KSKE 1 Co 37/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/37/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611218412 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611218412.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa W.. I. J., J. E. B., I. V. Č.. XXXX/XX, proti odporcovi W.. C. E., J. E. B., C.. O.. Š. Č.. X, v konaní o neplatnosť právnych úkonov, o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 12.12.2011 č.k. 10C/95/2011-39 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia z a m i e t a.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa nariadil predbežné opatrenie, ktorým uložil odporcovi zdržať sa akýchkoľvek právnych úkonov, v ktorých by vystupoval ako primátor Mesta Levoča a podpisovanie akýchkoľvek písomnosti Mesta Levoča s dodatkom primátor Mesta Levoča uvedených pri jeho mene do rozhodnutia vo veci samej. Zároveň vyslovil, že o trovách predbežného opatrenia súd rozhodne v konaní vo veci samej.

Uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa tým, že navrhovateľ sa návrhom domáhal určenia, že právny úkon zo dňa 30.11.2011 učinený odporcom, ktorým odporca ruší poverenie W.. I. J. zastupovať primátora Mesta Levoča v plnom rozsahu práv a povinnosti zo dňa 19.10.2011 je neplatný, že právny úkon zo dňa 30.11.2011 učinený odporcom, ktorým odporca odvoláva W.. I. J. z funkcie primátora Mesta Levoča s okamžitou platnosťou doručením tohto odvolacieho dekrétu je neplatný, že právny úkon zo dňa 30.11.2011 učinený odporcom, ktorým odporca menuje G.. Ľ. E., J. E. B., Q. Č.. X do funkcie zástupcu primátora Mesta Levoča dňom 2.12.2011 je neplatný. Spolu s návrhom žiadal navrhovateľ nariadiť predbežné opatrenie, ktorým by súd uložil odporcovi zdržať akýchkoľvek právnych úkonov, v ktorých by vystupoval ako primátor Mesta Levoča a podpisovania akýchkoľvek písomností Mesta Levoča s dodatkom primátor Mesta Levoča uvedeným pri jeho mene. Tento návrh na nariadenie predbežného opatrenia navrhovateľ odôvodnil tým, že rozhodnutie súdu možno očakávať až o niekoľko mesiacov, pričom voľby primátora mesta sú vyhlásené na deň 31.3.2012, je potrebné dočasne upraviť pomery a to predovšetkým s ohľadom na to, že odporca sa snaží vystupovať ako primátor Mesta Levoča, podpisuje rôzne písomností na hlavičkovom papieri Mesta Levoča s dodatkom primátor Mesta Levoča, chodí na Mestský úrad Mesta Levoča a snaží sa ho riadiť a organizovať zamestnancov mestského úradu, dáva im pokyny a rozdeľuje úlohy, čím vyvoláva zbytočné konflikty, keďže nie je primátorom a nie je na takéto konanie oprávnený. Konaním odporcu vzniká škoda nielen mestu, ale aj navrhovateľovi, pretože je štatutárom a bude zodpovedný za chod mesta aj občianskoprávne a aj trestnoprávne v rozsahu, ako primátor. Na základe týchto skutočností mal preto za to, že je potrebné upraviť pomery, aby nedochádzalo k zásahom do jeho práv ako zástupcu primátora a štatutárneho orgánu mesta. Na základe týchto skutočností súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 102, § 74 ods. 1, § 75 ods. 1, 6, 8 a § 76 ods. 1 písm. e/, f/ O.s.p. ako aj ustanovenia § 13b ods. 1, ods. 4 a § 27 ods. 3 zák.č. 369/1990 Zb. dospel k záveru, že návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia je dôvodný, keďže navrhovateľ bol menovaný do funkcie zástupcu primátora právoplatne a v súlade so zákonom, teda do rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Úkony iných osôb sú neúčinné, pretože platnosť

