KSKE 1 Co 90/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 90/2011

KS v Košiciach, dátum 03.04.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 90/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/90/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7709213712 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7709213712.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne H.. R.F. S., K.. X.XX.XXXX, O. Q., T.. Q.. T. X, G. E. S., K.. XX.X.XXXX, O. Q., Q.. T. Č.. X, proti žalovanému Ľ. D. - J. G., W. Q. V. B. B. K. I., W. Č.. XXXX, H.: XX XXX XXX, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 21.10.2010 č.k. 14C/95/2009-79 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o trovách konania.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa určil, že nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. XXXX, kat. úz. W. a to pozemok s parcelným číslom XXX - zastavaná plocha a nádvorie o výmere XXX Q. a na tomto pozemku stojaca stavba - rodinný dom so súpisným číslom XXXX patria do výlučného vlastníctva žalobkyne. Žalovaného zaviazal zároveň nahradiť žalobkyni trovy konania v sume 528,27 eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Týmto rozsudkom súd prvého stupňa v celom rozsahu vyhovel nároku žalobkyne na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorú zakladala na tvrdení, že Zmluva o zabezpečovacom prevode práva, na základe ktorej mala previesť na žalovaného vlastnícke právo k spornej nehnuteľnosti je neplatná a preto sa cíti byť naďalej vlastníčkou uvedených nehnuteľností.

Súd prvého stupňa odôvodnil rozsudok tým, že na základe vykonaného dokazovania mal za to, že zmluva o zabezpečovacom prevode práva, na základe ktorej sa stal výlučným vlastníkom nehnuteľností žalovaný, je absolútne neplatná a preto žalobkyňa má naliehavý právny záujem na uplatnenom určovacom nároku. Mal teda za to, že žalobkyňa je vlastníčkou spornej nehnuteľnosti a preto žalobe vyhovel.

Rozhodnutie o trovách konania založil na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobkyni priznal ich náhradu vo výške 528,27 euro, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 99,50 euro, za návrh na nariadenie predbežného opatrenia v sume 33,- euro a za odmenu právnej služby advokátom spolu v sume 215,77 euro.

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalovaný. V odvolaní uviedol, že toto podáva proti výroku rozsudku týkajúceho sa náhrady trov konania. Svoje odvolanie odôvodnil jednou vetou spočívajúcou v tvrdení, že žalobkyňa trovy nežiadala.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa rozhodol správne, pokiaľ úspešnej žalobkyni priznal náhradu trov konania, keďže k tomu boli splnené zákonné podmienky.

Podľa ust. § 151 ods. 1 O.s.p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh, spravidla v rozhodnutí, ktorým sa rozhodnutie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Podľa odseku 2, ak účastník v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takémuto účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania nepriznaná a v takomto prípade súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Citované zákonné ustanovenie upravuje rozhodovanie súdu o náhrade trov konania a z uvedenej úpravy vyplýva, že o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh účastníka konania. Takéto rozhodnutie teda predpokladá prejav vôle účastníka spočívajúci v tom, že tento si uplatňuje voči druhej strane náhradu trov konania. Takýto prejav môže účastník vykonať kedykoľvek počas konania vo veci a pokiaľ takýto jeho prejav bol súdu doručený, má tento povinnosť o trovách konania rozhodnúť. V prípade takéhoto rozhodnutia má účastník lehotu troch pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia na vyčíslenie týchto trov konania.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že nie je pravdivé tvrdenie žalovaného v tom, že žalobkyňa si neuplatnila nárok na náhradu trov konania. Už z obsahu samotnej žaloby vo veci samej, ktorá bola súdu prvého stupňa doručená dňa 21.10.2009 vyplýva, že v citácii petitu nároku je uvedený aj odsek týkajúci sa trov konania, v ktorom sa žalobkyňa domáha, aby bol žalovaný zaviazaný zaplatiť jej náhradu trov konania v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Týmto podaním si žalobkyňa splnila svoju procesnú povinnosť uplatniť si náhradu trov konania a táto zároveň zaväzovala súd rozhodnúť o trovách konania. Správny bol preto jeho postup pokiaľ v zápisnici o vyhlásení rozsudku uviedol, že žalovaný je povinný nahradiť žalobkyni trovy konania v sume, ako bude vyčíslená v písomnom vyhotovení rozsudku a to do 3 dní od jeho právoplatnosti. Rozsudok bol vyhlásený dňa 21.10.2010 a teda nasledujúcim dňom začala plynúť pre žalobkyňu lehota troch pracovných dní na vyčíslenie trov konania. Táto uplynula dňa 26.10.2010 (utorok) . Žalobkyňa podaním doručeným súdu prvého stupňa dňa 25.10.2010 predložila písomné vyčíslenie trov konania a teda v zákonnej lehote si splnila uvedenú procesnú povinnosť. Takýmto postupom boli splnené podmienky k tomu, aby súd v písomnom vyhotovení rozsudku už aj vyčíslil priznané trovy konania žalobkyni.

S poukazom na tieto dôvody nepovažuje odvolací súd za dôvodné odvolanie žalovaného spočívajúce v tvrdení, že žalobkyňa si náhradu trov konania neuplatnila.

Na základe toho odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 1 O.s.p.. Neúspešnému žalovanému v odvolacom konaní náhrada trov odvolacieho konania nepatrí a úspešná žalobkyňa si náhradu trov konania neuplatnila a preto odvolací súd nepriznal účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.