KSKE 1 Co 367/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 367/2011

KS v Košiciach, dátum 13.03.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 367/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/367/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7910215409 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7910215409.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka č. 5, proti žalovanému D. G., bytom v Čiernej nad Tisou, Š. Č.. XXX, zastúpeného opatrovníčkou D.. D. J., zamestnankyňou Okresného súdu Trebišov, za účasti vedľajšieho účastníka Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS so sídlom v Prešove, R. Č.. XX, o zaplatenie 121,36 euro s prísl., o odvolaní vedľajšieho účastníka proti rozsudku Okresného súdu Trebišov zo dňa 7.10.2011, č.k. 13C 153/2011-54 takto

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie návrhu, zrušuje rozsudok a konanie zastavuje.

Žalobca je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi na trovách konania sumu 86,70 euro platbou D.. I. E. do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 121,36 euro s prísl. a na trovách konania sumu 73,16 euro, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie vedľajší účastník. Žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní vzniesol námietku premlčania.

Pred začatím odvolacieho pojednávania žalobca písomným podaním zo dňa 16.12.2011 oznámil súdu, že svoj návrh berie späť v celom rozsahu a navrhuje konanie zastaviť.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, ak už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

S poukazom na citované zákonné ustanovenie odvolací súd z dôvodu späťvzatia žaloby zo strany žalobcu pripustil späťvzatie žaloby, vychádzajúc zo záveru, že z procesného postoja žalovaného vyplýva, že tento so späťvzatím súhlasí (v 10 dňovej lehote určenej odvolacím súdom sa k podanému späťvzatiu prostredníctvom opatrovníka nevyjadril) , vedľajší účastník so späťvzatím žaloby súhlasil a preto rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

Výrok o trovách konania vyplýva z ust. § 146 ods. 2 veta prvá v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p., podľa ktorých, ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

Vzhľadom na to, že v prejednávanej veci žalobca zavinil zastavenie konania, je povinný uhradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania spočívajúce v trovách právneho zastúpenia, a to za tri úkony právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. za prevzatie a prípravu zastúpenia, za písomné podanie - odvolanie proti rozsudku a písomné podanie - vyjadrenie zo dňa 17.2.2012, pričom každý úkon právnej pomoci v sume 16,60 euro (vychádzajúc z tarifnej hodnoty spolu 121,36 euro) a k tomu je potrebné prirátať 2 x režijný paušál po 7,41 euro , 1 x 7,63 euro a daň z pridanej hodnoty vo výške 20%, t.j. v sume 14,45 euro, teda trovy konania v sume 86,70 euro.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.