KSKE 1 Co 33/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 33/2012

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 33/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/33/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710209733 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710209733.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne X.. J. Ž., bytom v Q., R. Č.. X, proti žalovanej RINGIER SLOVAKIA, a.s., so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 14, o ochranu osobnosti, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 28.11.2011, č.k. 9C 128/2011-116 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa podaným návrhom domáhala ochrany osobnosti a náhrady nemajetkovej ujmy, avšak súdny poplatok z podaného návrhu neuhradila. Súd ju preto vyzval na zaplatenie súdneho poplatku v lehote 10 dní v sume 1.980 eur a 66 eur výzvou, ktorá jej bola doručená dňa 23.9.2011. Vo výzve bola poučená, že ak nebude poplatok v určenej dobe zaplatený, súd konanie zastaví, nakoľko pred zaplatením celého poplatku v správnej výške nemôže súd vo veci konať.

Na uvedenú výzvu žalobkyňa reagovala podaním došlým súdu dňa 3.10.2011, ktorým požiadala o povolenie zaplatiť súdny poplatok v sume 1.980 eur formou splátok. Následne preto súd konštatoval, že žalobkyňa súdny poplatok splatný podaním žaloby na súd nezaplatila a po uplynutí súdom určenej lehoty na zaplatenie poplatku súd konanie zastavil.

Výrok o trovách konania odôvodnil s poukazom na ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p..

Proti tomuto uzneseniu podala včas odvolanie žalobkyňa. V odvolaní uviedla, že v zákonnej lehote podáva odvolanie voči uvedenému uzneseniu, nakoľko ako súdny exekútor má pozastavenú činnosť a stará sa o zdravotne ťažko postihnuté dieťa a žiada o povolenie zaplatiť súdny poplatok v predmetnom konaní.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania, postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne nie je dôvodné.

V prejednávanej veci je odvolací súd toho názoru, že súd prvého stupňa správne postupoval, ak žalobkyňu vyzval na zaplatenie súdneho poplatku z podaného návrhu a následne po márnom uplynutí lehoty na zaplatenie súdneho poplatku konanie zastavil.

K odvolaniu žalobkyne odvolací súd uvádza, že aj keď táto síce v odvolaní uvádza, že žiada o povolenie zaplatiť súdny poplatok v predmetnom konaní je nesporné (ako vyplýva už z jej podania zo dňa 23.9.2011) , že žiada o povolenie zaplatiť súdny poplatok 1.980 eur vo forme splátok. Uvedenému návrhu na zaplatenie súdneho poplatku v splátkach nemožno vyhovieť, lebo uvedená požiadavka je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, pretože zo žiadnych jeho ustanovení nevyplýva možnosť umožniť poplatníkovi zaplatiť súdny poplatok v splátkach. Ba práve naopak z ust. § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. vyplýva, že ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, ani napriek výzve súdu, súd konanie zastaví.

Keďže zákon o súdnych poplatkoch neumožňuje platenie súdneho poplatku v splátkach správne postupoval súd prvého stupňa ak po márnom uplynutí lehoty určenej vo výzve na zaplatenie súdneho poplatku, konanie vo veci zastavil.

Z uvedeného dôvodu preto odvolací súd postupom podľa § 219 O.s.p. napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.