KSKE 1 CoE 165/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/165/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899079 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899079.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej O. E. B. F..M.. so sídlom v Z. - L., V..N. Č.. X, proti povinnej N. J., bytom v B., Y. XXX, vedenej u súdneho exekútora V.. B. K. so sídlom O. L., F. K. Č.. X pod sp.zn. EX 321/2000, o vymoženie 391,89 euro s prísl., o odvolaní oprávnenej a súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 27.1.2011 č.k. 3Er 1234/2000-20 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a oprávnenú zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 506,76 euro.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávnenej a žiadosti súdneho exekútora bol vykonaním exekúcie poverený súdny exekútor V.. B. K.. Exekučným titulom boli právoplatné a vykonateľné platobné výmery Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pobočky Rožňava zo dňa 3.1.2000 č. 2701/99/2 a č. 2701/99/3. Podaním zo dňa 25.10.2010 navrhol súdny exekútor exekúciu zastaviť z dôvodu vyhlásenia konkurzu na povinného a následného zrušenia konkurzu z dôvodu nemajetnosti povinného. Uplatnil si tiež náhradu trov exekúcie vo výške 632,98 euro, ktoré vyčíslil nasledovne: časovú odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 vyhlášky za spísanie žiadosti o udelenie poverenia, registráciu poverenia v trvaní 30 min., spísanie správy pre oprávneného v trvaní 30 min., spísanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti v trvaní 3 hod. a 30 min., spísanie záznamu o vykonaní služobnej cesty v trvaní 3 hod., spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie v trvaní 1 hod., t.j. v sume 56,43 euro, paušálnu odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. b/ a ods. 3 v spojení s § 15 ods. 1 vyhlášky za získanie poverenia na vykonanie exekúcie - 3,32 euro, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie - 3,32 euro, doručenie exekučného príkazu - 3,32 euro, doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie - 3,32 euro, každé zisťovanie bydliska povinného - 3,32 eur, 3x zisťovanie platiteľa mzdy povinného, 5x zisťovanie účtu povinného - 16,60 euro, 11x každé ďalšie zisťovanie majetku povinného - 36,52 euro, t.j. 79,68 euro náhradu hotových výdavkov podľa § 22 ods. 1 vyhlášky za poštovné - 48,11 euro, kolky - 18,26 euro, overenie poverenia - 5,31 euro, faktúra za znalecký posudok - 214,70 euro, bankové informácie - 51,55 euro, telefón - 2,97 euro, cestovné náhrady podľa § 22 ods. 2 vyhlášky - 49,60 eur; náhrada za stratu času podľa § 23 vyhlášky - 5,31 euro.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 57 ods. 1 písm. h/, § 200, § 203 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) , exekúciu zastavil a na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávnenú. O výške trov exekúcie rozhodol podľa § 14, § 15, § 22, § 23, § 25 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov platnej do

30.4.2008 (ďalej len vyhláška) a súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie vo výške 506,76 euro. Súd nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkony spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie a spísanie správy pre oprávneného, pretože odmena za tieto úkony je podľa § 25 vyhlášky už zahrnutá v priznanej odmene exekútora. Tiež nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkony spísanie žiadosti o udelenie poverenia, registráciu poverenia a spísanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti, pretože tieto úkony sú odmeňované paušálne. Súd priznal časovú odmenu za spísanie záznamu o vykonaní služobnej cesty len v trvaní 1 hod., nakoľko bol stručný a neprehľadný. Celkovú časovú odmenu preto súd priznal za 1 hod., vo výške 6,64 euro. Paušálnu odmenu priznal súd vo výške 79,68 euro, ako súdny exekútor vyčíslil. Z hotových výdavkov súd nepriznal súdnemu exekútorovi náhradu za overenie poverenia vo výške 5,31 euro ani za telefón vo výške 2,97 euro ako ani za bankové informácie vo výške 51,55 euro, pretože tieto úkony neboli v súdnom ani v exekučnom spise dostatočne preukázané.

Proti tomuto uzneseniu vo výroku o trovách exekúcie podala odvolanie oprávnená a súdny exekútor.

Oprávnená uviedla, že nemal žiadne informácie o povinnom a o jeho majetkových pomeroch. Poukázala tiež na to, že navrhovala vymôcť 391,81 euro a súd ju zaviazal na náhradu trov exekúcie vo výške 506,76 euro, čo je enormný rozdiel, preto namieta opodstatnenosť priznaných trov exekúcie. Na základe celého postupu exekútora a na základe vyčíslených úkonov namietala efektivitu postupu exekútora, ktorý pri toľkých úkonoch mal mať prehľad o stave majetku povinného a tiež informácie o následnom konkurze. Namietala tiež navýšenie trov exekúcie o DPH. Uviedla, že súd mal priznať DPH len z odmeny, a nie aj z náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času. Navrhla preto rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

Súdny exekútor nesúhlasil s nepriznaním mu hotových výdavkov za bankové informácie vo výške 51,55 euro, overenie poverenia vo výške 5,31 euro a telefónnych poplatkov vo výške 2,97 euro. Uviedol, že nebol súdom vyzvaný na predloženie kópií faktúr preukazujúcich tieto náklady, preto ich zaslal dodatočne. Navrhol, aby odvolací súd zohľadnil uvedené náklady a upravil výšku priznaných trov o sumu 58,93 euro + 20% DPH 11,97 euro a priznal mu trovy exekúcie v celkovej výške 577,66 euro.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávnenej a súdneho exekútora v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie súdneho exekútora je čiastočne dôvodné a odvolanie oprávnenej dôvodné nie je.

