KSKE 1 Co 5/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 5/2012

KS v Košiciach, dátum 08.05.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 5/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110213259 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110213259.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci Ž.C. R. V. C..s. so sídlom v L., F. Č.. XX, proti žalovanej V. B., bytom v Košiciach, Alžbetina 613/29, o zaplatenie 1.149,70 euro s prísl., o odvolaní žalovanej proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 27.9.2010 č.k. 20C 151/2010-44 a uzneseniu zo dňa 21.7.2010 č.k. 20C 151/2010-42 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie proti uzneseniu zo dňa 27.9.2010 č.k. 20C 151/2010-44 zastavuje.

Z r u š u j e uznesenie zo dňa 21.7.2010 č.k. 20C 151/2010-42.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením zo dňa 27.9.2010 č.k. 20C 151/2010-44 súd prvého stupňa odmietol odpor proti platobnému rozkazu zo dňa 4.6.2010 sp.zn. 10Ro 1548/2010-38 vychádzajúc z ust. § 174 ods. 3 písm. c/ O.s.p. z dôvodu, že bol podaný neoprávnenou osobou - otcom žalovanej, nakoľko nepredložil plnomocenstvo na zastupovanie v konaní a ani na preberanie zásielok určených do vlastných rúk.

Uznesením zo dňa 21.7.2010 č.k. 20C 151/2010-42 súd prvého stupňa uložil žalovanej povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odpor proti platobnému rozkazu v sume 68,50 euro do 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Mal za to, že žalovaná má povinnosť zaplatiť poplatok za odpor proti platobnému rozkazu podľa položky č. 1 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov.

Proti uzneseniu zo dňa 27.9.2010 podal v mene žalovanej odvolanie jej S. H. G. a v odvolaní uviedol, že žalovaná - jeho dcéra uznesenie neprevzala do vlastných rúk, ale ho prevzal on. Žiadal súd, aby do konania vstúpil, lebo on využíval služby operátora a nie jeho dcéra. Bol toho názoru, že žalobca ako navrhovateľ platobného rozkazu podal faktúry, s ktorými nesúhlasí a ktoré aj reklamoval a z toho dôvodu žiada, aby žalobca predložil aj výpisy hovorov a objednaných služieb. Ohľadom žalovanej uviedol, že táto sa nenachádza na Slovensku a nevyužívala služby operátora, ale ich využíval on a teda chce vstúpiť do konania namiesto svojej dcéry.

Rovnako proti uzneseniu zo dňa 21.7.2010 podal odvolanie otec žalovanej H. G., ktorý ho odôvodnil tým, že žalovaná je v súčasnosti na materskej dovolenke a nachádza sa vo finančnej tiesni.

Na základe podaných odvolaní odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenia a konanie im predchádzajúce a dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky pre konanie o odvolaní žalovanej proti

uzneseniu súdu prvého stupňa zo dňa 27.9.2010 a vo vzťahu k uzneseniu zo dňa 21.7.2010 je daný dôvod na zrušenie tohto rozhodnutia.

Podľa § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolil. Ak nejde o zastupovanie podľa § 26 O.s.p., môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu.

Podľa § 27 ods. 1 O.s.p. účastník sa môže dať zastúpiť aj ktoroukoľvek fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony. Tento zástupca môže konať jedine osobne.

Podľa § 28 ods. 1 O.s.p. zástupcovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo buď pre celé konanie alebo len pre určité úkony.

Podľa § 104 ods. 2 O.s.p. ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí preto vhodné opatrenia. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví.

Z citovaného zákonného ustanovenia § 27 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že účastník sa môže dať zastúpiť aj ktoroukoľvek fyzickou osobou a tejto udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo (§ 28 O.s.p.) . K podmienkam konania preto patrí aj preukázanie plnej moci k zastupovaniu účastníka v konaní. Nepredloženie plnej moci udelenej k zastupovaniu v občianskom súdnom konaní je odstrániteľným nedostatkom podmienky konania. V takýchto prípadoch súd urobí podľa ust. § 104 ods. 2 vhodné opatrenia smerujúce k jeho odstráneniu.

V prejednávanej veci z obsahu spisu je zrejmé, že odpor proti platobnému rozkazu nepodala žalovaná, ale jej otec H. G., pričom však plnomocenstvo na zastupovaní žalovanej v konaní nepredložil. Súd prvého stupňa ho preto listom zo dňa 27.1.2011 vyzval, aby v lehote 15 dní predložil plnomocenstvo na zastupovanie žalovanej v konaní. Na uvedenú výzvu otec žalovanej reagoval listom zo dňa 7.2.2011 v ktorom uviedol, že žiada o predĺženie lehoty na predloženie plnomocenstva do 10.3.2011 vzhľadom na skutočnosť, že jeho dcéra sa nachádza v zahraničí. Vzhľadom na nečinnosť otca žalovanej súd prvého stupňa ho opätovne listom zo dňa 8.6.2011 vyzval na predloženie plnomocenstva na ktorý však nereagoval vôbec a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní nepredložil.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že v konaní sa nepodarilo odstrániť nedostatok podmienky konania, spočívajúcej v predložení plnomocenstva, preto odvolací súd postupom podľa § 104 ods. 2 O.s.p. konanie o odvolaní proti uzneseniu zo dňa 27.9.2010 zastavil.

Vzhľadom na skutočnosť, že žalovaná odpor proti platobnému rozkazu nepodala, nevznikla jej ani poplatková povinnosť podľa § 5 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb., preto odvolací súd postupom podľa § 221 ods. 1 O.s.p. zrušil uznesenie zo dňa 21.7.2010, ktorým súd prvého stupňa uložil žalovanej povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podaný odpor proti platobnému rozkazu.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 146 ods. 1 písm. c/ v spojení s § 221 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.