KSKE 1 Co 45/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/45/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7807204354 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7807204354.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Apartments s.r.o., so sídlom v Bratislave, Banskobystrická č. 4, proti žalovaným 1. JUST, s.r.o., so sídlom v Dobšinskej Ľadovej jaskyni č. 6, 2. X Q., B. F. M., G. G. D. M., M. Č.. XX, 3. V.. N. G., H. D. M., C. Č.. X, o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, záložnej zmluvy, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 15.11.2010 č.k. 5C/87/2007-532 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu zamietol a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Týmto rozsudkom rozhodol súd prvého stupňa o návrhu žalobcu na určenie, že kúpna zmluva medzi žalovanými v 1. a 2. rade ktorej predmetom bol prevod nehnuteľností zapísaných na LV č. XXX kat. územia G. je neplatná, určenie, že v prospech neho je zriadené záložné právo k uvedeným nehnuteľnostiam a určenia neplatnosti záložnej zmluvy uzavretej medzi žalovaným v 1. a 3. rade.

Pri rozhodovaní vychádzal súd prvého stupňa zo zistenia, že žalovaný v 1. rade bol vlastníkom nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. XXX Y.. Ú.. G., ktoré boli zaťažené záložným právom v prospech záložných veriteľov, a to v poradí obchodnej spoločnosti X. G. Z..G.., B. G. Z. G..M..B.., H. (Ž.) Z. V.. N. G.. Ďalej vychádzal súd prvého stupňa zo zistenia, že po oznámení obchodnej spoločnosti X. G. Z..G.. o začatí výkonu záložného práva listom zo dňa X.X.XXXX dlžníkovi - žalovanému v 1. rade v poradí 3. záložný veriteľ V.. N. G. vyplatil záväzok za dlžníka - žalovaného v 1. rade a zároveň listom zo dňa 17.5.2007 dlžníkovi oznámil, že v začatom výkone záložného práva bude pokračovať a to v súlade so zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa XX.X.XXXX Z. XX.X.XXXX. Následne V.. N. G. kúpnou zmluvou zo dňa XX.X.XXXX v mene dlžníka - žalovaného v 1. rade ako predávajúceho, predal žalovanému v 2. rade nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXX Y.. Ú.. G. za kúpnu cenu 1.860.000,- Sk, t.j. potom, čo žalobca ako veriteľ žalovaného v 1. rade listom zo dňa XX.X.XXXX oznámil začatie výkonu záložného práva. Ďalej súd prvého stupňa vychádzal zo zistenia, že žalovaný predložil zmluvu o sprostredkovaní uzavretú dňa X.XX.XXXX so sprostredkovateľom U. Z..G.. G. G. D. H. a ďalej zmluvu o sprostredkovaní uzavretú s V.. I. C. a s realitnou kanceláriou S. G. G. D. I.. Ďalej vychádzal z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim JUDr. N. S., správcom konkurznej podstaty úpadcu PhDr. N. Y. a kupujúcim I. Ľ., G..M..B.. G. a taktiež zo znaleckého posudku znalca V.. H. U..

Z uvedených zistení dospel súd prvého stupňa k záveru, že V.. N. G. vznikla voči žalovanému v 1. rade dôvodne pohľadávka (čo mal preukázať faktúrami) a teda aj záložné právo na základe zmluvy zo dňa X.X.XXXX, a to vzhľadom na to, že V.. G. je spoločníkom a zároveň konateľom žalovaného v 1. rade. Ďalej mal za preukázané, že aj keď žalovaný v 1. rade sporné nehnuteľnosti predal žalovanému v 2. rade

za podstatne nižšiu cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva, tento však preukázal, že prostredníctvom realitných kancelárii sa pokúšal nehnuteľnosti predať, ale bezvýsledne. Podľa názoru súdu prvého stupňa žalovaný preukázal aj to, že porovnateľné nehnuteľností v tejto lokalite boli predané za nižšiu cenu, ako bola ich cena podľa znaleckého posudku. Ide o nehnuteľnosti predané na základe kúpnej zmluvy zo dňa XX.X.XXXX, na základe ktorej boli nehnuteľnosti predané na základe opatrenia Krajského súdu v Košiciach v konkurznom konaní za kúpnu cenu 424.000,- Sk napriek tomu, že nehnuteľnosti boli ocenené znalcom V.. D. na sumu 4.179.350,- Sk. Z uvedeného dôvodu preto súd prvého stupňa dospel k záveru, že uzavretá kúpna zmluva medzi žalovaným v 1. rade a žalovaným v 2. rade je platná, pretože nie je v rozpore so zákonom a z tohto dôvodu žalobu zamietol.

