KSKE 1 Co 193/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 193/2011

KS v Košiciach, dátum 31.01.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 193/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/193/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710212963 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710212963.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu E. Č., bytom v E., E. Č..XX proti žalovanému O. H. J.. J. r.Z.., so sídlom v A., D. Č..XX, o návrhu na obnovu konania, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 24.02.2011 č.k.12C/135/2010-22, takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa povolil obnovu konania vedeného pod sp. zn. 16C/17/2009 Okresného súdu Michalovce.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalovaný. Žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil, lebo toto považuje za nesprávne z dôvodu, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Následne písomným podaním došlým súdu prvého stupňa 30.05.2011 oznámil, že odvolanie proti napadnutému uzneseniu berie späť v celom rozsahu a navrhol, aby odvolací súd konanie o podanom odvolaní v celom rozsahu zastavil a nepriznal náhradu trov konania žiadnemu z účastníkov. Zároveň podanie obsahuje aj odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 02.05.2011 č.k. 12C/135/2010, ktorým súd uložil odporcovi zaplatiť súdny poplatok za podané odvolanie. Žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Vzhľadom na skutočnosť, že žalovaný podaním došlým súdu 30.05.2011 vzal späť odvolanie o ktorom doposiaľ nebolo odvolacím súdom rozhodnuté odvolací súd postupom podľa citovaného ust. § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 146 ods. 2 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ktorých právo na náhradu trov odvolacieho konania, by mal žalobca vzhľadom na skutočnosť, že

zastavenie konania zavinil žalovaný, avšak tento trovy konania nežiadal priznať a žalovaný úspech v konaní nemal, preto súd náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal.

Z obsahu spisu vyplýva, že žalovaný podal odvolanie aj proti uzneseniu súdu prvého stupňa zo dňa 02.05.2011 č.k. 12C/135/2010-29, ktorým mu uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie v sume 99,50 euro. Vzhľadom na skutočnosť, že vec nebola súdom prvého stupňa predložená odvolaciemu súdu na rozhodnutie aj o tomto odvolaní (viď predkladacia správa) bude úlohou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní zmeniť uvedené uznesenie postupom podľa § 210a O.s.p. pokiaľ odvolaniu v celom rozsahu vyhovie. V opačnom prípade predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.