KSKE 1 Co 32/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 32/2011

KS v Košiciach, dátum 19.02.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 32/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/32/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805206132 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805206132.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu G.. E. P., bytom H. W. Č..XXX, prechodne bytom Č. Č..XXX, proti žalovanému D. X. Š..F.. W. W., E. H., U. Č..X, H., IČO: XX XXX XXX, zastúpenému JUDr. F. M., advokátom, AK so sídlom v H., H. XXX/X, o zaplatenie 12.315,07 euro, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 26.10.2009 č.k. 12C/125/2005-486 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v zamietavom výroku a vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa čiastočne vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 18,42 eur spolu s ročným úrokom z omeškania vo výške 8% za obdobie od 1.9.2006 do zaplatenia. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a žalobcu zaviazal nahradiť žalovanému trovy konania v sume 2.261,29 eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu žalovaného. Žalobcu zároveň zaviazal nahradiť aj trovy štátu v sume 604,28 eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Na samostatné konanie vylúčil nárok žalobcu za obdobie od 1.10.2006 do 30.9.2007 spolu s uplatneným úrokom z omeškania a to ohľadne nároku týkajúceho sa nehnuteľností zapísaných na LV č.XXXX kat. úz. Č. v sume 27.320,- Sk a nehnuteľností zapísaných na LV č.XXX,XXX,XXX, XXX, XXXX, XXXX Y. XXXX kat. úz. Č. za obdobie od 1.10.2005 do 30.9.2005 vrátane úroku z omeškania a za obdobie od 19.3.2005 do 31.8.2006 za nehnuteľnosti zapísané na LV č.XXX,XXX,XXX, XXXX, XXXX Y. XXXX.

Týmto rozsudkom súd prvého stupňa rozhodol o nároku žalobcu, ktorým sa voči žalovanému domáhal úhrady nájomného za nájom lesných pozemkov.

Rozsudok odôvodnil súd prvého stupňa tým, že na základe vykonaného dokazovania mal za preukázané, že žalobca je vlastníkom a podielovým spoluvlastníkom sporných nehnuteľností. Tieto nadobudol titulom kúpy v roku XXXX Y. XXXX. Od uvedeného obdobia žalovaný preukázateľne neposkytol žalobcovi žiadne platby za užívanie sporných nehnuteľností, čo v konaní ani nepopieral. Súd konštatoval, že od nadobudnutia vlastníctva nebola medzi účastníkmi konania uzavretá nájomná zmluva a to napriek tomu, že žalovaný predložil návrh na jej uzavretie dňa XX.X.XXXX Y. XX.X.XXXX. Tieto návrhy neboli žalobcom prijaté s poukazom na navrhovanú sumu, ktorú nepovažoval za akceptovateľnú. Žalobca v konaní potvrdil, že zákonný nájom vypovedal a pozemky mu neboli vydané napriek tomu, že tieto žalovaný užíval. Súd prvého stupňa poukázal na to, že pokiaľ sa žalobca a žalovaný zhodli na tom, že zákonný nájom bol vypovedaný, napriek tomu, že nemali k dispozícii výpoveď, súd si osvojil ich zhodné tvrdenie podľa § 120 ods. 3 O.s.p.. V náväznosti na to nárok žalobcu posudzoval ako nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia majúc za to, že žalovaný sa obohatil na úkor žalobcu vo

