KSKE 1 Co 31/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 31/2012

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 31/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111224673 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111224673.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu G.. X. U., bytom Košice, Š. Č.. X, proti žalovanému Ministerstvu vnútra SR so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, o zaplatenie 35.000 eur, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 12.12.2011, č.k. 10C 285/2011-14 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Nepriznáva účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa odmietol podanie žalobcu doručené súdu dňa 12.9.2011.

Uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že týmto podaním žalobca podal návrh na vydanie platobného rozkazu na sumu 35.000 eur za nemajetkovú ujmu spôsobenú mu trestným stíhaním policajtov, ktorí sa mali dopustiť trestného činu a taktiež ostatných pracovníkov pôsobiacich v orgánoch činných v trestnom konaní vrátane pracovníkov MV SR, ktorí uzneseniami - protiústavnými, zmanipulovali skutočnosť v prospech Policajného zboru SR bez toho, aby skutok zodpovedne vyšetrili a konfrontovali.

Súd prvého stupňa konštatoval, že uznesením zo dňa 4.10.2011 žalobcovi uložil, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia doplnil podanie a to tak, aby uviedol pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností pre podanie návrhu, konkretizoval čoho sa v uvedenej veci domáha a označil dôkazy, na ktoré sa odvoláva a na základe akého titulu sa domáha zaplatenia istiny.

Žalobca prevzal predmetné uznesenie dňa 24.10.2011 a v podaní doručenom súdu dňa 2.11.2011 žiadal o predlženie lehoty na doplnenie žaloby s poukazom na to, že údaje, ktoré potrebuje získať sú uvedené v trestnom spise Okresného súdu Košice I a jeho právna zástupkyňa JUDr. Kitová sa nevie dostať s predmetnému spisu, keďže koluje medzi Krajským súdom v Košiciach a okresným súdom.

Súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 43 ods. 1, 2/ O.s.p. uzavrel, že podanie žalobcu nebolo doplnené do dňa rozhodnutia vo veci o žiadnu z požadovaných náležitosti uvedenú v uznesení súdu zo dňa 4.10.2011 a pre uvedené nedostatky nemožno v konaní pokračovať a preto súd podanie žalobcu odmietol.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. Z obsahu jeho odvolania vyplýva, že tento žiada napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie s tým, že v krátkej lehote

splní svoju povinnosť na doplnenie svojho návrhu. V odvolaní poukázal na to, že okresný súd požiadal o predlženie lehoty z objektívnych príčin z dôvodu, že jeho právna zástupkyňa sa nedostala k citovanému spisu a jej následného vážneho ochorenia. Dňa 16.1.2012 sa mu podarilo s ňou skontaktovať a táto sa vyjadrila, že v najbližších dňoch sa k spisu určite dostane a čo v najkratšom čase takto súdu pošle požadované materiály a žiada v konaní pokračovať. Uviedol, že v zmysle § 43 ods. 1 O.s.p. súd určil minimálnu lehotu a tá by bola postačujúca, ak by nenastali objektívne skutočnosti. Poukázal však na to, že na základe jeho žiadosti o predlženie lehoty súd má možnosť mu uvedenú lehotu predlžiť.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa rozhodol správne pokiaľ odmietol podanie žalobcu označené ako návrh na začatie konania, keďže k tomu boli splnené zákonné podmienky.

Žalobca podal na súde prvého stupňa dňa 12.9.2011 podanie označené ako žaloba, v ktorom ako odporcu označil Ministerstvo vnútra SR a predmet konania peňažný nárok na zaplatenie sumy 35.000 eur ako nemajetkovú ujmu.

Podľa ust. § 79 ods. 1 O.s.p. konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ domáha, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha.

Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené...

Podľa ods. 2 navrhovateľ je povinný k návrhu pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, okrem tých, ktoré nemôže pripojiť bez svojej viny.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplývajú základné náležitosti návrhu, na základe ktorého sa má začať občianske súdne konanie. Medzi tieto náležitosti patrí aj pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ domáha. Nedostatok týchto náležitostí, prípadne ich nejasnosť a neurčitosť predstavuje prekážku konania, ktorá bráni súdu v možnosti pokračovať v konaní.

Správne preto postupoval súd prvého stupňa, ak žalobcu poučil o uvedených nedostatkoch a zároveň ho vyzval na doplnenie návrhu, k čomu uložil aj lehotu. Z obsahu spisu vyplýva, že výzva a poučenie zo strany súdu bolo žalobcovi doručené 24.10.2011 a na základe jeho žiadosti o predlženie lehoty na doplnenie návrhu je zrejmé, že súd rešpektoval jeho žiadosť o predlženie tejto lehoty až do dňa 12.12.2011, kedy napadnutým uznesením rozhodol o odmietnutí podania navrhovateľa. Navrhovateľ však uvedenú procesnú povinnosť nesplnil ani do rozhodnutia súdu prvého stupňa a nesplnil ju ani do rozhodnutia odvolacieho súdu, t.j. do 28.6.2012, teda v lehote dlhšej ako osem mesiacov.

S poukazom na tieto dôvody odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. Neúspešnému navrhovateľovi náhrada trov odvolacieho konania nepatrí a iným účastníkom odvolacie trovy nevznikli, preto odvolací súd nepriznal účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.