KSKE 1 Co 259/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 259/2011

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 259/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/259/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7205231469 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7205231469.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne H. S., bytom S., Bernolákova č. 12, zastúpenej X.. X. V., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v S., Š. Č.. X, proti žalovanému U. Z. W..Y..R.. so sídlom v O. Č.. XXX, XXX XX V., IČO: XX XXX XXX, zastúpenému X.. A. Š., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v S.H., S. Č.. XX, o vypratanie pozemku a vydanie bezdôvodného obohatenia, o odvolaní X.. Q. O., správkyne konkurznej podstaty úpadcu U. U..W.. so sídlom v S., Z. Č.. XX, o odvolaní proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 9.9.2009 č.k. 45C 176/2005-80 a o odvolaní žalovaného proti uzneseniu rovnakého súdu zo dňa 5.5.2011 č.k. 45C 176/2005-166 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie zo dňa 9.9.2009 č.l. 80 o uložení poriadkovej pokuty v sume 166,-eur X.. Q. O., správkyni konkurznej podstaty úpadcu U. U..W.. v konkurze.

Z r u š u j e uznesenie zo dňa 5.5.2011 č.l. 166 o pripustení zámeny účastníkov na strane žalovaného a v rozsahu zrušenia vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením zo dňa 9.9.2009 súd prvého stupňa uložil X.. Q. O., správkyni konkurznej podstaty úpadcu U. U..W.. so sídlom v S., Z. Č.. XX poriadkovú pokutu vo výške 166,-eur s tým, že túto je povinná zaplatiť na účet Okresného súdu Košice II do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že výzvou zo dňa 14.5.2009 súd vyzval správkyňu konkurznej podstaty, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy doručila súdu znalecký posudok č. XXX/ XXXX U. XXX/XXXX znalca H.. F., ako aj zmluvu o predaji podniku uzavretú medzi predávajúcim U. U..W.. a kupujúcim U. Z. W..Y..R.. a ďalšie dôkazy z ktorých by bolo možné vyvodiť záver, či predmetom prevodu z pôvodného vlastníka U. U..W.. K. U. Z. s.r.o. bola aj nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1877 kat. úz. Južné mesto, ako aj budovy postavené na uvedenej parcele. Následne bolo splnenie uvedenej povinnosti správkyňou konkurznej podstaty súdom urgované dňa 3.7.2009 a poskytnutá dodatočná 10- dňová lehota na splnenie uloženej povinnosti. Súd prvého stupňa konštatoval, že napriek upozorneniu na možnosť uloženia poriadkovej pokuty, správkyňa konkurznej podstaty ani v dodatočne poskytnutej lehote požadované informácie súdu neposkytla. Na základe toho s poukazom na ust. § 53 ods. 1 O.s.p. uložil správkyni konkurznej podstaty poriadkovú pokutu, keďže mal za to, že táto nesplnením súdom uloženej povinnosti hrubo sťažuje postup konania, keďže bez požadovaných dokladov a informácie nie je možné skutkovo ani právne posúdiť spor a vo veci rozhodnúť.

Proti uzneseniu podala včas odvolanie X.. Q. O., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu U. U..W.. so sídlom v S., Z. Č.. X. Táto žiadala napadnuté uznesenie o uložení poriadkovej pokuty zrušiť. Uznesenie odôvodnila tým, že dňa 9.7.2009 prevzala urgenciu Okresného súdu Košice II, ale na túto

nestihla reagovať v lehote, pretože v mesiaci júl 2009 absolvovala zahraničnú cestu a bola mimo územia republiky celý júl 2009. Následne v mesiaci august 2009 čerpala dovolenku taktiež mimo územia Slovenskej republiky. Súčasne uviedla, že požadovanú kópiu znaleckého posudku znalca H.. F. pripája.

Uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané vyššou súdnou úradníčkou a sudkyňa X.. U. F. predložila vec odvolaciemu súdu, z čoho tento vyvodzuje záver, že táto nemienila podanému odvolaniu v celom rozsahu vyhovieť.

Na základe toho odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie odvolateľky nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa postupoval správne, ak správkyni konkurznej podstaty uložil poriadkovú pokutu z dôvodu, že táto hrubo sťažuje postup konania tým, že neuposlúchla príkaz súdu.

Podľa ust. § 53 ods. 1 O.s.p. tomu, kto hrubo sťažuje postup konania najmä tým, že sa neustanoví na súd alebo neposlúchne príkaz sudcu alebo kto ruší poriadok, ale kto urobí hrubo urážlivé podanie, môže súd uložiť uznesením poriadkovú pokutu do výšky 820,-eur.

Citovaným zákonným ustanovením je upravené jedno z poriadkových opatrení, ktoré môže sudca použiť, pokiaľ k tomu vzniknú zákonné podmienky. Touto zákonnou podmienkou je skutočnosť, že postupom osoby, voči ktorej má byť sankcia použitá sa hrubo sťažuje postup konania a to spôsobom uvedeným v zákone.

Z obsahu spisu vyplýva, že predmetom konania je vypratanie pozemku, ktoré bolo vo B. U. U..W.. na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz a za správkyňu konkurznej podstaty tohto úpadcu bola menovaná X.. Q. O.. V rámci konkurzného konania bol majetok tohto úpadcu správkyňou konkurznej podstaty odpredaný spoločnosti U. Z. W..Y..R.., pričom z podaní žalobcu vyplýva, že tomuto nie je zrejmé, či predmetom tohto prevodu bol aj sporný pozemok a za takejto situácie nevie ustáliť pasívne legitimovaný subjekt. Z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa mal v úmysle uvedenú otázku vyriešiť na základe obsahu znaleckého posudku, ktorým bol oceňovaný predmet uvedeného prevodu. Splnenie povinnosti, ktoré súd uložil správkyni konkurznej podstaty je preto možné kvalifikovať ako konanie ktoré hrubo sťažuje postup konania.