a účinnosť úkonov menovaného zástupcu vyplýva priamo zo zákona len zvolenému zástupcovi a nie inej osobe a to poukazom na ust. § 13b ods. 1,4 a § 27 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb.. Na základe uvedeného návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vyhovel, pretože je potrebné dočasne upraviť pomery medzi účastníkmi konania. Zároveň poukázal na to, že predchádzajúci primátor mesta W.. C. E. vykonával úkony, pod ktoré sa podpisuje s dodatkom primátor mesta, avšak navrhovateľ má za to, že to nie je možné, pretože odporca už primátorom mesta nie je. Dňa 25.6.2011 sa konali opakované voľby primátora Mesta Levoča a za primátora bol zvolený G.. C. C., ktorý menoval navrhovateľa poverením zo dňa 26.7.2011 za svojho zástupcu (podľa ust. § 13b ods. 1 až 3 zákona č. 36/1990 Zb.) . Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. : PL. ÚS 104/2011-78 zo dňa 19.10.2011, ktorý nadobudol právoplatnosť 16.11.2011, boli voľby vyhlásené za neplatné a nastal zánik mandátu zvoleného primátora G.. C. C.. Keďže voľby primátora boli nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlásené za neplatné, poverený zastupovaním mesta s účinnosťou od právoplatnosti nálezu Ústavného súdu do zloženia sľubu novozvoleného primátora bol navrhovateľ, poverením zo dňa 19.10.2011 a uznesením Mestského zastupiteľstva č. 15/B/35 zo dňa 27.10.2011, ktorým bolo toto poverenie schválené. V zmysle označených ustanovení zákona, ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu a zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie odporca. Žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vysloviť, že žiaden z účastníkov konania nemá nárok na náhradu trov konania. V podanom odvolaní uviedol, že súd prvého stupňa dospel na základe predložených dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, pretože Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze PL. ÚS 104/2011-78 zo dňa 19.10.2011 vyhlásil voľby primátora Mesta Levoča konané dňa 25.6.2011 za neplatné, pričom na základe tohto nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky mandát primátora z predchádzajúceho volebného obdobia rokov 2006-2010 nezanikol v zmysle ust. § 13a ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Ústavný súd svojím nálezom zrušil aj zloženie sľubu novozvoleného primátora Mesta Levoča zo dňa 26.7.2011 a vydanie osvedčenia o zvolení za primátora mesta, ktoré vydala mestská volebná komisia G.. C. C. ako zvolenému primátorovi Mesta Levoča, t.j. nastal následok, akoby sa voľby primátora Mesta Levoča dňa 25.6.2011 vôbec nekonali. Vzhľadom na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým boli vyhlásené voľby primátora Mesta Levoča za neplatné, mandát Milanovi Majerskému ani nemohol zaniknúť, pretože tento zaniká iba v prípadoch taxatívne vymenovaných v § 13a ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.. Neplatne zvolený primátor Mesta Levoča PaedDr. Milan Majerský preto nezákonne poveril zastupovaním navrhovateľa W.. I. J. v plnom rozsahu práv a povinností primátora, čo je v rozpore s ust. § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Samotné uznesenie mestského zastupiteľstva v Levoči č. 15/B/35 zo dňa 27.10.2011 je právne irelevantné, pretože primátor mesta ako aj poslanci mestského zastupiteľstva sú volení v priamych voľbách občanmi mesta v súlade s článkom 69 Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle toho len občania mesta môžu primátora mesta a poslancov mesta zvoliť, resp. odvolať. V tomto smere podal podnet o dodržiavaní zákonnosti Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Zdôraznil, že funkčné obdobie primátora mesta (starostu obce) sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora (starostu) v súlade s ust. § 13 ods. 1 vyššie citovaného zákona o obecnom zriadení. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlásil voľby za neplatné, a z tohto dôvodu funkčné obdobie primátora mesta, t.j. odporcu trvá, pretože bol posledne právoplatne zvoleným primátorom Mesta Levoča v roku 2006. Poukázal na stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie verejnej správy v prípade vyhlásenia neplatnosti volieb starostu v obci Oščadnica potom, čo Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil voľby v marci 2011 za neplatné, z ktorého vyplýva, že funkciu starostu do právoplatného zloženia sľubu novozvoleného starostu má vykonávať v zmysle zákona o obecnom zriadení v plnom znení starosta z predchádzajúceho volebného obdobia.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení k podanému odvolaniu odporcu uviedol, že uznesenie súdu prvého stupňa o nariadení predbežného opatrenia je vecne správne, vychádza z dostatočne zisteného stavu veci a správneho právneho posúdenia veci. Odvolanie odporcu považoval za účelové a právne zmätočné, pretože jeho argumentácia je nesprávna. Nesúhlasil, že vyhlásením volieb za neplatné starostu Mesta Levoča nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky nastal stav, ako keby sa voľby primátora Mesta Levoča dňa 25.6.2011 vôbec nekonali a Ústavný súd Slovenskej republiky mal

