KSKE 1 Co 355/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 355/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/355/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211205699 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211205699.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne: F. E., bytom N. Ko, Č. Č..XX, proti žalovaným X. P.. Z. E., bytom N. Ko, Č. Č..XX, 2. Z. E., bytom N. Ko, Č. Č..XX, o vypratanie bytu, o odvolaní žalovaných proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 23.9.2011, č.k.15C 31/2001-29, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil, žalovaných zaviazal spoločne a nerozdielne nahradiť žalobkyni na trovách konania sumu 238,50 euro a zároveň rozhodol o vrátení súdneho poplatku žalobkyni v sume 92,87 euro prostredníctvom M.Ň. Ú. E. P..

Výrok o zastavení konania odôvodnil súd s poukazom na ust. § 96 ods.1,3 O.s.p. vzhľadom na to, že žalobkyňa pred začatím pojednávania podaním doručeným súdu 18.05.2011 oznámila, že žalovaní po podaní žaloby vypratali sporný byt, preto žiada konanie zastaviť a priznať jej náhradu trov konania.

O vrátení zaplateného súdneho poplatku žalobkyni súd rozhodol podľa ust. § 11 ods.3,4 až 6 zák. č. 71/1992 Zb. z dôvodu, že žalobkyňa vzala návrh späť pred prvým pojednávaním.

Pri rozhodovaní o trovách konania vychádzal súd prvého stupňa z názoru, že žalovaní zavinili zastavenie konania vzhľadom na skutočnosť, že sporný byt vypratali až po začatí konania, preto vychádzajúc z ust. § 146 ods.2 veta druhá O.s.p. zaviazal na ich náhradu trov konania žalobkyni spočívajúcu v zaplatenom súdnom poplatku a trov právneho zastúpenia.

Proti tomuto uzneseniu vo výroku o trovách konania podali včas odvolanie žalovaní. Žiadali, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie vo výroku o trovách konania a nepriznal žalobkyni náhradu trov konania. V odvolaní uviedli, že žalobkyňa samotný návrh ohľadom vypratania bytu podala na súde 03.03.2011 avšak sporný byt vypratali už dňa 31.12.2010 t.j. po uplynutí výpovednej lehoty. V čase kedy bola žaloba podaná bol byt už vyše dvoch mesiacov vyprataný a zároveň v predmetnom byte už nemali trvalé bydlisko. Tvrdenia žalobkyne, že byt užívali sú účelové a zavádzajúce lebo žalobkyňa žiadnym právne relevantným spôsobom v konaní nepreukázala, že v čase podania žaloby predmetný byt nevypratali a užívali, t.j. že ňou podaná žaloba bola podaná dôvodne. Žalobkyňa taktiež nepreukázala, že ich pred podaním žaloby vyzvala k jeho vyprataniu. Jej údajný dôkaz o úhrade nákladov za násilné

otvorenie dverí zo dňa 28.04.2011 považuje za účelový lebo tento nepreukazuje skutočnosť kedy sporný byt vypratali a dňa 15.04.2010 v spornom byte vymenila zámok. Žalobkyňa im kľúč od nového zámku od bytu odovzdala, preto za nepravdivé považujú jej tvrdenie, že bolo potrebné dňa 28.04.2011 násilne otvárať dvere a vymieňať na nich zámok, nakoľko sama žalobkyňa mala od sporného bytu kľúče. Ak by ich žalobkyňa bola vyzvala k vyprataniu boli by ju informovali, že byt je už dávno vyprataný a že ho neužívajú.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie vo výroku o trovách konania a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods.1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods.2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky pre potvrdenie ani pre zmenu rozhodnutia, pretože súd prvého stupňa svojím nesprávnym procesným postupom odňal žalovaným možnosť konať pred súdom.

Pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký závadný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných práv priznaných mu v občiansko-súdnom konaní za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Za postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať, treba považovať aj taký postup súdu, ak súd nedoručí účastníkovi - žalovanému návrh na začatie konanie a späťvzatie návrhu.

Podľa § 114 ods. 2 O.s.p. v rámci prípravy pojednávania súd doručí návrh na začatie konania (žalobu) odporcovi (žalovanému) spolu s rovnopisom a prílohami návrhu do vlastných rúk a poučí účastníkov podľa § 120 ods. 4 O.s.p.. Vyjadrenia odporcu súd bezodkladne odošle navrhovateľovi.

