KSKE 1 Co 275/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 275/2011

KS v Košiciach, dátum 13.02.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 275/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/275/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107233295 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107233295.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Lawyer Partners a.s., so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, proti žalovanému V. R., O. B. Trstenej Z., Z. Č.. XXX/X, o zaplatenie 2,66 euro s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie zo dňa 05.05.2011 č.k. 19C/15/2011-33 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 19,25 euro platbou Advokátskej kancelárii Chabadova s.r.o., Pri starej prachárni č. 13, Bratislava, do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 2,65 euro a na trovách konania sumu 16,50 euro, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že po vykonanom dokazovaní mal za preukázané, že žalovaný nezaplatil koncesionárske poplatky za rozhlasový prijímač vo výške 40,-Sk za mesiac máj a jún 2004, čím mu vznikol dlh vo výške 2,66 euro. Súd mal za to, že žalovaný spĺňa definíciu platiteľa poplatkov v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 212/1995 Z.z., pričom táto povinnosť mu nezanikla, preto návrhu žalobcu v celom rozsahu vyhovel.

Výrok o trovách konania odôvodnil s poukazom na ust. § 150 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Súd bol toho názoru, že žalobcom uplatnené trovy vo výške 81,79 euro niekoľkokrát prevyšujú výšku samotnej žalovanej sumy, preto postupom podľa § 150 ods. 2 ich znížil tak, že žalobcovi priznal iba trovy konania pozostávajúce zo zaplatenia súdneho poplatku v sume 16,50 euro.

Proti tomuto rozsudku vo výroku o trovách konania podal včas odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania zmenil a žalovaného zaviazal na náhradu trov konania vo výške 81,79 euro. V odvolaní uviedol, že rozhodnutie o znížení trov konania považuje za nesprávne. Má za to, že ak by súd konal riadne a včas, bez zbytočných prieťahov, bol by k rozhodnutiu dospel ešte v čase, keď možnosť zníženia náhrady trov konania pri drobných sporoch nebola v právnom poriadku obsiahnutá. Novela O.s.p., ktorá toto oprávnenie súdu zaviedla zák.č. 384/2008 Z.z. nadobudla účinnosť dňa 15.10.2008, avšak návrh na začatie konania podal ešte v roku 2006. Je teda zrejmé, že začal vymáhanie pohľadávok prostredníctvom súdneho konania za právneho stavu, z ktorého vyplýva iná náhrada trov konania, ako tomu bolo v čase skutočného rozhodovania, pričom zároveň poukazuje na zbytočné prieťahy v konaní, ktoré boli spôsobené práve súdom. Podľa jeho názoru náhrada trov konania, ktorú priznal súd nepokrýva náklady na služby advokáta, ktoré poskytol do prijatia novely, kedy bolo

rozumné predpokladať, že ich náhrada bude v konaní priznaná. Pred prijatím novely X.. Q. V. ako jeho vtedajší právny zástupcu preukázateľne mu poskytol právne služby podľa § 655/2004 Z.z. spočívajúce v prevzatí a príprave zastúpenia a v písomnom podaní na súd. Má za to, že novela pôsobí retroaktívne, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu. V dôsledku jej aplikácie súdom dochádza k zásahu do jeho základného práva na súdnu ochranu, ako aj zásahu do jeho základného práva na vlastníctvo v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, ako aj Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Zásah spočíva v tom, že jeho právo, ktoré si uplatnil v konaní nebude možné hájiť prostredníctvom advokáta a to z dôvodu, že trovy konania neúspešný žalovaný nebude musieť nahradiť, resp. v tom, že už z uhradenej sumy za poskytovanie právnych služieb nebude mať nahradené. Ďalej uviedol, že ak v rámci odvolania mu nebude priznaná náhrada trov konania v adekvátnej výške, bude sa domáhať ochrany jeho základných práv pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, prípadne aj pred Európskym súdom pre ľudské práva a následne si uplatní náhradu vzniknutej škody od štátu.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je čiastočne dôvodné.

V prejednávanej veci je odvolací súd toho názoru, že súd prvého stupňa síce správne zistil skutkový stav veci ohľadom trov konania, tento však následne nesprávne právne posúdil, ak žalobcom uplatnené trovy konania znížil na sumu 16,50 euro.

