KSKE 1 Co 212/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 212/2011

KS v Košiciach, dátum 09.05.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 212/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/212/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8608203387 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:8608203387.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne T. E., bytom vo J. A. Č.. XXX, proti žalovanej Z. O. Ž. E. N..H.. so sídlom v U., C. Č.. X, o určenie platnosti poistnej zmluvy, o návrhu žalobkyne na zmenu žalobného návrhu takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a zmenu žalobného návrhu v znení, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobkyni sumu 1.505,- eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobkyňa podaným žalobným návrhom sa domáhala, aby súd určil, že poistná zmluva, ktorú uzatvorila do so žalovanou dňa 14.2.1997 je platná.

Na odvolacom pojednávaní dňa 9.5.2012 navrhla, aby súd pripustil zmenu žalobného návrhu a to tak, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť jej sumu 45.336,-Sk. Zmenu návrhu odôvodnila tým, že dňom 14.2.2012 došlo k zániku poistenia a to uplynutím času vzhľadom na to, že poistná zmluva bola uzavretá na poistné obdobie od 14.2.1997 do 14.2.2012.

Podľa § 95 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh na začatie konania. Zmenený návrh treba ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk, pokiaľ neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene.

Podľa § 95 ods. 2 O.s.p. súd nepripustí zmenu návrhu, ak by výsledky doterajšieho konania nemohli byť podkladom pre konanie o zmenenom návrhu. Súd nepripustí zmenu návrhu ani v prípade, ak by na konanie o zmenenom návrhu bol vecne príslušný iný súd. V takom prípade pokračuje súd v konaní o pôvodnom návrhu po právoplatnosti uznesenia.

V prejednávanej veci z obsahu spisu je zrejmé, že súd prvého stupňa rozsudkom zo dňa 4.3.2011 vyhovel návrhu žalobkyne a určil, že poistná zmluva ktorú uzavrela so žalovanou dňa 14.2.1997 je platná. Vzhľadom na skutočnosť, že dňom 14.2.2012 došlo k zániku poistenia uplynutím času, keďže poistná zmluva bola uzavretá na poistné obdobie od 14.2.1997 do 14.2.2012 žalobkyňa dôvodne navrhla zmenu žalobného návrhu spočívajúcu vo výplate poistného plnenia.

Vzhľadom na to, že výsledky doterajšieho konania o určenie platnosti poistnej zmluvy môžu byť podkladom aj pre konanie o zmenenom návrhu na plnenie z poistnej zmluvy, odvolací súd postupom podľa citovaného ustanovenia § 95 O.s.p. pripustil zmenu návrhu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.