Výrok o trovách konania odôvodnil s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a vyslovil, že žiaden z účastníkov konania nemá nárok na náhradu trov konania, pretože úspešný žalovaní si trovy neuplatnili.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil a žalobe vyhovel a zaviazal žalovaných na úhradu trov konania. V odvolaní uviedol, že podľa jeho názoru súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil a to tým, že na posúdenie veci síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho však interpretoval ak dospel k právnemu záveru, že splnením pohľadávky, pre ktorú sa začal výkon záložného práva sa V.. N. G. stal novým veriteľom tejto pohľadávky. Podľa jeho názoru splnením pohľadávky, pre ktorú sa začal výkon záložného práva došlo k zániku tejto pohľadávky a teda aj k ukončeniu začatej exekúcie. V.. N. G. preto nemohol pokračovať v exekúcii, ktorá sa skončila. Nesprávnosť rozhodnutia videl aj v tom, že súd prvého stupňa pri svojom rozhodovaní vychádzal zo záveru, že žalovanému v 3. rade mala dôvodne vzniknúť pohľadávka voči žalovanému v 1. rade, ako aj zo záveru, že záložné právo na základe zmluvy zo dňa X.X.XXXX a to vzhľadom na to, že V.. N. G. je spoločníkom a zároveň konateľom žalovaného v 1. rade. Poukázal na odôvodnenie napadnutého rozhodnutia, v ktorom súd uviedol, že dôvodnosť tejto pohľadávky mal žalovaný v 3. rade preukázať faktúrami. K tomu uviedol, že faktúra samotná nijako nepreukazuje uskutočnenie plnenia, za ktoré sa faktúrou účtuje odplata. Je presvedčený o tom, že len samotné uvedenie faktúr nepreukazuje skutočnú existenciu záväzkového vzťahu medzi zúčastnenými stranami. Spornosť existencie týchto záväzkov je naviac umocnená tým, že tieto záväzky sa vyskytli až v čase a za okolností, ktoré žalovaným v 1. a 3. rade mali umožniť odstránenie predmetných nehnuteľností z majetku žalovaného v 1. rade a zánik záložného práva žalobcu. Rovnako podpísanie záložnej zmluvy s odstupom 3 rokov až 4 rokov potom, ako tieto záväzky vznikli svedčí o účelovom zriadení záložného práva. Nesprávnosť rozsudku ďalej videl aj v tom, že súd prvého stupňa sa nezaoberal otázkou neplatnosti záložnej zmluvy, ktorú dňa X.X.XXXX uzavrel žalovaný v 3. rade so žalovaným v 1. rade. V odôvodnení napadnutého rozsudku sa súd prvého stupňa na žiadnom mieste nevysporiadal s otázkou platnosti tejto záložnej zmluvy a ani nijak neodôvodnil, prečo došlo k zamietnutiu žaloby vo vzťahu k jednému zo samostatných predmetov tohto konania a to práve otázke neplatnosti tejto záložnej zmluvy. Podľa jeho názoru uzavretie záložnej zmluvy sledovalo jediný cieľ a to zmariť uspokojenie jeho pohľadávok a to tým, že prostredníctvom tejto záložnej zmluvy malo dôjsť k odstráneniu predmetných nehnuteľností z majetku žalovaného v 1. rade. Je presvedčený o tom, že záložná zmluva zo dňa X.X.XXXX je v zmysle ust. § 39 Obč. zákonníka neplatná. Tento záver je naviac podľa jeho názoru umocnený tým, že všetky osoby na žalovanej strane sú preukázateľne personálne alebo inak ekonomicky prepojené. Je presvedčený o tom, že z doterajšieho priebehu konania je dostatočne zrejmé, že konanie týchto subjektov v tomto prípade nemožno za žiadnych okolností hodnotiť ako obvyklé, poctivé a spravodlivé.

Žalovaní zhodne navrhli, aby odvolací súd napadnutý rozsudok v celom rozsahu potvrdil.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky pre potvrdenie, ani zmenu rozsudku.

Odvolací súd je v prejednávanej veci toho názoru, že súd prvého stupňa zaťažil rozhodnutie a konanie mu predchádzajúce vážnymi procesnými vadami, ktoré mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 212 ods. 3 O.s.p.) , spočívajúcou najmä vo vade konania pri zisťovaní skutkového stavu veci.

Inou vadou konania na ktorú musí odvolací súd prihliadať aj vtedy, ak nie je v odvolaní namietaná (§ 212 ods. 3 O.s.p.) , je procesná vada, ktorá na rozdiel od taxatívne vymenovaných v § 221 ods. 1 písm. a) až g) O.s.p. nezakladá zmätočnosť rozhodnutia. Jej príčinou je porušenie procesných ustanovení upravujúcich postup súdu v občianskom súdnom konaní a jej dôsledkom je nesprávnosť rozhodnutia vo veci samej. Za takúto vadu sa v súdnej praxi považuje aj vada spočívajúca v nesprávnom postupe súdu v dôkaznom procese.