Podľa § 114 ods. 3 O.s.p. ak to povaha veci alebo okolnosti prípadu vyžadujú, môže súd s výnimkou veci podľa § 120 ods. 2 a § 135b ods. 5 uložiť odporcovi uznesením, aby sa k veci písomne vyjadril a v prípade, že uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná, uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojil listiny, na ktoré sa odvoláva, označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Na podanie vyjadrenia určí súd lehotu.

Podľa § 96 ods. 2 O.s.p. súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.

Podľa § 96 ods. 3 O.s.p. nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Z citovaného ust. § 114 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že súd je v rámci prípravy pojednávania povinný žalovanému doručiť žalobu spolu s rovnopisom a prílohami do vlastných rúk a zároveň ho poučiť o včasnosti predkladania dôkazov (§120 ods.4) . Žalovanému môže uznesením uložiť, aby sa k veci písomne vyjadril. Tejto procesnej povinnosti súdu (doručiť žalobu) zodpovedá procesné právo žalovaného, jednak získať vedomosť o začatí súdneho konania a zároveň reagovať na žalobu. Povinnosť doručiť žalovanému procesné podanie žalobcu, ktorý žalobu berie späť v celom rozsahu má súd aj v prípade, ak k späťvzatiu žaloby došlo skôr, než sa začalo pojednávanie, lebo aj v takomto prípade má žalovaný procesné právo vyjadriť sa k prípadnému späťvzatiu žaloby (i z hľadiska trov konania) aj keď prípadný jeho nesúhlas so späťvzatím návrhu by nebol účinný.

V prejednávanej veci z obsahu spisu je zrejmé, že žalobkyňa vo vzťahu k žalovaným, žalobou podanou na súde 03.03.2001 sa domáhala, aby súd uložil žalovaným povinnosť vypratať C. Č..X nachádzajúci sa N. Ko H. V.. Č.X. Č.. XX. Súd prvého stupňa v rámci prípravy pojednávania žalovaným v rozpore s ust. § 114 ods.2 nedoručil žalobu spolu s rovnopisom a prílohami do vlastných rúk a následne po tom, čo žalobkyňa podaním došlým súdu 18.05.2011 vzala späť návrh na začatie konania, rovnako späťvzatie návrhu žalovaným nedoručil. Za účelom posúdenia dôvodnosti podania žaloby vyzval iba žalobkyňu, aby predložila akýkoľvek dôkaz o tom, že žalovaní vypratali byt po začatí konania, avšak nezisťoval prípadné stanovisko žalovaných k podanému žalobnému návrhu. Následne napadnutým uznesením konanie zastavil a zaviazal žalovaných na náhradu trov konania bez toho, aby sa im umožnil realizovať ich procesné práva na doručenie žalobného návrhu, späťvzatia návrhu a práva vyjadriť sa vo veci.

Za takejto procesnej situácie teda súd prvého stupňa nemal podklady pre posúdenie správnosti tvrdenia žalobkyne, že žalovaní byť vypratali po podaní žaloby, čo je skutočnosť významná pre rozhodnutie o trovách konania.

Vzhľadom na skutočnosť, že súd prvého stupňa neumožnil žalovaným realizovať ich procesné práva (vyjadriť sa k žalobnému návrhu a späťvzatiu návrhu) odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa svojím nesprávnym procesným postupom zaťažil konanie procesnou vadou, ktorá je dôvodom, pre ktorý musí odvolací súd napadnuté rozhodnutie vždy zrušiť, keďže rozhodnutie vydané v konaní postihnutom touto procesnou vadou nemôže byť považované za správne.

Z uvedeného dôvodu, preto odvolací súd podľa § 221 ods.1 písm.f/, ods.2 O.s.p. napadnuté uznesenie vo výroku o trovách konania zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa doručiť žalovaným žalobný návrh, späťvzatie žalobného návrhu a následne rozhodne o trovách konania, vychádzajúc z jednotlivých podaní účastníkov.

V novom rozhodnutí rozhodne súd prvého stupňa o trovách tohto odvolacieho konania (§ 224 ods.3 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.