceny záujemcom o kúpu uvedeného bytu, ktorú mal sprostredkovať. Má teda za to, že pokiaľ záujemcovi o byt, ktorého našiel žalobca nebol poskytnutý úver a teda nemohlo dôjsť k úhrade tejto pôžičky žalobcovi tak, ako to bolo dohodnuté, nenesie zodpovednosť ona, ale žalobca. Tohto následne aj informovala o tom, že predaj bytu realizuje vo vlastnej réžii a pôžičku vráti potom, ako jej bude uhradená kúpna cena.

Tvrdí, že žalobca ako realitná kancelária ju dostal do problémov, keď nezrealizoval predaj bytu a podal na ňu žalobu napriek tomu, že ona sa snažila uvedenú sumu uhradiť, čo nakoniec aj zrealizovala.

K odvolaniu sa vyjadril žalobca. Tento žiadal uznesenie vo výroku o trovách konania potvrdiť s poukazom na to, že žalovaní sa zaviazali predmet pôžičky vrátiť do 30.9.2010 bezúročne a teda vrátenie pôžičky nebolo podmienené zrealizovaním realitného obchodu. Žalovaní lehotu na vrátenie nedodržali a preto ich žalobca vyzval na splnenie tejto povinnosti v uloženej lehote s tým, že pokiaľ bude táto uhradená, nebude si uplatňovať príslušenstvo. Poukazuje na to, že žalovaní na výzvu nereagovali a neboli ochotní komunikovať ani o splátkach až do doby 3.2.2001, kedy bol podaný návrh na vydanie platobného rozkazu. Poukázal na to, že žalovaní vlastnia viacero nehnuteľnosti a teda nie sú ani sociálne odkázaní.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalovanej nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa sa správne vyporiadal s otázkou zavinenia zastavenia konania, ktoré má vplyv aj na povinnosť hradiť trovy konania a v tejto časti aj správne rozhodol.

Podľa ust. § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný nahradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že rozhodnutie o trovách konania v prípade, ak je toto skončené jeho zastavením závisí od posúdenia, ktorý z účastníkov zavinil jeho zastavenie. Všeobecne za vychádza zo zásady, že pokiaľ bola žaloba podaná dôvodne a k jej späťvzatiu dôjde pre správanie sa žalovaného, ku ktorému možno zaradiť aj uhradenie predmetu konania, je treba mať za to, že zastavenie konania v takomto prípade zavinil žalovaný a tento zodpovedá aj za náhradu trov konania žalobcovi.

Pri posudzovaní dôvodnosti podanej žaloby odvolací súd prihliadol na obsah zmluvy o pôžičke zo dňa 5.8.2010 ktorú žalobca pripojil k žalobe. Z jej obsahu vyplýva, že žalobca poskytol žalovaným bezúročnú pôžičku vo výške 1.226,88 euro dňom podpísania zmluvy s tým, že táto bude použitá na vyplatenie nedoplatkov na úvere žalovanej F. X. X. Y..X.. W.. Žalovaní sa zaviazali uvedenú pôžičku bezúročne vrátiť do 30.9.2010.

Z obsahu uvedenej pôžičky nevyplývajú skutočnosti, ktorými sa v odvolaní bráni žalovaná a to, že vrátenie pôžičky bude podmienené uzavretím realitného obchodu, resp. takým postupom, ako to v odvolaní uviedla. Pokiaľ teda žalovaní nesplnili svoju povinnosť vrátiť pôžičku v dohodnutej lehote do 30.9.2010, je treba mať za to, že žaloba na zaplatenie tejto sumy bola podaná dôvodne a keďže túto žalovaná uhradila až po podaní žaloby, je treba mať za to, že žaloba bola podaná dôvodne a k jej späťvzatiu došlo v dôsledku správania sa žalovanej.

S poukazom na tieto dôvody má odvolací súd za to, že súd prvého stupňa rozhodol správne, pokiaľ žalovaných zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania, ktorých výšku aj vyčíslil a odôvodnil.

Na základe toho odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 1 O.s.p.. Neúspešným žalovaným náhrada trov odvolacieho konania nepatrí a žalobca si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, preto odvolací súd účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.