KSKE 1 CoE 159/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/159/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805206639 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805206639.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Q. V..R..J.. so sídlom v M., Q. Č.. XX, proti povinnej Ľ. P., bytom v R., A. Č.. XXX/XX vedenej u súdneho exekútora F.. E.. Z. X. so sídlom v Z., X. Č.. XX pod sp.zn. EX 1822/05 o vymoženie 414,76 euro, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 4.4.2011 č.k. 11Er 225/2005-18 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o neprípustnosti, zastavení exekúcie a trovách exekúcie.

V r a c i a vec súdu prvého stupňa vo výroku o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora ako bezdôvodne predloženú.

N e p r iz n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil potom, čo ju vyhlásil za neprípustnú, zamietol návrh na zmenu exekútora a súdnemu exekútorovi nepriznal náhradu trov exekučného konania.

Pri rozhodovaní vychádzal súd prvého stupňa zo zistenia, že účastníci uzatvorili dňa 22.7.2004 zmluvu o úvere na základe ktorej oprávnený ako veriteľ poskytol povinnej ako dlžníkovi peňažný úver v sume 28.800,-Sk, ktorý sa zaviazala vrátiť v mesačných splátkach po 2.880,-Sk. V zmluve o úvere povinná splnomocnila X.. N. Z., advokáta, aby v jej mene uznal jej záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre exekúciu podľa § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z.. Ďalej vychádzal súd zo zistenia, že X.. N. Z. uznal za povinnú jej záväzok z úverovej zmluvy vo forme notárskej zápisnice dňa 22.5.2005 v ktorej notár osvedčil jeho vyhlásenie o uznaní právneho záväzku a súhlasil s exekúciou. Zástupca uznal dlh v celkovej výške 24.326,-Sk s príslušenstvom.

Na základe uvedených zistení dospel súd prvého stupňa k záveru, že predmetný exekučný titul - notárska zápisnica bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinná udelila X.. N. Z. v predtlači zmluvy o úvere a teda ak povinná chcela, aby jej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, bola súčasne nútená podpísať aj plnomocenstvo, v ktorom splnomocnila X.. N. Z. na spísanie notárskej zápisnice o uznaní jej záväzku z úveru. Podľa názoru súdu prvého stupňa takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru uzatvorením plnomocenstva pre X.. N. Z. súčasne s poverením a spísaním notárskej zápisnice ako exekučného titulu treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, aj keď demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok v ust. § 53 ods. 3 Obč. zákonníka takúto podmienku výslovne nespomína. Právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom - urobený X.. N. Z. ako splnomocnencom povinnej považoval v zmysle ust. § 39 Obč. zákonníka za neplatný, nakoľko odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom. Mal teda za to, že notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom,

keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone. Na základe uvedeného preto dospel súd prvého stupňa k záveru, že nie je možné vyhovieť návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora, keďže samotný exekučný titul trpí vadami, ktoré bránia v pokračovaní exekúcie.

Postupom podľa § 57 ods. 1 písm. g/, 2 Exekučného poriadku exekúciu zastavil potom, čo ju vyhlásil za neprípustnú.

Výrok o trovách konania odôvodnil tým, že súdny exekútor si náhradu trov exekúcie neuplatnil.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený. Žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Bol toho názoru, že notárska zápisnica ako exekučný titul bola predmetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi a súd uznal exekučný titul za súladný a preto následne udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Domnieva sa preto, že v tomto prípade súd posudzoval vec o ktorej už raz právoplatne rozhodol, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul už boli súdom preskúmavané.

Taktiež poukázal na skutočnosť, že s povinnou zmluvu o úvere uzatvoril dňa 22.7.2004 a v čase uzavretia zmluvy boli podľa Občianskeho zákonníka spotrebiteľskými zmluvami len kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v 8. časti tohto zákona a zmluva podľa § 55 ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy. Ohľadom udeleného plnomocenstva povinnou pre X.. N. Z. uviedol, že udelením plnomocenstva sa povinná ako dlžníčka nevzdala svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšírila možnosť uznania záväzku za jej osobu aj na osobu splnomocniteľa v danom prípade advokáta. Platné právne predpisy povinnej ako dlžníkovi v tom nebránili. Navyše povinná ako dlžníčka mohla kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v roku 2004 udelené plnomocenstvo odvolať, pričom tak neurobila. Súd vyhlásil exekúciu za neprípustnú a následne zastavil, hoci nedošlo počas celého trvania exekučného konania k zmene skutkového ani právneho stavu a v prípade nadobudnutia jeho právoplatnosti nastane situácia, že si nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, keďže jeho pohľadávka už bude premlčaná.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Odvolací súd je v prejednávanej veci toho názoru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci ohľadom exekučného titulu - notárskej zápisnice, ktorý následne aj správne právne posúdil ak exekúciu zastavil, potom čo ju vyhlásil za neprípustnú. Počas odvolacieho konania nedošlo k zmene skutkového ale ani právneho stavu, preto odvolací súd na skutkové zistenia vykonané súdom prvého stupňa a použité právne normy v dôvodoch uznesenia poukazuje a v celom rozsahu sa s nimi stotožňuje (§ 219 ods. 2) .