Uvedenou vadou v zmysle § 212 ods. 3 O.s.p. je v prvom rade neúplnosť alebo nesprávnosť zistenia skutkového stavu veci nie z pohľadu výsledku hodnotenia vykonaných dôkazov, ktorým môže byť skutkové zistenie, ktoré nemá oporu vo vykonanom dokazovaní (§ 205 ods. 2 písm. d) O.s.p.) , ale z pohľadu postupu súdu v dôkaznom procese.

V prejednávanej veci odvolací súd poukazuje na svoje zrušujúce uznesenie vo veci zo dňa 22.10.2009 č.k. 1Co/147/2008-333 v ktorom uložil súdu prvého stupňa po vrátení veci zamerať dokazovanie na preukázanie dôvodnosti pohľadávky V.. N. G. vo vzťahu k žalovanému v 1. rade a za tým účelom vykonať dokazovanie. Súd prvého stupňa aj napriek tomu, že na návrh žalobcu pripustil uznesením vstup V.. G. do konania ako žalovaného v 3. rade, toho v konaní ako účastníka ani nevypočul na dôvodnosť jeho pohľadávky vo vzťahu k žalovanému v 1. rade.

Ako vyplýva zo zápisnice o pojednávaní zo dňa 22.4.2010 V.. N. G. pred vstupom do konania bol vypočutý ako žalovaný v 1. rade, ktorý na pojednávaní uviedol ja trvám na svojich doterajších vyjadreniach . Na pojednávaní dňa 20.9.2010 bol V.. N. G. vypočutý ako zástupca žalovaného v 1. rade a vo veci uviedol ja trvám na svojich doterajších vyjadreniach a nemám žiadne návrhy na dokazovanie . Na pojednávaní dňa 15.11.2010 bol V.. N. G. vypočutý dokonca ako právny zástupca žalovaného v 1. rade, ktorý vo veci uviedol trvám na svojich doterajších vyjadreniach a vo veci nenavrhujem vykonať ďalšie dokazovanie . Súd prvého stupňa vo vzťahu k žalovanému v 3. rade nezisťoval rozhodujúcu skutočnosť ohľadom dôvodnosti vzniku jeho pohľadávky vo vzťahu k žalovanému v 1. rade, ak nevykonal dokazovanie jeho výsluchom podľa § 131 O.s.p.. V rámci účastníckeho výsluchu V.. G. bolo potrebné zo strany súdu prvého stupňa postupovať primerane v zmysle ust. § 126 ods. 3 O.s.p., t.j. vyzvať ho, aby opísal súvisle všetko, čo vie o predmete výsluchu a následne mu klásť otázky potrebné na doplnenie a vyjasnenie jeho výpovede.

Ďalšie pochybenie súdu prvého stupňa spočíva v spôsobe vykonávania listinných dôkazov.

Podľa § 129 ods. 1 O.s.p. dôkaz listinou sa vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah; to neplatí, ak súd vo veci nenariaďuje pojednávanie.

Spôsob vykonávania dokazovania, tzv. oboznámením zmluvy o zriadení záložného práva, zmlúv o sprostredkovaní, faktúrami a opatrením Krajského súdu v Košiciach občiansky súdny poriadok neupravuje. V zápisnici o konaní je potrebné v súlade s ust. § 129 vždy uviesť akou listinou bol vykonaný dôkaz a akým spôsobom bol dôkaz vykonaný, t.j. či bola listina alebo jej časť prečítaná alebo oznámený jej obsah. Preto ak súd prvého stupňa dôkaz listinami vykonal iným - zákonom nepredvídaným - spôsobom, oboznámením listín, je treba konštatovať, že také dokazovanie nebolo urobené v súlade s § 129 ods. 1 O.s.p. a že zistenia, ktoré súd ako zásadne významné pre právne posúdenie veci urobil z takto vadne vykonaného dôkazu nemožno pri rozhodovaní využiť.

Pochybenie súdu prvého stupňa spočíva aj v tom, že nevykonal dokazovanie listinnými dôkazmi navrhnutými žalobcom a to zápisnicou z pojednávania pred odvolacím súdom zo dňa 8.4.2010 (č.l. 514) a listom zo dňa 18.11.2007 (č.l. 520) , ktorý adresoval žalovaný v 3. rade V.. I. Y.. Taktiež je zrejmé, že súd prvého stupňa sa nevyporiadal ani s tvrdeniami žalobcu uvedenými v zápisnici o pojednávaní zo dňa 20.9.2010. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku nie je zrejme, či a ako sa súd vyporiadal so žalobným návrhom o určenie neplatnosti záložnej zmluvy.