Podľa § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke môže ich súd nepriznať, alebo znížiť.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu č. 384/2008 Z.z., ktorým bolo ust. § 150 ods. 2 O.s.p. zavedené, táto zákonná úprava vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 zo dňa 11.7.2007 o tom, že aby sa pristupovalo k zníženiu trov, ktoré sú v drobných sporoch neprimerané voči uplatňovanej pohľadávke . Z dôvodovej správy ďalej vyplýva, že cieľom súdnych konaní v takýchto veciach má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Spoločnosti, ktoré takéto pohľadávky hromadne uplatňujú, majú možnosť výberu advokáta, ktorý pristúpi na uplatňovanie a vymáhanie takýchto pohľadávok za takých podmienok, že veriteľ nebude mať žiadnu ujmu a pre advokáta stále zostanú tieto veci vzhľadom na ich množstvo zaujímavé . Zmyslom a účelom tohto ustanovenia je teda vymáhanie pohľadávok s čo najnižšími nákladmi pri tzv. drobných sporoch.

Z obsahu spisu je zrejmé, že žalobca v konaní uplatňuje zaplatenie dlžných koncesionárskych poplatkov v sume 2,65 euro a teda je nesporné, že sa jedná o drobný spor. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa v tom, že žalobcom uplatnené trovy konania sú v danej veci voči pohľadávke neprimerané a teda dôvodne súd pristúpil k ich zníženiu.

Na veci nemení nič ani skutočnosť, že žalobca svoj nárok na súde uplatnil ešte v roku 2006, teda pred účinnosťou zákona č. 384/2008 Z.z. (15.10.2008, ktorý zaviedol možnosť súdu znížiť resp. nepriznať trovy konania) lebo aj z prechodného ustanovenia ku právam účinným od 15.10.2008 (§ 372p O.s.p.) vyplýva, že na konania začaté pred 15.10.2008 sa použijú predpisy účinné od 15.10.2008, ak nie je ďalej ustanovené inak. Toto prechodné ustanovenie vyjadruje zásadu, že v procesných otázkach postupuje súd podľa práva účinného v čase rozhodovania. Nemožno preto súhlasiť s názorom žalobcu, že novela Občianskeho súdneho poriadku vykonaná zákonom č. 384/2008 Z.z. pôsobí retroaktívne. V tejto časti teda nepovažuje odvolanie žalobcu za dôvodné.

Za dôvodné však považuje odvolací súd odvolanie žalobcu ohľadom výšky zníženia mu trov konania.

Žalobca v konaní ohľadom trov konania uplatňoval nielen trovy právneho zastúpenia, ale aj zaplatený súdny poplatok. Zaplatenie súdneho poplatku treba považovať za účelne vynaložené trovy konania, ktoré podľa názoru odvolacieho súdu nemožno nepriznať, či znížiť ani podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p. vzhľadom na skutočnosť, že bez splnenia poplatkovej povinnosti žalobcu by súdne konanie nemohlo prebehnúť. Z tohto dôvodu pri zohľadnení úspechu žalobcu v konaní v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. aj u tohto drobného sporu je nutné priznať úspešnému žalobcovi náhradu zaplateného súdneho poplatku v celej výške, teda v prejednávanej veci v sume 16,60 euro.

Pokiaľ ide o trovy konania, spočívajúce v trovách právneho zastúpenia, za neprimerané trovy konania podľa názoru odvolacieho súdu voči uplatnenej pohľadávke pri drobných sporoch bude treba považovať trovy právneho zastúpenia prevyšujúce uplatnenú pohľadávku. Preto za primerané bude treba považovať pri drobných sporoch trovy konania spočívajúce v trovách právneho zastúpenia maximálne do výšky žalovanej pohľadávky, čo v danom prípade predstavuje sumu 2,65 euro. Z uvedeného dôvodu v prejednávanej veci za primerané trovy konania voči pohľadávke považuje odvolací súd jednak trovy konania spočívajúce v zaplatenom súdnom poplatku v sume 16,60 euro a trovy právneho zastúpenia v sume 2,65 euro, teda celkove trovy konania v sume 19,25 euro.

Z uvedených dôvodov preto odvolací súd považoval za čiastočne dôvodné žalobcom podané odvolanie, preto postupom podľa § 220 ods. 1 O.s.p. zmenil napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania a priznal žalobcovi trovy prvostupňového konania v sume 19,25 euro.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 142 ods. 2 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ktorých súd účastníkom náhradu trov konania neprizná, ak účastníci mali vo veci úspech len čiastočný.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.