KSKE 1 Co 231/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/231/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210205824 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210205824.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov: 1. E. L., nar. X.X.XXXX, bytom F., Ť. X, 2. C. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom F., K. XX, 3. C. L., nar. XX.X.XXXX, bytom F., K. XX, 4. G. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom F., L. XX, proti žalovaným: 1. Mestu Košice, Trieda SNP č. 48/A, 2. Fakultnej nemocnici L. Pasteura so sídlom v Košiciach, Rastislavova č. 43, 3. Slovenskej republike - Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 4. Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č. 39, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o odvolaní žalobcov proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 27.5.2011, č.k. 15C 42/2010-68 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Nepriznáva účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd konanie zastavil. V odôvodnení uviedol, že navrhovatelia sa podaním zo dňa 15.3.2010, doplneným dňa 6.5.2010 domáhali určenia vlastníckeho práva k presne vyšpecifikovaným nehnuteľnostiam. Súd prvého stupňa ich dňa 12.5.2010 vyzval, aby spoločne a nerozdielne zaplatili súdny poplatok za návrh vo výške 99,50 eur v lehote do 10 dní od doručenia výzvy. Žalobcovia na uvedenú výzvu reagovali podaním zo dňa 27.5.2010, v ktorej poukázali na to, že sú podľa § 4 ods. 1 písm. c/ zák. č. 71/1992 Zb., o súdnych poplatkoch ako aj zákonov č. 503/2003 Z.z. a č. 229/1991 Zb. oslobodení od súdnych poplatkov. Súd prvého stupňa pridržiavajúc sa názoru vysloveného odvolacím súdom v uznesení zo dňa 31.3.2011 vychádzal z toho, že žalobcovia sa v konaní nedomáhajú oslobodenia od súdnych poplatkov, ale tvrdia, že ich oslobodenie vyplýva priamo z právneho predpisu. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že neprichádza do úvahy uplatnenie nárokov žalobcov podľa zák. č. 503/2003 Z.z. ani podľa zák. č. 229/1991 Zb., podľa ktorých už uplynula zákonná lehota na uplatnenie nároku na navrátenie vlastníctva k pozemkom na pozemkovom úrade a to najneskôr 31.2.2004 a preto konanie vo veci zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku.

Proti uzneseniu podali včas odvolanie žalobcovia E. L. a C. X.. Z obsahu ich odvolania vyplýva, že títo žiadajú napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní uviedli, že požiadali o oslobodenie od súdnych poplatkov s poukazom na zák. č. 503/2003 a zák. č. 229/1991 Zb., ktoré im priznávajú oslobodenie od súdnych poplatkov. Považujú preto za nesprávne rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý pre nesplnenie poplatkovej povinnosti z ich strany konanie vo veci zastavil. K dôvodom prvostupňového uznesenia uviedli, že oni v zákonnej lehote, a to dňa 27.12.2004 a 29.12.2004 uplatnili nárok na navrátenie svojho vlastníctva v zmysle zákona č. 503/2003 Z.z. na Obvodnom pozemkovom úrade Košice mesto. Po vyčerpaní všetkých dostupných zákonných prostriedkov a žiadosti na katastrálnom úrade a pozemkovom úrade, pre nečinnosť týchto štátnych

orgánov od roku 1991 im neostalo iné ako obrátiť sa so svojim nárokom na súd. V odvolaní uviedli, že sú prestárlymi občanmi, zdravotne ťažko postihnutými a nemajú okrem dôchodku žiadny príjem.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa ako aj postup, ktorý mu predchádzal podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p., bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcov nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa rozhodol správne pokiaľ konanie vo veci zaplatil pre nesplnenie poplatkovej povinnosti zo strany žalobcov, keďže na takéto rozhodnutie boli splnené zákonné podmienky.

Podľa ust. § 1 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v Sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

Podľa § 2 ods. 1 písm. a/ cit. zákona poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

Podľa § 10 ods. 1 cit. zákona, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote 10 dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Podľa § 4 ods. 2 písm. u/ cit. zákona od poplatku je oslobodený navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že splnenie poplatkovej povinnosti navrhovateľa zaplatiť súdny poplatok za návrh je podmienkou pre začatie konania pred súdom. Nesplnenie tejto povinnosti ani po výzve súdu a po poučení o následkoch nezaplatenia má za následok zastavenie konania.

Takýto procesný postup neplatí v prípade oslobodenia od súdnych poplatkov, ktoré môže vyplývať buď priamo zo zákona (citované ustanovenie zákona o súdnych poplatkoch) , ku ktorému súd prihliadne aj bez návrhu alebo oslobodenie môže priznať súd prvého stupňa účastníkovi aj podľa ust. § 138 ods. 1 O.s.p. za podmienok, že navrhovateľ pre svoje nepriaznivé osobné, majetkové a zárobkové pomery nie je schopný splniť si poplatkovú povinnosť. O takomto oslobodení súd však rozhoduje na základe žiadosti.

Tak ako to odvolací súd už vyslovil v zrušujúcom uznesení, z písomných podaní žalobcov vyplýva, že títo sa v konaní nedomáhali svojou žiadosťou o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O.s.p., ale poukazovali na to, že ich oslobodenie vyplýva priamo zo zákona, keďže si uplatnili nárok podľa reštitučného zákona č. 229/1991 Zb. o pôde. Tento zákon v ustanovení § 6 ods. 1, resp. v § 8 ods. 1 priznáva nárok oprávneným osobám na vydanie nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo prešlo na štát v dôsledku zákonom vymedzených skutočnosti, resp. na priznanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo užívaní fyzickej osoby, ktorá nehnuteľnosť nadobudla od štátu za zákonom predpokladaných podmienok.

Iba na takto zákonom vymedzené nároky v tomto reštitučnom predpise sa vzťahuje oslobodenie od súdnych poplatkov. Žalobcovia však v konaní uplatnili nárok na určenie vlastníckeho práva, teda určovací nárok, ktorý nemožno považovať za nárok uplatnený v zmysle reštitučného právneho predpisu. Správne preto súd prvého stupňa dospel k záveru, že títo sú povinní v konaní zaplatiť súdny poplatok pod následkom zastavenia konania.

Vzhľadom k tomu, že žalobcovia si uvedenú povinnosť napriek výzve súdu a poučeniu o následkoch nesplnenia poplatkovej povinnosti nesplnili, správne postupoval súd prvého stupňa pokiaľ konanie vo veci zastavil.

Povinnosti žalobcov zaplatiť súdny poplatok ich nezbavuje ani oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O.s.p., vzhľadom k tomu, že títo sa vo svojom písomnom podaní označenom ako odvolanie doručenom súdu prvého stupňa dňa 22.10.2010 jednoznačne vyjadrili, že oni nežiadali o oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O.s.p..

K dôvodom prvostupňového uznesenia odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že tieto v časti, v ktorej tento zastávajúci výrok odôvodnil aj tým, že žalobcom uplynula lehota na uplatnenie reštitučných nárokov nepovažuje za správne.

Neskoré uplatnenie nároku nie je totiž dôvodom pre zastavenie konania.

Z uvedených dôvodov odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. Neúspešným žalobcom v odvolacom konaní náhrada trov odvolacieho konania nepatrí a žalovaným odvolacie trovy nevznikli, preto odvolací súd nepriznal účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.