výške, ktorá by zodpovedala obvyklému nájomnému za užívanie lesných pozemkov. Konštatoval, že od nadobudnutia účinnosti zákona o pôde podľa § 22 ods. 2 zák. č. 229/1991 Zb. nebola preukázateľne uzavretá zmluva o nájme, vznikol zákonný nájom, ktorý však žalobca vypovedal. Z uvedeného vyvodil, že k zániku nájmu takto došlo v čase pred rokom XXXX. Súd prvého stupňa sa s námietkou premlčania žalovaného vyporiadával podľa ust. § 100 ods. 1 a § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka a dospel k záveru, že nárok žalobcu nebol premlčaný za obdobie od 3.9.2005 do 31.8.2006 týkajúci sa nehnuteľností zapísaných na LV č.XXXX kat. úz. Č., kde úhrada bola kontrolným znaleckým posudkom vyčíslená v sume 557,91 Sk, po odpočte dvoch premlčaných dní 554,85 Sk, teda 18,42 euro. Keďže v tejto časti nepovažoval nárok za premlčaný, žalobe do takejto sumy vyhovel a v prevyšujúcej časti z dôvodne vznesenej námietky premlčania žalobu zamietol. Rozhodnutie o trovách konania založil na ust. § 142 ods. 3 O.s.p..

Dňa 10.8.2010 podal na Okresný súd Rožňava žalobca odvolanie v ktorom uviedol, že rozsudok mu bol doručený 26.7.2010. Proti tomuto podáva odvolanie, proti výroku, ktorým žalobu súd v prevyšujúcej časti zamietol, ako aj výroku o trovách konania. Odvolanie zakladá na dôvode uvedenom v ust. § 205 ods. 2 písm. a, d, f/ O.s.p. s tým, že má za to, že rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia, ako aj zo záveru, že súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. V odvolaní uviedol, že súd jeho nárok posúdil ako nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, i keď on sám sa svojho nároku domáhal titulom zákonného nájomného. Trvá na tom, že medzi účastníkmi konania trvá zákonný nájomný vzťah. Má za to, že súd sa touto otázkou bližšie nezaoberal, iba konštatoval, že došlo k vypovedaniu zákonného nájomného vzťahu bez toho, aby si zadovážil pre toto zistenie hodnoverný podklad. Otázka existencia nájomného vzťahu je významná aj pre posúdenie jeho nároku z pohľadu premlčania, keďže je tu rozdielna premlčacia doba. Má za to, že súd náležite neozrejmil ani jeho tvrdenia o tom, že svoj nárok zakladal aj na tvrdení o výkone práva poľovníctva a súčasne aj využívania pozemkov na hospodárske účely.

Odvolací súd sa pred prejednaním meritórneho odvolania vyporiadaval s otázkou včasnosti podania odvolania žalovaného a dospel k záveru, že toto bolo podané včas a súd prvého stupňa nesprávne na originál prvostupňového rozsudku vyznačil doložku právoplatnosti dňom 11.3.2010.

Z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa žalobcovi doručoval rozsudok prostredníctvom Obvodného oddelenia PZ H., ktoré však podľa vyjadrenia zo dňa 29.12.2009 bolo neúspešné s poukazom na to, že adresát sa v mieste bydliska, ako ani na chate Q. nenachádzal, preto bola zásielka vrátená súdu. Opakovaný pokus o doručenie rozsudku, súd prvého stupňa vykonal prostredníctvom pošty na adresy v Obci Č. Y. H. W.. Poštové zásielky z týchto adries sa vrátili ako nedoručené s oznámením, že zásielka nebola v odbernej lehote prevzatá.

Zo správy od Obce Č. zo dňa 3.2.2010 vyplýva, že žalobca sa v uvedenej obci nezdržiava od roku XXXX, kedy odpredal stavbu vedenú pod súpisným číslom XXX kat. úz. Č..

Podľa ust. § 47 ods. 1 O.s.p. do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon a iné písomnosti, ak to nariadi súd.

Podľa ods. 2, ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu, v deň a hodinu, uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovať písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že za doručenú zásielku napriek tomu, že si túto adresát v úložnej lehote neprevzal, túto možno považovať iba za predpokladu, že adresát sa v mieste doručovania zdržiava a na tomto nebol iba zastihnutý.

Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca sa ani na jednej z adries na ktoré mu boli zásielky s rozsudkom doručované v čase doručovania nezdržiaval a keďže neúspešný bol aj pokus o doručenie prostredníctvom polície, nemožno mať za to, že v danom prípade bola splnená podmienka fikcie náhradného doručenia.

