KSKE 1 CoE 155/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/155/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210210160 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210210160.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: U. B., O.. XX.XX.XXXX, V. X. M., S. XX, zastúpeného JUDr. Melániou Knopovou, advokátkou, so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, proti povinnému: E. E., O.. XX.XX.XXXX, V. X. M., D. X, zastúpenému JUDr. Rastislavom Belanským, advokátom, so sídlom v Košiciach, Hlavná 20, o vymoženie 1.256,23 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom JUDr. Ľubošom Sidorjákom, Exekútorský úrad Košice, Murgašova 3, Košice, pod č. EX/405/10, o odvolaní oprávneného, proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, zo dňa 31.03.2011 č.k. 39Er/1246/2010-58 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením povolil odklad exekúcie do právoplatného skončenia konania o dovolaní proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.11.2009 č.k. 2Co/239/2009, vedeného na Najvyššom súde Slovenskej republiky.

Toto rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora, bol vykonaním exekúcie poverený súdny exekútor JUDr. Ľuboš Sidorják. Exekučným titulom bol rozsudok Okresného súdu Košice I zo dňa 16.03.2009 č.k. 24C/131/2003-158 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.11.2010 č.k. 2Co/239/2009-199. Dňa 11.06.2010 podal povinný súdnemu exekútorovi námietky proti exekúcii a návrh na odklad exekúcie, okrem iného aj z dôvodu, že proti exekučnému titulu podal dovolanie. O tomto návrhu rozhodol vyšší súdny úradník Okresného súdu Košice II dňa 16.11.2010 č.k. 39Er/1246/2010-37 tak, že námietky povinného proti exekúcii zamietol, exekúciu v časti zastavil a návrh povinného na odklad exekúcie zamietol. Proti tomuto rozhodnutiu vo výroku o zamietnutí návrhu na odklad exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie povinný. Ostatné výroky napadnuté neboli, preto nadobudli právoplatnosť dňa 05.01.2011.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 56 ods. 7 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) v spojení s § 374 ods. 4 O.s.p. a uviedol, že podaním odvolania povinným sa rozhodnutie Okresného súdu Košice II zo dňa 16.11.2010 č.k. 39Er/1246/2010-37 vo výroku o zamietnutí návrhu povinného na odklad exekúcie zo zákona zrušilo. Ďalej súd vec právne posúdil podľa § 56 ods. 2, 5, § 57 ods. 1 písm. b/, § 61 Exekučného poriadku a uviedol, že z predložených listín účastníkmi konania a súdnym exekútorom zistil, že povinný dňa 15.02.2010 podal na Okresnom súde Košice I dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.11.2009 č.k. 2Co/239/2009, ktorý je exekučným titulom. Konanie o dovolaní môže priviesť

zrušenie predmetného exekučného titulu, preto odklad exekúcie do právoplatného skončenia konania o dovolaní povolil.

Proti tomuto uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal návrh povinného na odklad exekúcie zamietnuť. Uviedol, že Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie povinného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.11.2009 sp. zn. 2Co/239/2009 odmietol. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o odmietnutí dovolania povinného zo dňa 28.02.2011 sp.zn.: 6Cdo/122/2010 nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2011 a stalo sa vykonateľným dňa 11.05.2011. Konštatoval, že exekúcia je realizovaná na základe exekučného titulu, ktorý následne zrušený nebude. Žiadal tiež priznať náhradu trov exekúcie oprávneného, ako si ich uplatnil v písomnom podaní zo dňa 24.1.2011 a tiež náhradu za úkon právnej služby - odvolanie proti uzneseniu zo dňa 31.03.2011 č.k. 39Er/1246/2010 vo výške 38,12 eur.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) , bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že toto je treba odmietnuť, keďže bolo podané proti uzneseniu, ktoré zaniklo.

Exekučným titulom v predmetnej exekúcii je rozsudok Okresného súdu Košice I zo dňa 16.03.2009 č.k. 24C/131/2003-158 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.11.2009 č.k. 2Co/239/2009-199, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 15.01.2010 a stali sa vykonateľnými dňa 21.01.2010. Vykonaním predmetnej exekúcie bol poverený súdny exekútor JUDr. Ľuboš Sidorják poverením č. XXXX XXXXXX * vydaným Okresným súdom Košice II dňa 30.04.2010.

Nakoľko však povinný podal proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.11.2009 č.k. 2Co/239/2009-199, t.j. exekučný titul, dovolanie, sudca súdu prvého stupňa na návrh povinného napadnutým uznesením, povolil odklad exekúcie do právoplatného skončenia konania o dovolaní proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.11.2009 sp.zn.: 2Co/239/2009, podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku. Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané dňa 31.03.2011.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o dovolaní uznesením zo dňa 28.02.2011 sp.zn. 6Cdo/122/2010 tak, že dovolanie žalobcu (t.j. povinného) zamietol a žalovanému (t.j. oprávnenému) náhradu trov dovolacieho konania nepriznal. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2011, a teda týmto dňom zaniklo aj rozhodnutie o odklade exekúcie.

Na základe toho odvolaciemu súdu neostávalo iné, ako odvolanie oprávneného odmietnuť podľa § 218 ods. 1 písm. e/ O.s.p., keďže rozhodnutie napadnuté odvolaním zaniklo inak dňom právoplatnosti uznesenia Najvyššieho súdu SR, teda dňom 06.04.2011.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený podal odvolanie v čase, keď bolo konanie na Najvyššom súde už právoplatne skončené, o čom oprávnený v čase podávania odvolania vedel, keďže na túto skutočnosť v odvolaní aj poukázal. Podanie odvolania preto súd považuje za neúčelný úkon oprávneného a odmenu mu preto nepriznáva. Povinnému a súdnemu exekútorovi preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.