K námietke odvolateľa týkajúcej sa opätovného preskúmania podmienok exekučného konania odvolací súd uvádza, že prihliadať na splnenie podmienok konania je úlohou súdu v každom štádiu konania, a to aj z úradnej moci. V prípade, ak súdu prvého stupňa bol v priebehu exekúcie predložený návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri rozhodovaní o tomto návrhu zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom a exekúcia nezákonná, v zmysle ust. § 58 ods. 1 Exekučného poriadku bol oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý v konaní nemožno odstrániť a pre ktorý musí byť konanie zastavené. Skutočnosť, že v konečnom dôsledku nastane stav, že po zastavení exekúcie dôjde k premlčaniu vymáhaného nároku oprávneného, je v tomto kontexte irelevantná.

Podľa ust. § 41 ods. 2 písm. c/ zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( Exekučný poriadok ) možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Z obsahu notárskej zápisnice Č..S. XXXX/., S. XXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX, spísanej na Notárskom úrade notára F.. J. Ď. vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal X.. N. Z., advokát Advokátskej kancelárie so sídlom v M.. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné vyporiadať sa s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinného.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa ust. § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie alebo na základe dohody o plnomocenstve) .

Podľa ust. § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom) . Ide tu o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami medzi ktorými je konflikt záujmov. V posudzovanom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre X.. N. Z., ktorého určil práve oprávnený a v ktorom ho splnomocnil na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu preukázateľný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného X.. N. Z. a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Rovnako nemožno súhlasiť s názorom oprávneného v odvolaní, že v čase uzavretia zmluvy (22.7.2004) boli podľa Občianskeho zákonníka spotrebiteľskými zmluvami je len kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odborné zmluvy upravené v 8. časti Občianskeho zákonníka.

Podľa § 23a ods. 1 zák.č. 634/1992 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, spotrebiteľskými zmluvami sú zmluvy uzavreté podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka ako aj všetky iné zmluvy, ktorých charakteristickým znakom je, že sa uzavierajú vo viacerých prípadoch a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje.

Z citovaného ust. § 23a je zrejmé, že za spotrebiteľské zmluvy v čase do 31.12.2007 bolo treba považovať nielen zmluvy vymenované v ust. § 52 Obč. zákonníka, ale za spotrebiteľské zmluvy bolo treba považovať aj zmluvy uzavreté podľa Obchodného zákonníka, ktorých charakteristickým znakom

bolo, že sa uzatvárali vo viacerých prípadoch a bolo obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňoval.

Preto ak v danej veci účastníci uzatvorili dňa 22.7.2004 zmluvu o úvere, ako uvádzajú podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka, uvedenú zmluvu treba považovať podľa § 52 ods. 1 v znení do 31.12.2007 za zmluvu spotrebiteľskú.

Pre rozhodovanie o odvolaní oprávneného proti výroku, ktorým súd zamietol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora neboli splnené podmienky, pretože podaným odvolaním sa napadnuté uznesenie v danom výroku zrušilo. Je tomu tak preto, že odvolanie smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa, preto rozhodnutie v uvedenom výroku sa podaním odvolania zrušilo a o tomto návrhu mal opätovne rozhodnúť sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.) .

Z uvedeného dôvodu preto odvolací súd v uvedenej časti vo výroku o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora vrátil vec súdu prvého stupňa ako bezdôvodne predloženú. Po vrátení veci súd opätovne rozhodne o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ktorých právo na náhradu trov odvolacieho konania má úspešný účastník, v danom prípade povinná a súdny exekútor, ktorým však v súvislosti s odvolacím konaním trovy nevznikli a oprávnený úspech v odvolacom konaní nemal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.