KSKE 1 Co 35/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 35/2012

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 35/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/35/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7907200734 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7907200734.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu U. - W. V. U..W.. so sídlom v O., P. Y. Č.. X, IČO: XX XXX XXX proti žalovanej Q. X., nar. 26.2.1963, bytom B. S. Č.. XXX, zastúpenej X.. P. W., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v S. D., K. Č.. X, o zaplatenie 71,93 euro, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Trebišov zo dňa 12.5.2008 č.k. 6C 60/2007-35 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovanej trovy konania v sume 143,85 eur /4.333,- Sk) a tieto zaplatiť advokátovi X.. P. W. do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Nepriznáva účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zaviazal žalobcu nahradiť žalovanej trovy konania vo výške 4.800,-Sk a tieto zaplatiť na účet právneho zástupcu žalovanej do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že uznesením zo dňa 7.5.2007 zastavil v danej veci konanie v dôsledku späťvzatia žaloby v celom rozsahu.

Uznesenie o trovách konania súd prvého stupňa založil na ust. § 142 ods. 1 O.s.p., keď konštatoval plný úspech žalovanej v konaní. Na základe toho jej priznal náhradu trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku v sume 500,-Sk (16,59 euro) ako aj odmenu za právne zastúpenie advokátom a to za 3 úkony právnej služby (príprava a prevzatie zastúpenia, podanie odporu proti platobnému rozkazu, ako aj odmenu za účasť na pojednávaní dňa 7.5.2007 (3x 500,-Sk, náhradu režijných paušálov 3x 170,-Sk, cestovné v sume 1.078,-Sk a náhradu za stratu času v sume 297,-Sk x 4 polhodiny. Spolu takto vyčíslil celkovú výšku trov právneho zastúpenia na 4.800,-Sk.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. Tento žiadal napadnuté uznesenie zmeniť a žalovanej náhradu trov konania za účasť na pojednávaní dňa 7.5.2007 nepriznať. V odvolaní poukázal na to, že v dôsledku námietky premlčania zo strany žalovanej žalobca zobral podaním zo dňa 18.4.2007 žalobu v celom rozsahu späť a konanie žiadal zastaviť. Súd prvého stupňa napriek doručenia späťvzatia žaloby vytýčil vo veci pojednávanie na deň 7.5.2007, na ktorom aj riadne pojednával. Na tomto pojednávaní právny zástupca žalovanej predložil súdu vyčíslenie trov konania, ktoré okrem iného pozostávalo aj z odmeny za účasť na uvedenom odvolacom pojednávaní dňa 7.5.2007 vrátane cestovných nákladov a straty času. Žalobca má za to, že po doručení späťvzatia žaloby súd mal konanie zastaviť a v prípade, že vytýčil termín pojednávania, mal tento zrušiť a o tomto informovať účastníkov. Keďže sa tak nestalo

a súd vo veci vytýčil pojednávanie, žalobca žiada, aby žalovanej nebola priznaná odmena a náhrada nákladov za účasť právneho zástupcu na tomto pojednávaní.

K odvolaniu sa vyjadrila žalovaná, ktorá žiadala napadnuté uznesenie potvrdiť s poukazom na to, že medzi späťvzatím žaloby a vytýčením pojednávania na deň 7.5.2007 uplynula krátka doba v rámci ktorej súd nemohol vyrozumieť jej právneho zástupcu o späťvzatí návrhu.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je sčasti dôvodné.

Súd prvého stupňa rozhodol správne, ak žalovanej priznal odmenu za právne zastúpenie advokátom aj za účasť na pojednávaní dňa 7.5.2007, tieto trovy však nevyčíslil v správnej výške.

Z dôvodov uznesenia súdu prvého stupňa vyplýva, že tento rozhodnutie o trovách konania založil na ust. § 142 ods. 1 O.s.p..

Podľa tohto ustanovenia účastníkovi ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že priznanie náhrady trov konania podľa tohto ustanovenia je viazané na plný úspech účastníka v konaní, ktorý sa však môže prejaviť iba v konečnom meritórnom rozhodnutí vo veci samej a to plným úspech jednej z procesných strán.

