KSKE 1 Co 341/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 341/2011

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 341/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/341/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111203956 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111203956.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Z. N., J.. XX.XX.XXXX, G. Č., W.. XX. M. Č.. XXX/XX, proti žalovanému N. E. H., N..V..Q.., N. N. I. H., S. Č.. X, F.: XX XXX XXX, o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 3.10.2011 č.k. 19C/26/2011-53 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o zastavení konania a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie proti žalovanému zastavil a zároveň rozhodol, že pripúšťa, aby do konania na strane žalovaného vstúpil EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka č. 5, IČO: 35 724 803.

Uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že žalobca žalobou doručenou mu dňa 11.2.2011 sa domáhal zrušenia rozhodnutia rozhodcovského súdu zo dňa 30.12.2010, sp. zn. EP 60226/09. Ďalej konštatoval, že uznesením zo dňa 22.2.2011 vyzval žalobcu v súlade s ust. § 43 ods. 1 O.s.p. na odstránenie vád podania a poučil ho aj ako je podanie potrebné doplniť, t.j. označiť žalovaného proti ktorému podáva predmetný návrh jeho obchodným menom, sídlom, IČO-om právnickej osoby resp. fyzickej osoby oprávnenej podnikať alebo menom, priezviskom, bydliskom a dátumom narodenia fyzickej osoby príp. označením iného subjektu jeho presným názvom, z dôvodu absencie žalovaného v žalobe. Konštatoval, že v podaní doručenom súdu dňa 24.3.2011 žalobca označil žalovaného ako Rozhodcovský súd zriadený pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Mlynská č. 2.

Na základe toho s poukazom na ust. § 103 O.s.p. ako aj ust. §§ 18 ods. 1, 19a ods. 2 a § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka, ako aj § 12 ods. 1 vety prvej zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní uzavrel, že žalovaný tak, ako je označený v žalobe nie je zapísaný v obchodnom ani inom registri a v tomto je zapísaná N. E. H., N..V..Q.., F.Č.: XX XXX XXX, N. N. I. H., S. Č.. X. Konštatoval, že žalovaný nie je právnickou osobu v zmysle cit. ustanovení Občianskeho zákonníka a teda nemá právnu subjektivitu, keďže táto mu nevyplýva ani z ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní. Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania považoval súd za nedostatok, ktorý nemožno odstrániť a preto konanie zastavil.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. Tento žiadal napadnuté uznesenie vo výroku o zastavení konania zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní poukázal na to, že na základe výzvy súdu podaním doručeným mu dňa 24.3.2011 jednoznačne označil za žalovaného spoločnosť N. E.V. H., N..V..Q.., N. N. I. H., S. Č.. X, Q. M. F. Y. N. K. Č.. XX XXX XXX zapísanej v

Obchodnom registri vo vl.č. XXXXX/V Q.. N..V..Q... Poukázal na to, že rozhodcovský súd zriadený touto spoločnosťou je len označený ako predmet činnosti.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o zastavení konania podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania, postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Súd prvého stupňa zastavil konanie napriek tomu, že žalobca na výzvu súdu odstránil súdom označený nedostatok návrhu a preto neboli splnené podmienky pre zastavenie konania.

Z podania žalobcu doručeného súdu prvého stupňa 24.3.2011 (č.l. 27) vyplýva, že na základe výzvy súdu tento označil subjekt žalovaného jeho obchodným menom N. E. H., N..V..Q.., N. N. I. H., S. Č.. X, XXX XX H. M. Y. Q. M. F. W. N. K. Č.. XX XXX XXX s tým, že táto je zapísaná v Obchodnom registri v odd. N..V..Q.. I. I..Č.. XXXXX/V.

Odvolací súd je toho názoru, že takto označený subjekt právnickej osoby spĺňa všetky náležitosti uvedené v ust. § 79 ods. 1 O.s.p. pre návrh na začatie konania a za takejto situácie nemal súd prvého stupňa dôvod pre nedostatok tejto podmienky konanie zastaviť. Skutočnosť, že žalobca v žalobe konštatoval, že žiada o zrušenie rozhodcovského rozsudku zriadeného pri tejto spoločnosti neznamená, že citovaný rozhodcovský súd označil ako účastníka konania. Žalobca to vo svojom podaní ako aj v odvolaní proti uzneseniu jasne konkretizoval.

S poukazom na tieto dôvody neostávala odvolaciemu súdu iné ak uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o zastavení konania zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.