KSKE 1 Co 20/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 20/2012

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 20/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/20/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711200641 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711200641.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu O. V., nar. XX.X.XXXX, bytom T., T.. G. XXXX/X, proti žalovaným 1/ N.. T. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom T., Š. XX, 2/ Ing. P. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom T., B. X, a 3/ Y.. T. D., bytom T., C. XX, o zaplatenie 14. 540,53 euro, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 9.9.2011, č.k. 7C 53/2011- 32 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že žalobcovi priznáva oslobodenie od súdnych poplatkov.

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o zamietnutí žiadosti žalobcu na ustanovenie zástupcu a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov a zároveň zamietol jeho žiadosť o ustanovenie bezplatného zástupcu.

Uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že žalobcu vyzval, aby v lehote 10 dní zdokladoval svoje majetkové a finančné pomery pre potrebu posúdenia predpokladov pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov. Konštatoval, že žalobca predložil potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch, v ktorom uviedol, že je ovdovený, ohľadne svojho zamestnania uviedol, že má neplatne skončený pracovný pomer v PD v Iňačovciach, príjmy z iných zdrojov nemá a nemá ani žiadny osobný majetok väčšej hodnoty. Zároveň uviedol, že má vyživovaciu povinnosť určenú súdom voči synovi nar. P. XXXX vo výške 40 euro a taktiež dlhy vo výške 224.068,44 voči Nábytkáreň W. S. a dlh vo výške 267.674,11 voči P. U.. Vo svojom podaní ďalej uviedol, že bude poberať dôchodok vo výške 213,04 euro mesačne a z toho mu k rukám ostáva 165,59 euro, a vzhľadom na svoje mesačné výdavky vo výške 11,41 euro na elektrinu, pravidelné splátky za poštové služby, používanie mobilného telefónu v sume 8,00 euro mesačne nie je schopný súdny poplatok zaplatiť. Súd prvého stupňa skonštatoval, že z výpisu katastra nehnuteľnosti zistil, že žalobca je spoluvlastníkom nehnuteľností, a to rodinného domu, prístavby a garáže zapísaných na LV č. XXXXX, kat. ú. T. ako parc. č. XXXX/X, súp. č. XXXX a parc. č. XXXX/X, súp. č. XXXX v podiele X/XX; spoluvlastníkom nehnuteľnosti, a to záhrady, zastavané plochy a nádvoria zapísaných na LV č. XXX, kat. ú. V. a to v pomere XXX/XXX-N.. a spoluvlastníkom nehnuteľnosti, a to záhrady zapísaných na LV č. XX, kat. ú. Hažín v podiele 75/384- in. Zo spisu Okresného súdu Michalovce, sp. zn. 11C 43/2009 súd prvého stupňa zistil, že v uvedenom konaní sa na návrh navrhovateľa O. V. voči odporcom mal. O. H. a jeho matke U. H. vedie konanie o určenie otcovstva k mal. O.. Toto konanie nebolo právoplatne skončené z dôvodu neznámeho pobytu odporcov. Z uvedeného súd prvého stupňa uzavrel, že žalobca nemá súdom určenú vyživovaciu povinnosť tak ako to uviedol v potvrdení o svojich osobných pomeroch. Vyhodnotiac takto pomery žalobcu v súlade s ust. § 138 ods. 1 O.s.p. súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalobca nespĺňa predpoklady pre priznanie

oslobodenia od súdnych poplatkov, keďže súdu nepredložil žiadne relevantné listinné dôkazy, ktoré by preukazovali splnenie podmienok pre priznanie.

Vzhľadom k tomu, že uzavrel, že nie sú u žalobcu splnené podmienky pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, zamietol mu aj žiadosť o ustanovenie bezplatného právneho zástupcu.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. Z obsahu jeho odvolania vyplýva, že tento žiada napadnuté uznesenie zmeniť a priznať mu oslobodenie od súdnych poplatkov ako aj bezplatného právneho zástupcu. V odvolaní uviedol, že jeho dôchodok sa znížil na sumu 181,40 euro, ktoré mu vypláca sociálna poisťovňa a považuje za veľmi smutné, že nemôže ďalej napomáhať čo i len malou čiastkou štúdiu svojho syna TibC. P. Z.Í.. Uviedol, že je mu ľúto, že na tlačive o priznanie oslobodenia neprečiarkol kolonku, v ktorej sú uvedené iba súdom určené záväzky. Zotrval na tom, že má vyživovaciu povinnosť k svojmu synovi O. a na to nepotrebuje od nikoho žiadne nariadenie. Vzhľadom na kurz eura vo vzťahu k libre je iba šťastím, že študenti neplatia za dopravu.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania, postupom podľa § 214 ods. 2 O.s p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Súd prvého stupňa sa nevyporiadal dôsledne so všetkými dokladmi týkajúcimi sa osobných, majetkových a zárobkových pomerov žalobcu a v dôsledku toho aj nesprávne rozhodol pokiaľ mu nepriznal oslobodenie od súdnych poplatkov.

Podľa ust. § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže predseda senátu priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne predseda senátu inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Citované zákonné ustanovenie umožňuje súdu priznať oslobodenie od súdnych poplatkov takému účastníkovi občianskeho súdneho konania, ktorý pre svoje nepriaznivé osobné, majetkové a zárobkové pomery nie je schopný znášať poplatkové povinnosti, ktoré mu v konaní vznikajú. Podmienkou pre priznanie sú jednak nepriaznivé osobné , majetkové a zárobkové pomery účastníka a taktiež záver súdu o tom, že v jeho prípade sa nejedná o zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Z dokladov, ktoré mal súd prvého stupňa k dispozícii, týkajúcich sa zárobkových a majetkových pomerov žalobcu vyplýva, že tento je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá mesačne dôchodok 181,40 euro. Pri posudzovaní majetkových pomerov žalobcu súd prvého stupňa pominul, že z výpisov ním označených listov vlastníctva vyplýva, že na podiely žalobcu na uvedených nehnuteľnostiach je zriadené exekučné záložné právo, resp. poznamenané začatie exekúcie predajom nehnuteľnosti a teda je zjavné, že ani zo spoluvlastníckych podielov k týmto nehnuteľnostiam nemá žalobca reálnu možnosť zabezpečiť si žiadne finančné prostriedky.

Odvolací súd je toho názoru, že pri takomto príjme žalobcu jeho zdravotnom stave a majetkových pomeroch aj bez ohľadu na preukázanie existencie dlhov z jeho strany sú u tohto preukázané nepriaznivé osobné, majetkové a zárobkové pomery a teda aj podmienky pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov. Z obsahu žaloby navyše vyplýva, že túto žalobca si vyhotovil sám ako osoba práva neznalá a z jej obsahu je zrejmé, že žalobca nie je schopný kvalifikovaným spôsobom sa vyporiadať s nárokmi na vypracovanie žaloby a je teda odkázaný na právnu pomoc.

S poukazom na tieto závery odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o nepriznaní oslobodenia od súdnych poplatkov a toto oslobodenie žalobcovi priznal. V náväznosti na to zrušil uznesenie o zamietnutí žiadosti na ustanovenie bezplatného právneho zástupcu s tým, že bude povinnosťou súdu prvého stupňa o tejto žiadosti opätovne rozhodnúť.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.