V prejednávanej veci sa však o takúto situáciu nejedná vzhľadom k tomu, že súd v tejto veci nerozhodoval vo veci rozsudkom, ale konanie bolo zastavené pre späťvzatie žaloby. Na uvedenú procesnú situáciu sa teda vzťahuje ust. § 146 ods. 2 O.s.p. podľa ktorého ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný nahradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný nahradiť trovy konania odporca.

Toto zákonné ustanovenie upravuje rozhodovanie súdu o trovách konania v prípade jeho zastavenia a v takomto prípade súd zaviaže nahradiť trovy konania toho účastníka, u ktorého možno vyvodiť záver o tom, že z procesného hľadiska zavinil zastavenie konania. Za zavinenie zastavenia konania je treba považovať aj späťvzatie žaloby, pokiaľ táto nevychádza z tvrdenia, že k späťvzatiu došlo pre správanie sa žalovaného. V tejto prejednávanej veci žalobca zobral žalobu späť s poukazom na vznesenú námietku premlčania a v takomto prípade možno konštatovať jeho zavinenie zastavenia konania a preto tento zodpovedá za trovy žalovaného.

K odmene za právne zastúpenie za účasť právneho zástupcu na pojednávaní dňa 7.5.2007 odvolací súd udáva, že aj na tento prípad je potrebné aplikovať zásadu vyplývajúcu z ust. § 142 ods. 1 O.s.p. že účastníkovi možno priznať iba náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pokiaľ teda bolo vo veci vytýčené pojednávanie, na ktoré bol právny zástupca žalovanej predvolaný, je treba považovať náklady, ktoré mu v súvislosti s touto účasťou vznikli za účelne vynaložené. Jeho povinnosťou je totiž rešpektovať procesný postup súdu a to bez ohľadu na to,či tento možno alebo

nemožno považovať za správny. Žalovaná ani jej právny zástupca totiž nezodpovedajú za správnosť procesného postupu súdu, ale jeho pokyny sú povinní rešpektovať vrátane predvolania na pojednávanie. Súd prvého stupňa teda správne v súvislosti s týmto úkonom priznal žalovanej náhradu nákladov z titulu cestovného, ako aj straty času. Pri vyčísľovaní výšky odmeny za tento úkon právnej služby mal však súd prvého stupňa za povinnosť aplikovať nielen ust. § 10 ods. 1 vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ale aj ust. § 14 ods. 4 citovanej vyhlášky.

Podľa tohto ustanovenia za zastupovanie alebo obhajobu na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí polovica odmeny. Za zastúpenie a obhajobu na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí len štvrtina odmeny.

Z obsahu zápisnice o pojednávaní zo dňa 7.5.2007 vyplýva, že toto bolo odročené bez prejednania veci s poukazom na späťvzatie žaloby a teda žalovanej patrí za tento úkon odmena iba vo výške 1/4 - iny (16,59 eura : 4 = 4,15 eura) . Odmena za právne zastúpenie takto žalovanej patrí v rozsahu 2x 16,59 euro za 2 úkony právnej pomoci a to prevzatie a príprava zastúpenia a podanie odporu proti platobnému rozkazu a 1x 4,15 euro za účasť na pojednávaní dňa 7.5.2007 spolu v sume 37,33 euro. S pripočítaním režijných paušálov v sume 17,72 euro, cestovného v sume 35,78 euro, stratu času v sume 39,43 euro a súdneho poplatku v sume 16,50 euro takto predstavuje výška trov konania žalovanej sumu 143,85 euro (4.333,80 Sk) .

S poukazom na tieto dôvody odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa a žalovanej priznal náhradu konania v správnej výške.

Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 2 O.s.p.. Tak žalobca ako aj žalovaná boli v odvolacom konaní iba čiastočne úspešní, preto odvolací súd nepriznal účastníkov náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.