KSKE 1 Co 256/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 256/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/256/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898994 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898994.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Východoslovenská energetika a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská č. 31, proti žalovanému S. W., bytom v G., O. Č.. XX, o zaplatenie 9.449,48 euro s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 8.4.2011, č.k. 20C 281/2003-193 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému na trovách konania sumu 471,82 eur platbou advokátke JUDr. Lucii Jurgovej do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému na trovách odvolacieho konania sumu 57,62 eur platbou advokátke JUDr. Lucii Jurgovej do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého zamietol žalobu, ktorou žalobca vo vzťahu k žalovanému uplatnil peňažný nárok v sume 9.449,48 euro titulom neuhradeného odberu elektriny, žalovanému nepriznal náhradu trov konania a vyslovil, že o trovách štátu rozhodne samostatným uznesením.

Rozsudok odôvodnil tým, že na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná lebo žalobca jednoznačne a presvedčivo nepreukázal reálne spotrebovanú, resp. odobratú elektrinu dodávanú pre potreby domácnosti žalovaného na ul. Mäsiarskej č. 39 v Košiciach.

Výrok o trovách konania odôvodnil s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. majúc za to, že žalovaný mal v konaní plný úspech, preto mu pri vyhlásení rozsudku priznal náhradu trov konania s tým, že o výške trov rozhodne až v písomnom vyhotovení rozsudku. Súd v odôvodnení rozsudku konštatoval, že žalovaný nevyčíslil trovy konania v lehote troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku, preto v písomnom vyhotovení rozsudku žalovanému náhradu trov konania nepriznal. Mal za to, že žalovanému žiadne trovy nevznikli (nezaplatil poplatok za odpor proti platobnému rozkazu) .

Vychádzajúc z ust. § 148 ods. 1 O.s.p. vyslovil, že o trovách štátu rozhodne samostatným uznesením.

Proti tomuto rozsudku vo výroku o trovách konania podal včas odvolanie žalovaný. Žiadal, aby odvolací súd rozsudok v napadnutom výroku zmenil a priznal mu náhradu trov prvostupňového konania v sume 471,82 euro a na trovách odvolacieho konania sumu 57,62 euro. Podľa jeho názoru súd prvého stupňa pri rozhodovaní o náhrade trov konania pochybil, keď mu ako úspešnému účastníkovi nepriznal náhradu trov konania vyplývajúcu zo spisu a spočívajúcu v náhrade súdneho poplatku za odpor vo výške 471,82 euro, ktorý bol mu vyrubený. Podľa jeho názoru súd mal postupom podľa § 151 ods. 2 prvá veta pred

bodkočiarkou Občianskeho súdneho poriadku priznať mu náhradu trov konania vyplývajúcu zo súdneho spisu.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné.

Odvolací súd je v prejednávanej veci toho názoru, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil vo vzťahu k interpretácii ust. § 151 ods. 2 O.s.p. ak náhradu trov konania žalovanému nepriznal.

Podľa § 151 ods. 1 O.s.p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Podľa § 151 ods. 2 O.s.p., ak účastník v lehote podľa ods. 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania neprizná a v takom prípade súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Z citovaného zákonného ustanovenia § 151 vyplýva, že súd rozhoduje o povinnosti nahradiť trovy konania na návrh a účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania je povinný trovy konania vyčísliť. Ak účastník trovy konania nevyčísli, súd mu prizná ich náhradu iba za predpokladu, že tieto vyplývajú zo spisu a nejedná sa o trovy právneho zastúpenia. Za trovy konania sa považujú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, včítane súdneho poplatku (§ 137 O.s.p.) .

Z hľadiska skutkového stavu bolo v prejednávanej veci zistené, že súd prvého stupňa vydal dňa 22.1.2004 platobný rozkaz, ktorým zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 284.674,90 Sk s prísl.. Proti tomuto platobnému rozkazu v zákonnej lehote podal odpor žalovaný a súd uznesením sp. zn. 20C 281/2003 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť za podaný odpor súdny poplatok v sume 14.234,- Sk. V čase rozhodovania súdu, t.j. dňa 8.4.2011, kedy rozsudkom zamietol žalobu žalobcu, súdny poplatok žalovaným zaplatený nebol.

Súd prvého stupňa na pojednávaní dňa 14.5.2011, na ktorom došlo k vyhláseniu rozsudku priznal žalovanému náhradu trov konania, avšak pri vyhotovovaní sa necítil byť viazaný týmto rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania žalovanému vzhľadom na to, že žalovaný si nevyčíslil náhradu trov konania v lehote troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku a jednak z dôvodu, že žalovanému žiadne trovy nevznikli - nezaplatil poplatok za odpor proti platobnému rozkazu.

Tento záver súdu prvého stupňa je rozporný a teda aj nesprávny, lebo ak bol súd toho názoru, že žalovanému žiadne trovy konania nevznikli, potom vo vyhlásenom rozsudku na pojednávaní nemal náhradu trov žalovanému priznať a v dôvodoch rozsudku ako dôvod nepriznania uvádzať ich nevyčíslenie žalovaným v lehote troch pracovných dní.

Je nesporné, že pri rozhodovaní o trovách konania vychádzal súd prvého stupňa z názoru, podľa ktorého žalovanému možno priznať nárok na náhradu súdneho poplatku iba v prípade, ak súdny poplatok už zaplatil. Tento názor treba považovať za mylný. Je tomu tak preto, že ak je účastník povinný zo zákona zaplatiť súdny poplatok už s podaním návrhu, vznikla podaním návrhu voči nemu poplatková pohľadávka, ktorá tvorí pasívum jeho majetku a ktorá predstavuje jednu z položiek spadajúcich do trov

konania (porovnaj stanovisko Občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo dňa 17.3.1976, Cpj 70/75) .

Je nesporné, že žalovanému vznikla poplatková povinnosť podaním odporu proti platobnému rozkazu v sume 14.234,- Sk a teda bolo povinnosťou súdu prvého stupňa priznať žalovanému náhradu trov konania spočívajúcu v súdnom poplatku za podaný odpor proti platobnému rozkazu a to ja napriek tomu, že žalovaný v lehote troch pracovných dní trovy konania nevyčíslil. Je tomu tak preto, že tieto trovy vyplývali zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia a nejednalo sa o trovy právneho zastúpenia (§ 151 ods. 2 O.s.p.) .

Pokiaľ súd prvého stupňa vychádzal z iného právneho názoru, vec nesprávne právne posúdil, a to v rozpore s ust. § 142 ods. 1 a § 151 ods. 1, 2 O.s.p.. To bol aj dôvod prečo odvolací súd postupom podľa § 220 O.s.p. zmenil napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania a na náhradu trov prvostupňového konania zaviazal žalobcu vo výške súdneho poplatku za podaný odpor proti platobnému rozkazu.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1, podľa ktorých právo na náhradu trov odvolacieho konania má úspešný účastník, v danom prípade žalovaný, preto mu odvolací súd priznal aj náhradu trov odvolacieho konania spočívajúcu v trovách právneho zastúpenia podľa § 14 ods. 3 písm. b/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. za dva úkony právnej pomoci a to za prevzatie a prípravu zastúpenia a za vyhotovenie písomného podania - odvolania, pričom každý úkon v hodnote 16,60 euro, 2 x režijný paušál v sume 7,41 euro, daň z pridanej hodnoty vo výške 20% a teda trovy odvolacieho konania v sume 57,62 euro.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.