KSKE 1 Co 279/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 279/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 279/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/279/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806205947 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806205947.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Q. C., J..P.., so sídlom v Q., L. M. Č.. XX, proti žalovanému T. B., bytom v Q., Ž. Č.. XXX, o zaplatenie 7.650,05 euro s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, zo dňa 21. 6. 2011, č. k. 5C/40/2007-320 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie v sume 760,83 euro v lehote 10 dní od doručenia výzvy.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a uložil mu zaplatiť súdny poplatok v správnej výške. V odvolaní uviedol, že cena predmetu konania - odvolania, je vo výške 5.527,96 euro, správne určená výška súdneho poplatku je vo výške 331,50 euro a nie 760,83 euro, ako poplatkovú povinnosť určil napadnutým uznesením súd.

Žalovaný navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil a zaviazal žalobcu na náhradu trov odvolacieho konania.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

V prejednávanej veci z obsahu spisu je zrejmé, že súd prvého stupňa rozsudkom zo dňa 22. 10. 2009, č. k. 5C/40/2007-227 rozhodol tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 1.427,36 euro s prísl., návrh žalobcu ohľadom zaplatenia sumy 572,77 euro s prísl. zamietol, zastavil konanie ohľadom sumy 1.727,99 euro a na samostatné konanie vylúčil nárok žalobcu vo výške 11.253,20 euro.

Uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 4. 5. 2010 bol uvedený rozsudok súdu prvého stupňa vo vyhovujúcom výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 1.427,36 euro s prísl. zrušený

a v rozsahu zrušenia bola vec vrátená súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Zároveň odvolací súd odmietol odvolanie žalovaného proti výroku rozsudku, ktorým súd prvého stupňa vylúčil na samostatné konanie nárok žalobkyne v sume 11.253,20 euro.

Následne súd prvého stupňa uznesením zo dňa 30. 3. 2011, č. k. 5C/40/2007-274 spojil na spoločné konanie nárok žalobcu vo výške 1.427,36 euro a nárok vo výške 11.253,20 euro. Predmetom konania tak bol nárok žalobcu v sume 12.680,56 euro.

Súd prvého stupňa rozsudkom zo dňa 16. 5. 2011, č. k. 5C/40/2007-300 zamietol návrh žalobcu vo zvyšnej časti, za ktorý treba považovať nárok v sume 12.680,56 euro, preto správne postupoval súd prvého stupňa, ak za podané odvolanie proti uvedenému rozsudku napadnutým uznesením uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok v sume 760,83 euro, lebo uvedená suma predstavuje 6 % z ceny predmetu konania, t.j. zo sumy 12.680 euro podľa položky č. 1, ktorý tvorí prílohu sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb..

Nemožno preto súhlasiť s názorom žalobcu vysloveným v odvolaní, že predmetom konania, o ktorom súd rozhodol rozsudkom dňa 16. 5. 2011 bola iba suma 5.527,96 euro, lebo zvyšná časť žalobcom uplatneného nároku predstavovala sumu 12.680 euro.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ustanovenia § 142 ods. 1 v spojení s § 221 ods. 1 O.s.p., podľa ktorých právo na náhradu trov odvolacieho konania má úspešný účastník, v danom prípade žalovaný, ktorému však v súvislosti s odvolaním trovy nevznikli a žalobca v odvolacom konaní úspech nemal, preto odvolací súd náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.