K dôvodom prvostupňového uznesenia odvolací súd dodáva, že správkyňa nesplnila ani skutočnosť, ktorú uviedla v odvolaní, keď ani k tomuto nepripojila uvedený znalecký posudok napriek tomu, že v odvolaní túto skutočnosť uviedla. Uvedenú povinnosť nesplnila ani v lehote do uplynutia odvolania a ani v ďalšom období v dôsledku čoho jej boli súdom prvého stupňa uložené ďalšie poriadkové opatrenia formou poriadkovej pokuty a to uznesením zo dňa 23.2.2009, ako aj uznesením zo dňa 30.8.2010 (č.l. 129 a č.l. 137) .

S poukazom na vyššie uvedené dôvody sa odvolací súd zhoduje so záverom súdu prvého stupňa, že správkyňa konkurznej podstaty svojou nečinnosťou hrubo sťažuje postup konania a bez splnenia tejto povinnosti je značne obtiažne pre žalobcu posúdiť, kto je v konaní pasívne legitimovaný a teda voči komu je potrebné viesť súdny spor.

Na základe toho napadnuté uznesenie podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

Uznesením zo dňa 5.5.2011 (č.l. 166) súd prvého stupňa pripustil, aby z konania vystúpila žalovaná spoločnosť U. Z. W..Y..R.. a na jej miesto vstúpila X.. Q. O., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu U. U..W.. v konkurze, IČO: XX XXX XXX so sídlom v S., Z. Č.. X, O. P. K. Č..XXX.

Uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že žalobkyňa sa v konaní domáha vypratania časti parcely č. XXXX/X o zabratej výmere XXX Q. zapísanej na LV č. XXXX S.at. úz. S.-Q., R. S.-X. a súčasne vydania bezdôvodného obohatenia vo výške 148,71 eur. Písomným podaním zo dňa 12.4.2001 podala žalobkyňa návrh na zámenu účastníka na strane žalovaného, keď žiadala, aby súd pripustil, aby namiesto doterajšej žalovanej bol povolený vstup do konania X.. Q. O., správkyni konkurznej podstaty úpadcu U. U..W.. v konkurze. Tento návrh odôvodňovala tým, že po oboznámení sa s obsahom znaleckých posudkov č. XX/XXXX U. XX/XXXX vypracovaných znalcom H.. Ľ. F. dospela k záveru, že pasívne legitimovaným subjektom v konaní je práve správkyňa konkurznej podstaty, ktorá žalobkyňu v čase podávania žaloby uviedla do omylu, keď v dôsledku nepravdivých informácií žalobkyňa považovala za pasívne legitimovaný subjekt U. Z. W..Y..R.., ktorý navyše prejavil aj záujem na usporiadaní uvedeného sporu. Uvedené nepravdivé informácie sa týkali kúpnej zmluvy, ktorej predmetom mal byť aj prevod uvedenej parcely č. 241/80 a stavieb, ktoré sa na nej nachádzajú. Na základe toho žalobkyňa dospela k nesprávnemu záveru o tom, že pasívne legitimovaným subjektom je U. Z. W..Y..R...

Súd prvého stupňa postupom podľa § 92 ods. 4 O.s.p. pripustil zámenu účastníkov na strane žalovaného majúc za to, že žalobca v konaní disponuje predmetom konania a on je oprávnený určiť okruh účastníkov. Mal teda za to, že boli splnené zákonné podmienky pre pripustenie zámeny účastníkov a preto túto pripustil.

Proti uzneseniu podal odvolanie žalovaný U. Z. W..Y..R.. v zastúpení konateľkou X.. Q. O.. Tento žiadal napadnuté uznesenie zrušiť s poukazom na to, že súd prvého stupňa sa dopustil porušenia procesných ustanovení, pokiaľ pri posudzovaní dôvodnosti návrhu na zámenu účastníkov podľa ust. § 92 ods. 4 O.s.p. si nevyžiadal súhlas účastníkov konania. Takýmto postupom neboli splnené zákonné podmienky pre pripustenie zámeny účastníkov.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné.

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o návrhu na zámenu účastníkov na strane žalovaného nepostupoval v súlade so zákonnou úpravou a v dôsledku toho je jeho rozhodnutie predčasné.

Podľa ust. § 92 ods. 4 O.s.p. v znení účinnom v čase rozhodovania súdu prvého stupňa za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že rozhodnutie o zámene účastníkov postupom podľa § 92 ods. 4 O.s.p. predpokladá súhlas účastníkov s takouto zámenou. Rozhodnutie o pripustení zámeny

má závažné procesné dôsledky, keďže v prípade jeho povolenia prestáva byť účastníkom konania doterajší účastník, voči ktorému už nemožno meritórne rozhodnúť. V prípade navrhovanej zámeny účastníka na strane žalovaného je súhlas doterajšieho žalovaného významný z hľadiska toho, že tento môže mať záujem na tom, aby o jeho právnom vzťahu s žalobcom bolo meritórne rozhodnuté. V prípade, ak doterajší žalovaný nedá súhlas na zámenu, nemožno ho prinútiť k vystúpeniu z konania a bude potrebné v ňom pokračovať a rozhodnúť o predmete konania vo vzťahu k nemu.

S poukazom na tieto dôvody považuje odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa o pripustení zámeny účastníkov na strane žalovaného za predčasné, keďže rozhodnutiu nepredchádzal súhlas so zámenou na strane doterajšieho žalovaného. Na základe toho odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa vyzvať žalovaného na vyjadrenie, či súhlasí so zámenou účastníkov a aby prípadné svoje stanovisko aj odôvodni