Súd prvého stupňa exekúciu zastavil z dôvodu nemajetnosti povinného podľa § 57 ods. 1 písm. h/ zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) , nakoľko bol na majetok povinného Krajským súdom v Košiciach vyhlásený konkurz. Predmetný konkurz bol zrušený z dôvodu nedostatku majetku povinného uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 6K/170/2005-57 zo dňa 4.6.2008. Na náhradu trov exekúcie súd zaviazal oprávnenú podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, pretože majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Súd prvého stupňa priznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 506,76 euro s 20% DPH, ktoré špecifikoval nasledovne: časová odmena podľa § 14 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 vyhlášky za spísanie záznamu o vykonaní služobnej cesty v trvaní 1 hod., t.j. 6,64 euro, paušálnu odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. b/ a ods. 3 v spojení s § 15 ods. 1 vyhlášky za získanie poverenia na vykonanie exekúcie - 3,32 euro, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie - 3,32 euro, doručenie exekučného príkazu - 3,32 euro, doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie - 3,32 euro, každé zisťovanie bydliska povinného - 3,32 euro, 3x zisťovanie platiteľa mzdy povinného - 9,96 euro, 5x zisťovanie účtu povinného - 16,60 eur, 11x každé ďalšie zisťovanie majetku povinného - 36,52 euro, t.j. 79,68 euro, náhrada hotových výdavkov podľa § 22 ods. 1 vyhlášky za poštovné - 48,11 euro, kolky - 18,26 euro, faktúra za znalecký posudok - 214,70 euro, cestovné náhrady podľa § 22 ods. 2 vyhlášky - 49,60 eur; náhrada za stratu času podľa § 23 vyhlášky - 5,31 euro.

Oprávnená namietala, že trovy exekúcie nie sú vyčíslené správne a 20% DPH patrí súdnemu exekútorovi len z odmeny, nie aj z náhrady hotových výdavkov a z náhrady za stratu času.

K tejto námietke odvolací súd uvádza, že súdny exekútor trovy exekúcie preukázal, preto mu boli priznané. Ďalej odvolací súd poukazuje na novelizované znenie ustanovenia § 196 Exekučného poriadku podľa ktorého, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty. Súdny exekútor odvedie DPH až po právoplatnosti uznesenia o trovách exekúcie, preto nie je možné súdnemu exekútorovi 20% DPH z náhrad nepriznať.

Súd prvého stupňa nepriznal súdnemu exekútorovi náhradu hotových výdavkov podľa § 22 ods. 1 vyhlášky za overenie poverenia - 5,31 euro, bankové informácie - 51,55 euro a telefón - 2,97 euro. Nepriznanie týchto náhrad namietal súdny exekútor a spolu s odvolaním zaslal súdu doklady preukazujúce: získanie bankových informácii zo Slovenskej sporiteľne, a. s. - 10,21 euro (307,50 Sk) , získanie bankových informácii z R., F.. M.. - 12,25 euro (369 Sk) , získanie bankových informácii z R. F. L. Z., F.. M.. - 10,21 euro (307,50 Sk) , získanie bankových informácii z VÚB, a.s. - 6,64 euro (200 Sk) , použitie telekomunikačných služieb - 99,65 euro (3 002,10 Sk) , poplatok za notárske overenie - 31 euro (934 Sk) .

Po oboznámení sa s predmetnými dokladmi odvolací súd uvádza, že nakoľko súdny exekútor nepreukázal zaplatenie týchto úkonov, len doložil žiadosti o vykonanie úkonov v bankách, nie je možné mu náhradu za tieto úkony priznať. Tiež odvolací súd nepriznal súdnemu exekútorovi náhradu za telefónne služby, nakoľko táto nebola dostatočne preukázaná ako ani náhradu za overenie poverenia, pretože z dokladu preukazujúceho zaplatenie poplatku za overenie nie je zrejmé, čo konkrétne bolo na notárskom úrade overované. Tiež nie je zo spisu zrejme na aký účel súdny exekútor overené poverenie potreboval.

Možno preto konštatovať, že odvolacie dôvody uvádzané oprávnenou a súdnym exekútorom nie sú dané, preto odvolací súd postupom podľa § 219 O.s.p. napadnuté uznesenie vo výroku o trovách exekúcie ako vecne správne potvrdil.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ktorých právo na náhradu trov konania má iba úspešný účastník a keďže oprávnená a súdny exekútor v odvolacom konaní úspech nemali, nebola im priznaná náhrada trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.