KSKE 1 Co 365/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 365/2011

KS v Košiciach, dátum 03.10.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 365/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/365/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208207180 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208207180.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov 1. Letiska Košice - Airport Košice, a.s. so sídlom Letisko Košice, 2. Slovenskej republike za ktorú koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií so sídlom v Bratislave, Námestie Slobody č. 6, proti žalovanému M. P., G. I. E., Q. Č.. XX, o vylúčenie veci z exekúcie, o odvolaní žalobcov proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 27.10.2011 č.k. 45C 47/2008-143 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že návrh na prerušenie konania z a m i e t a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa prerušil konanie do právoplatného rozhodnutia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o podnete žalovaného na podanie mimoriadneho dovolania proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 14.1.2010, č.k. 27C 620/1999-802 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 21.6.2011, č.k. 3Co 105/2010-853.

Uznesenie odôvodnil tým, že šetrením v registri súdu bolo zistené, že konanie vedené pod sp.zn. 45C 148/2008 bolo prerušené, nakoľko žalovaný podal návrh na prerušenie konania do právoplatného rozhodnutia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o dovolaní proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 14.1.2010 č.k. 27C 610/1999-802 zo dňa 26.8.2011 spolu so žiadosťou o odklad vykonateľnosti tohto rozhodnutia, avšak generálny prokurátor o podanom podnete doposiaľ nerozhodol.

Súd prvého stupňa vychádzajúc z ust. § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. bol toho názoru, že ak doposiaľ nebolo generálnym prokurátorom rozhodnuté o podnete účastníka na podanie mimoriadneho dovolania proti rozsudku Okresného súdu Košice II sp.zn. 27C 622/1999-802 mal za to, že výsledok tohto konania môže mať význam aj pre rozhodnutie v tejto občiansko-právnej veci a preto napadnutým uznesením konanie prerušil.

Proti tomuto uzneseniu podali včas odvolanie žalobcovia. Žiadali, aby odvolací súd napadnuté uznesenie v celom rozsahu zrušil. V odvolaní uviedli, že napadnuté rozhodnutie považujú za nepreskúmateľné a za nenáležite odôvodnené, lebo súd vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu. Súd prvého stupňa konanie prerušil na základe tvrdenia účastníka konania, pričom sa nezaoberal tým, v akom štádiu sa nachádza konanie o podnete na Krajskej prokuratúre v Košiciach, resp. na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Aj napriek skutočnosti, že od podania podnetu na mimoriadne dovolanie prešli viac ako 2 mesiace, tak nie je zrejmé, že by generálny prokurátor Slovenskej republiky postupoval tak, že by podal mimoriadne dovolanie s návrhom na odklad vykonateľnosti. Majú za to, že v okolnostiach daného prípadu bolo namieste, aby si súd prvého stupňa pred vydaním napadnutého rozhodnutia vyžiadal správu ohľadom štádia konania o podnete na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Majú preto za to, že za situácie, kedy je napadnutý rozsudok právoplatný a vykonateľný, je konajúci súd viazaný

právoplatným rozhodnutím súdu. Konanie o podnete na podanie mimoriadneho dovolania preto nemôže byť dôvodom na prerušenie konania podľa § 109 ods. 2 písm. c/ na podklade ktorého bolo vydané napadnuté rozhodnutie. Z uvedeného dôvodu majú za to, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcov je dôvodné.

V prejednávanej veci odvolací súd je toho názoru, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil a konanie na návrh žalovaného prerušil.

Nesprávnym právnym posúdením veci je pochybenie súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav, teda prípad, kedy bol skutkový stav posúdený podľa iného právneho predpisu, než ktorý mal byť správne použitý, alebo bol síce aplikovaný správne určený právny predpis, ale súd ho nesprávne interpretoval (vyložil nesprávne podmienky všeobecne vyjadrené v hypotéze právnej normy a v dôsledku toho nesprávne aplikoval vlastné pravidlo určené dispozíciou právnej normy) .

Súd prvého stupňa prerušil konanie, pričom za konanie riešiace otázku, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu považoval skutočnosť, že v právoplatne skončenej veci 27C 620/1999 podala obchodná spoločnosť Felbermayr - IMMO s.r.o. podnet na podanie mimoriadneho dovolania proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 14.1.2010 č.k. 27C 620/1999 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 21.6.2011 č.k. 3Co 105/2010, ktorý mal byť doručený Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky dňa 26.8.2011.

S týmto záverom odvolací súd nesúhlasí. Inštitút prerušenia konania v ust. § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. zahŕňa situácie, kedy prebieha iné konanie, v ktorom je riešená dielčia otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu v jeho posudzovanom spore a ktorú by si inak mohol predbežne vyriešiť sám (§ 135 ods. 2 O.s.p.) . Otázky, ktoré si súd môže posúdiť sám, sú tie otázky, ktoré prislúchajú rozhodnúť inému súdu, alebo inému orgánu. Záväznými pre účastníkov konania a pre všetky orgány je však výrok právoplatného rozsudku (§ 159 ods. 2 O.s.p.) .

Predmetom prípadného mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom mala byť otázka ohľadom určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktorých sa žalobcovia domáhajú vylúčenia z exekúcie v tomto konaní. Nejedná sa teda o konanie, v ktorom sa má riešiť dielčia otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu v posudzovanom spore a ktorú by si inak mohol súd predbežne vyriešiť sám. Výrok právoplatného rozsudku vo veci 27C 620/1999 o určení vlastníctva je záväzný pre súd a prípadné podanie podnetu na podanie mimoriadneho opravného prostriedku nemá samo o sebe vplyv na záväznosť tohto rozhodnutia.

Navyše je potrebné uviesť, že zo spisu 45C 148/2008 je zrejmé, že podnet na mimoriadne dovolanie bol podaný 26.8.2011. Okresná prokuratúra Košice II listom zo dňa 9.9.2011 č.k. Pc 81/2011 vyžiadala si uvedený spis, ktorý bol však vrátený krajským prokurátorom v Košiciach prípisom zo dňa 7.10.2011 pod číslom konania Kc 207/11, avšak podnet na mimoriadne dovolanie zo strany prokuratúry podaný nebol.

Z uvedených dôvodov možno preto konštatovať, že ak súd prvého stupňa vychádzal z iného právneho názoru, vec nesprávne právne posúdil, preto odvolací súd postupom podľa § 220 O.s.p. zmenil napadnuté uznesenie a návrh na prerušenie konania zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.