KSKE 1 CoE 166/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/166/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805204579 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805204579.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave, Karadžičova 10, IČO: 35763469, proti povinnému: K. L., Y.. XX.XX.XXXX, E. R. L. XX, o vymoženie 594,43 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom JUDr. Petrom Hodermarským, Exekútorský úrad Rožňava, Akademika Hronca 3, Rožňava, pod č. EX/364/2005, o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 07.02.2011 č.k. 8Er/171/2005-15 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu zastavil, súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie vo výške 56,54 eur a oprávneného zaviazal na ich úhradu.

Toto rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora bol vykonaním exekúcie poverený súdny exekútor JUDr. Peter Hodermarský. Exekučným titulom bol právoplatný a vykonateľný rozsudok Okresného súdu Rožňava zo dňa 29.12.2004 č.k. 12C/122/2004-47. Súdny exekútor doručil súdu dňa 11.01.2011 podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného a vyčíslil si trovy exekúcie vo výške 80,45 eur.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 57 ods. 1 písm. h) , § 196, § 200 ods. 1, 2, § 203 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) , exekúciu zastavil a na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávneného. O výške trov exekúcie rozhodol podľa § 14, § 15, § 22 ods. 1, 2, § 25 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov platnej do 30.04.2008 (ďalej len vyhláška) a súdnemu exekútorovi priznal časovú odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky za spísanie záznamu o vykonaní služobnej cesty v trvaní 30 minút, t.j. 6,64 eur, paušálnu odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. b) a ods. 3 v spojení s § 15 ods. 1 vyhlášky za získanie poverenia na vykonanie exekúcie - 3,32 eur, zisťovanie bydliska povinného - 3,32 eur, 4 x zisťovanie platiteľa mzdy povinného - 13,28 eur, 2 x zisťovanie majetku povinného - 6,64 eur, t.j. 26,56 eur; náhradu hotových výdavkov podľa § 22 vyhlášky za poštovné - 9,94 eur a cestovné náhrady (služobná cesta zo dňa 15.08.2006) - 3,98 eur; spolu s 20 % DPH 56,54 eur. Súd nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za spísanie správy pre oprávneného v trvaní 1 hodiny a spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie v trvaní 1 hodiny, pretože ich považoval za administratívne úkony podľa § 25 vyhlášky. Súd tiež nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkony spísanie žiadosti o udelenie poverenia, registrácia poverenia v trvaní 30 minút a spísanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti v trvaní 1 hodiny, pretože tieto úkony sú odmeňované paušálne a sú len inak označené.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa vo výroku o výške trov exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor. Uviedol, že nesúhlasí s nepriznaním časovej odmeny za jednotlivé úkony a navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie vo výroku o trovách exekúcie zmenil tak, že súdnemu exekútorovi priznáva trovy exekúcie vo výške 80,45 eur.

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané vyššou súdnou úradníčkou a bolo odvolaciemu súdu predložené na rozhodnutie o odvolaní so stanoviskom sudkyne súdu prvého stupňa, ktorá oznámila, že odvolaniu nemieni vyhovieť v celom rozsahu podľa § 374 ods. 4 O.s.p., preto odvolanie predložila odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie súdneho exekútora v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Uznesenie vo výrokoch o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté, teda nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto nebolo v odvolacom konaní preskúmavané.

Súd prvého stupňa správne nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky za úkony spísanie žiadosti o udelenie poverenia, registrácia poverenie a spísanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti, pretože súdnemu exekútorovi bola za tieto úkony priznaná paušálna odmena podľa § 15 ods. 1 vyhlášky a to za získanie poverenia na vykonanie exekúcie a za zisťovanie majetku povinného. Priznaním časovej odmeny za tieto úkony by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu. Odvolací súd sa preto stotožnil s nepriznaním časovej odmeny za tieto dva úkony, ako aj dôvodmi, ktoré z tejto otázky zaujal.

Súd ďalej nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkony spísanie správy pre oprávneného a spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie. K uvedenému odvolací súd uvádza, že považuje za správny názor súdu prvého stupňa, že tieto úkony sú úkonmi smerujúcimi k vymoženiu pohľadávky a podľa § 25 vyhlášky je náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou zahrnutá v odmene súdneho exekútora.

Odvolací súd preto podľa § 219 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

Odvolací súd nepovažuje za dôvodnú odvolaciu námietku súdneho exekútora v časti, kde uviedol, že mu súd nepriznal paušálnu náhradu za jednotlivé úkony exekučnej činnosti. Z rozhodnutia totiž vyplýva, že súd priznal súdnemu exekútorovi paušálnu odmenu za všetky ním uplatnené úkony v celkovej sume 26,56 euro, teda v takej sume, ako ich exekútor uplatnil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože súdny exekútor v odvolacom konaní úspešný nebol a ostatným účastníkom konania v tomto odvolacom konaní preukázateľné trovy konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.