označeným nálezom dokonca zrušiť aj sľub novozvoleného primátora Mesta Levoča, pretože výklad jednotlivých ustanovení zákona tak, ako ich interpretuje odporca je nesprávny. Zdôraznil, že doručením nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PS. ÚS 104/2011-78 zo dňa 19.10.2011 nastal zánik mandátu zvoleného primátora G.. C. C.. Nemalo to však za následok, že automaticky zo zákona nastalo obnovenie mandátu odporcu ako posledne platne zvoleného primátora mesta. Poukázal na to, že ak žalovaný poukazuje na stanovisko Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves vo veci obce Žehra, kde prokurátor konštatoval, že funkciu má vykonávať starosta zvolený v predchádzajúcich voľbách, od ktorého stanoviska odporca odvodzuje obnovenie svojej funkcie, pozornosti odporcu zrejme ušlo (alebo odporca túto skutočnosť účelovo opomína) , že oproti stanovisku Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves zo dňa 28.2.2009 došlo k novelizácii zákona č. 369/1990 Zb., kde novelou vykonanou zákonom č. 102/2010 Z.z. bolo zakotvené ustanovenie § 27 ods. 3 s účinnosťou od 1.4.2010, aby sa predišlo výkladovým a praktickým problémom v prípade vyhlásenia volieb do orgánov územnej samosprávy za neplatné. Na záver svojho vyjadrenia navrhovateľ zdôraznil, že v súčasnosti je stále zástupcom primátora Mesta Levoča, pretože jeho menovanie do tejto funkcie primátorom Mesta Levoča podľa ust. § 27 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. bolo platné a účinné. Naviac aj všetky úkony vykonané G.. C. C. ako primátorom Mesta Levoča za obdobie od zloženia sľubu až do doručenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sú podľa § 27 ods. 3 zákona o obecnom zriadení platné a vykonané oprávneným orgánom. Na základe týchto skutočností preto navrhol uznesenie prvostupňového súdu o nariadení predbežného opatrenia ako vecne správne potvrdiť.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie odporcu je dôvodné.

V prejednávanej veci sa odvolací súd nestotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že je potrebné dočasne upraviť pomery medzi účastníkmi spôsobom navrhnutým navrhovateľom.

Podľa ust. § 74 O.s.p. pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa ust. § 102 O.s.p. ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať, alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne vydá predbežné opatrenie, alebo zabezpečí dôkaz. Na rozhodnutie o návrhu na vydanie predbežného opatrenia po začatí konania sa analogicky použijú ustanovenia § 7 a nasledujúcich O.s.p..