K procesnej vade v zmysle § 212 ods. 3 O.s.p. viedlo aj ďalšie pochybenie súdu. Podľa § 118 ods. 3 O.s.p. na záver môžu účastníci zhrnúť svoje návrhy a vyjadriť sa k dokazovaniu i k právnej stránke veci.

Aj keď toto ustanovenie sudcovi neukladá, aby pojednávanie formálne ukončil, musí, ak podľa jeho názoru je už jeho predmet vyčerpaný, účastníkovi dať možnosť predniesť na záver pojednávania svoje návrhy, vyjadriť sa k dokazovaniu aj k právnej stránke veci. Ide o neodňateľné právo účastníka a ak mu ho súd odoprie, odníma mu možnosť konať pred súdom a realizovať tie procesné práva, ktoré účastníkovi priznal občiansky súdny poriadok na ochranu jeho práv a oprávnených záujmov. Znemožnenie uplatnenia týchto procesných práv je vadou konania v zmysle § 212 ods. 3 O.s.p. a je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia. Na vadu tejto povahy musí súd vždy prihliadnuť.

Zo zápisnice z pojednávania pred súdom prvého stupňa dňa 15.11.2010 vyplýva, že bol vypočutý právny zástupca žalobcu, ktorý uviedol, že trvá na podanej žalobe aj s dôvodmi, ktoré už uvádzal v konaní a nemá ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania. Z ničoho, ale nevyplýva, žeby mu sudca dal možnosť predniesť na záver pojednávania návrhy alebo sa vyjadriť k dokazovaniu a k právnej stránke veci. So zreteľom na to dospel odvolací súd k záveru, že uvedeným postupom súdu prvého stupňa bola žalobcovi odňatá možnosť konať pred súdom.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že súd prvého stupňa svojím nesprávnym procesným postupom sa dopustil procesného pochybenia pri zisťovaní skutkového stavu veci, preto dovolací súd postupom podľa § 221 ods. 1,2 O.s.p. zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude opätovne úlohou súdu prvého stupňa vychádzať z právneho názoru odvolacieho súdu vysloveného v zrušujúcom uznesení zo dňa 22.10.2009 č.k. 1Co/147/2008-333 a opätovne zamerať dokazovanie na preukázanie dôvodnosti pohľadávky V.. N. G. vo vzťahu k žalovanému v 1. rade. Za tým účelom vykoná nielen dôkaz výsluchom žalovaného V.. N. G., ale aj jednotlivými listinami a následne vykonané dôkazy podľa zásady voľného hodnotenia dôkazov uvedenej v ust. § 132 O.s.p. vyhodnotí. Ohľadom dôvodnosti pohľadávky žalovaného v 3. rade vo vzťahu k žalovanému v 1. rade nestačí len poukaz na jednotlivé faktúry predložené žalovaným v 3. rade, ale je potrebné skúmať dôvodnosť jednotlivých pohľadávok a to aj pomocou znaleckého dokazovania z odboru účtovníctva resp. stavebníctva. V tejto súvislosti bude povinnosťou súdu prvého stupňa sa vyporiadať s námietkami žalobcu vznesenými v konaní pred súdom prvého stupňa, ale aj v podanom odvolaní.

Ak dospeje súd k záveru, že pohľadávka žalovaného v 3. rade vo vzťahu k žalovanému v 1. rade vznikla dôvodne bude sa zaoberať z hľadiska neplatnosti kúpnej zmluvy (§ 39 Občianskeho zákonníka) tým, či V.. N. G. postupoval pri predaji predmetu zálohu s náležitou starostlivosťou (§ 151m ods. 8 Občianskeho zákonníka) . V tejto súvislosti vykoná účastníkmi navrhnuté dokazovanie a to najmä predloženými zmluvami o sprostredkovaní, kúpnou zmluvou a znaleckým posudkom znalca V.. H. U. a vykonané dôkazy náležite v súlade s ust. § 132 vyhodnotí tak, aby z odôvodnenia rozsudku bolo zrejmé (§ 157 ods. 2 O.s.p.) , ktoré skutočnosti mal súd za preukázané a ktoré nie, o ktoré dôkazy oprel svoje skutkové zistenie a akými úvahami sa riadil pri hodnotí dôkazov, prípadne prečo nevykonal ďalšie dôkazy. Z odôvodnenia rozsudku musí byť zrejmé ako sa súd prvého stupňa vyporiadal s prípadnými námietkami žalobcu nielen v konaní, ale aj v podanom odvolaní v prípade jeho neúspechu.

V novom rozhodnutí rozhodne súd prvého stupňa aj o trovách tohto odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.