KSKE 1 Co 66/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 66/2012

KS v Košiciach, dátum 23.04.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 66/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/66/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7102899399 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7102899399.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu H. G., L. Y. J., H. Č. Č.. XXXX/XX, proti žalovanému STEEL TRANS s.r.o. so sídlom v Košiciach, Adlerová č. 1, o zaplatenie stravného s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 21.12.2011 č. k. 19C/785/2002-364 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie proti výroku o trovách konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Výrok o zastavení konania odôvodnil s poukazom na ust. § 156 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, podľa ktorého po zverejnení uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníka zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konania a zastavujú sa konania prerušené podľa § 118 ods. 4. Vzhľadom na to, že Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 03.11.2011 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka - obchodnej spoločnosti STEEL TRANS s.r.o., a ukončil jeho reštrukturalizáciu, pričom uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníka dňa 09.11.2011 a nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2011.

Výrok o trovách konania odôvodnil s poukazom na ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. a vyslovil, že žiaden z účastníkom nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto uzneseniu vo výroku o trovách konania podal odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd mu priznal náhradu trov prvostupňového aj odvolacieho konania.

Podmienkou vecného preskúmania dôvodnosti odvolania je to, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa ust. § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia, len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa § 204 ods. 2 O.s.p. odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania.

Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Z obsahu písomného vyhotovenia napadnutého uznesenia vyplýva, že obsahuje správne poučenie účastníkov o možnosti podať proti uzneseniu odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Písomné vyhotovenie uznesenia s takýmto správnym poučením bolo žalobcovi doručené 04.01.2012. Nasledujúcim dňom, t.j. 05.01.2012 začala žalobcovi plynúť zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania, ktorá uplynula dňa 19.01.2012 (štvrtok) . Ako vyplýva z poštovej pečiatky, odvolanie bolo žalobcom podané na poštovú prepravu dňa 20.01.2012 (v piatok) , teda po uplynutí zákonnej 15-dňovej lehoty.

Vzhľadom k tomu, že žalobca podal odvolanie po uplynutí zákonnej lehoty, odvolací súd postupom podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol odvolanie žalobcu proti výroku o trovách konania ako oneskorene podané.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 146 ods. 2 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p., podľa ktorých povinnosť nahradiť trovy konania má účastník, ktorý zavinil zastavenie konania. Žalobca zavinil zastavenie konania tým, že jeho podanie bolo súdom odmietnuté, avšak žalovanému účastníkovi trovy konania nevznikli, preto súd ich náhradu účastníkom nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.