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že predbežné opatrenie je procesným inštitútom, ktorého účelom je okamžitý zásah súdu v tých prípadoch, v ktorých tento zásah neznesie odklad do doby, v ktorej bude vydané konečné meritórne rozhodnutie. Tento zásah môže spočívať v dočasnej úprave pomerov medzi účastníkmi alebo v zabezpečení budúceho výkonu rozhodnutia a možno ho vydať tak pred začatím konania, v ktorom má byť porušením práva poskytnutá definitívna ochrana (§ 74) alebo aj v priebehu takéhoto konania (§ 102) . Ak sa však navrhovateľ domáha vydania predbežného opatrenia v rámci konania vo veci samej, musí byť určitý súlad medzi obsahom navrhovaného predbežného opatrenia a predmetom konania vo veci samej. Inými slovami povedané z návrhu na vydanie predbežného opatrenia musí byť zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha návrhom vo veci samej. Preto prípadný návrh na vydanie predbežného opatrenia v rámci konania vo veci samej musí smerovať k dočasnej úprave pomerov medzi účastníkmi vo vzťahu k žalobnému návrhu. V opačnom prípade, t.j. ak by návrh na vydanie predbežného opatrenia smeroval k dočasnej úprave vzťahov medzi inými osobami než účastníkmi konania vo veci samej, nebola by splnená jedna zo základných podmienok pre nariadenie predbežného opatrenia, a to naliehavosť potreby dočasnej úpravy vzťahov medzi účastníkmi. Tak tomu bolo aj v prejednávanej veci.

Z obsahu spisu je zrejmé, že navrhovateľ v konaní vo veci samej sa domáha vo vzťahu k odporcovi určiť, že jeho právne úkony zo dňa 30.11.2001, ktorými zrušil jeho poverenie zastupovať primátora Mesta Levoče, odvolal ho z funkcie zástupcu primátora a do tejto funkcie vymenoval G.. Ľ. E., sú neplatné.

Návrhom na nariadenie predbežného opatrenia sa však domáha uloženia povinnosti zdržať sa konania v mene (inej osoby než účastníka) Mesta Levoča, t.j. akéhokoľvek konania v mene Mesta Levoča ako primátora mesta, akýchkoľvek právnych úkonov v ktorých by vystupoval a podpisoval s dodatkom Primátor Mesta Levoča .

Za takejto situácie je zrejme, že návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia smeruje k dočasnej úprave vzťahu medzi inými osobami než účastníkmi konania vo veci samej, t.j. navrhovateľom a odporcom, lebo navrhovateľ navrhuje dočasne upraviť pomery medzi Mestom Levoča a odporcom tým, že navrhuje uložiť mu povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania v mene Mesta Levoča. Takýto návrh na nariadenie predbežného opatrenia postráda potrebu dočasnej úpravy vzťahov medzi navrhovateľom a odporcom, a teda nie je splnená jedna zo základných podmienok pre nariadenie predbežného opatrenia.

Na tomto názore nemení nič ani skutočnosť, že navrhovateľ ako uvádza v návrhu, je vo funkcii zástupcu primátora Mesta Levoča a z tohto dôvodu by ho bolo zrejme možno považovať za štatutárny orgán Mesta Levoča. Mesto Levoča však v tomto konaní nie je účastníkom konania a navrhovateľ nekoná ako štatutárny orgán mesta.

Navyše je potrebné uviesť, že aj keď súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého uznesenia síce správne uvádza, že predbežné opatrenie neprejudikuje výsledok konania pred súdom, týmto názorom sa však neriadil, ak vydanie predbežného opatrenia odôvodnil tým, že navrhovateľ bol menovaný do funkcie zástupcu primátora platne a v súlade so zákonom a úkony iných osôb sú neúčinné. Ak bol súd toho názoru, že navrhovateľ bol menovaný do funkcie zástupcu primátora platne a v súlade so zákonom, pričom úkony iných osôb sú neúčinné, bol to dôvod pre rozhodnutie vo veci samej a nie pre nariadenie predbežného opatrenia. Aj z tohto dôvodu preto treba považovať nariadené predbežné opatrenie súdom prvého stupňa za nesprávne.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že neboli splnené podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, preto odvolací súd postupom podľa § 220 O.s.p. napadnuté uznesenie zmenil a návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.