KSKE 1 Co 81/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 81/2011

KS v Košiciach, dátum 26.02.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 81/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/81/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209221913 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209221913.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu K.. N. L., bytom v V., L. Č.. XX, proti žalovanému Y. V. so sídlom v V., M. L. Č.. XX/A, o zaplatenie 306,90 euro s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 24.11.2010 č.k. 12C 88/2009-100 takto

r o z h o d o l :

Súd p r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, rozsudok z r u š u j e a konanie z a s t a v u j e.

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému na trovách konania sumu 18,50 euro do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh žalobcu na prerušenie konania, žalobu zamietol a zároveň zaviazal žalobcu nahradiť žalovanému na trovách konania sumu 18,50 euro do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Pred začatím odvolacieho pojednávania žalobca písomným podaním zo dňa 13.2.2012 oznámil súdu, že svoj návrh berie späť v celom rozsahu, navrhuje konanie zastaviť a rozhodnúť o trovách konania.

Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, ak už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

S poukazom na citované zákonné ustanovenie odvolací súd z dôvodu späťvzatia návrhu zo strany žalobcu pripustil späťvzatie žaloby, vychádzajúc zo záveru, že z procesného postoja žalovaného vyplýva, že tento so späťvzatím súhlasí (v 10 dňovej lehote určenej odvolacím súdom sa k podanému späťvzatiu nevyjadril) a preto rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

Výrok o trovách konania vyplýva z ust. § 146 ods. 2 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ktorých povinnosť znášať trovy zastaveného konania má účastník, ktorý zavinil jeho zastavenie v danom prípade žalobca, preto má povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania spočívajúce v zaplatení súdneho poplatku za podaný odpor proti platobnému rozkazu v sume 18,50 euro.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.