Pokiaľ za takejto situácie žalobca uviedol, že rozsudok mu bol doručený 26.7.2010 a odvolanie bolo podané na súde prvého stupňa dňa 10.8.2010, vyhodnotil ho odvolací súd ako odvolanie podané včas.

Na základe toho odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom zamietavom výroku, ako aj o trovách konania účastníkov a trovách konania štátu podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p., keďže rozsudok zrušuje a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Súd prvého stupňa posudzoval námietku premlčania podľa § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda vychádzajúc z toho, že predmetom konania je nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Pri tomto závere vychádzal zo skutkových záverov založených na zhodnom tvrdení účastníkov o tom, že zákonný nájom zanikol v dôsledku výpovede zo strany žalobcu.

Odvolací súd nepovažuje takýto skutkový záver súdu prvého stupňa za dostatočný pre právny záver o zániku nájmu.

Podľa ust. § 120 ods. 3 O.s.p. ak nejde o veci uvedené v ods. 2 súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.

Citované zákonné ustanovenie je potrebné vykladať tak, že v sporovom konaní si súd môže osvojiť skutkové tvrdenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov, avšak takto neurobí, ak iné skutkové okolnosti zhodnosť tvrdení účastníkov spochybňujú, alebo vyvracajú.

Odvolací súd má za to, že v danom prípade skutkový záver súdu prvého stupňa o zániku zákonného nájmu v dôsledku výpovede zo strany žalobcu vylučuje ust. § 22 ods. 2 zák. č. 229/1991 Zb. O pôvode.

Podľa tohto ustanovenia, ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného pozemku nedošlo k inej dohode, vznikne dňom účinnosti tohto zákona, alebo dňom keď bol pozemok podľa druhej časti tohto zákona vydaný, medzi nimi nájomný vzťah, ktorý možno vypovedať k 1. októbru bežného roka. Výpovedná lehota je jeden rok, pokiaľ sa nedohodne inak; v prípade, že pozemok je pre vlastníka neprístupný, nemôže výpovedná lehota skončiť skôr, než sa vykonajú pozemkové úpravy.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že výpoveď z nájmu vyvoláva začiatok plynutia výpovednej lehoty, ktorá trvá minimálne po dobu jedného roka. Jej ďalšie plynutie je však závislé na závere o tom, či je pozemok pre vlastníka prípustný, keďže v opačnom prípade výpovedná lehota neskončí skôr, ako sa vykonajú pozemkové úpravy.

Súd prvého stupňa sa však vôbec nezaoberal týmto úplným znením ust. § 22 ods. 2 zák. č. 229/1991 Zb. z pohľadu toho, že výpovedná doba mohla uplynúť v priebehu jedného roka od výpovede iba za predpokladu, že ide o pozemok na ktorý má vlastník prístup. V inom prípade je potrebné ukončenie plynutia výpovednej lehoty vyhodnotiť na základe zistenia, či ohľadom sporných pozemkov boli ukončené pozemkové úpravy. V opačnom prípade nedošlo k ukončeniu plynutia výpovednej lehoty a teda ani k ukončeniu nájmu.

Bez vyporiadania sa s týmito okolnosťami je predčasný záver súdu prvého stupňa o tom, že došlo k zániku zákonného nájomného vzťahu medzi účastníkmi konania a v náväznosti na to, sú aj predčasné závery o premlčaní nároku žalobcu.

Na základe toho neostávalo odvolaciemu súdu iné, ako rozsudok súdu prvého stupňa v zamietavom výroku, ako aj vo výrokoch o trovách konania zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa predovšetkým vyporiadať sa zákonným spôsobom s otázkou, či zanikol alebo nezanikol zákonný nájomný vzťah medzi účastníkmi a až po vyriešení tejto otázky bude možné vykonať hmotnoprávnu kvalifikáciu nároku žalobcu a v náväznosti na to posúdiť, či žalovaným vznesená námietka premlčania je dôvodná a v akom rozsahu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.