KSKE 1 CoE 174/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/174/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898876 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898876.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Q., U..G..C.., so sídlom v X. X., O. U. XX, IČO: XXXXXXXX, zastúpeného Y.. Z. W., advokátkou, W.É. X, X. X., proti povinnému: R., U.. U. G..C.., so sídlom v U., J. XXX, IČO: XXXXXXXX, o vymoženie 165,97 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom Y.. Y. Š., Exekútorský úrad U. B. P., J. X, U. B. P., pod č. EX 90/98, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 13.4.2011 č.k. 0Er/1193/98-19 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zároveň exekúciu zastavil, a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi Y.. Y. Š. trovy exekúcie v sume 329,79 eur.

Toto rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora bol vykonaním exekúcie poverený súdny exekútor Y.. Y. Š.. Podaním doručeným súdu dňa 18.1.2011 exekútor žiadal zastaviť exekúciu z dôvodu zániku povinného. Zároveň žiadal priznať trovy exekúcie vo výške 428,84 eur.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 57 ods. 1 písm. g/, § 58 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) , a dôvodu výmazu povinného z obchodného registra exekúciu vyhlásil za neprípustnú a exekúciu zastavil. Súd zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávneného z dôvodu nemajetnosti povinného podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku.

O výške trov exekúcie súd rozhodol podľa § 14, § 15, § 22, § 23 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov platnej do 30.4.2008 (ďalej len vyhláška) a súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie vo výške 329,79 eur a to nasledovne:

paušálna odmena podľa § 14 ods. 1 písm. b/ a ods. 3 v spojení s § 15 ods. 1 vyhlášky za získanie poverenia - 3,32 eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie - 3,32 eur, doručenie príkazu na začatie exekúcie - 3,32 eur, zisťovanie bydliska povinného - 3,32 eur, zisťovanie účtu povinného - 3,32 eur, 3x zisťovanie majetku povinného - 9,96 eur, t.j. 26,55 eur; 19% DPH z odmeny vo výške 5,05 eur; náhrada hotových výdavkov podľa § 22 vyhlášky za poštovné - 17,84 eur, kolky - 10,62 eur, poplatky za overovanie - 7,30 eur, telefónne poplatky - 8 eur, cestovné dňa 18.8.1998 - 11,12 eur (za účelom zisťovania majetkových pomerov v pôvodnom sídle povinného) a dňa 17.9.1998 - 235,38 eur (U. - U. H. U.) a náhradu za stratu času podľa § 23 vyhlášky vo výške 7,92 eur (12 polhodín po 0,66 eur) .

Proti tomuto uzneseniu vo výroku o trovách exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Uviedol, že dôvodom na zastavenie exekúcie bol výmaz povinného z obchodného registra a nie nemajetnosť povinného. Preto navrhol napadnuté uznesenie vo výroku o trovách exekúcie zmeniť a súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznať. Poukázal tiež na to, že exekučné konanie trvalo neprimerane dlho, a to aj v dôsledku nečinnosti exekútora, čoho dôkazom je i podanie návrhu na zastavenie exekúcie takmer 7 rokov po výmaze povinného z obchodného registra a exekútor nepostupoval efektívne a hospodárne, keďže trovy exekúcie predstavujú dvojnásobok vymáhanej istiny.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je čiastočne dôvodné.

Uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté, teda nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto nebolo v odvolacom konaní preskúmavané.

Po preskúmaní spisu odvolací súd zistil, že námietka oprávneného nie je dôvodná a súd prvého stupňa správne na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávneného.

Podľa § 196 Exekučného poriadku za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.

Náklady podľa § 196 uhrádza povinný (§ 197 ods.1 Exekučného poriadku) .

Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil (§ 203 ods. 2 Exekučného poriadku) .

Vo výnimočných prípadoch musí oprávnený uhradiť trovy exekúcie, aj keď zastavenie exekúcie nezavinil a nemohol ho predvídať, ak k zastaveniu došlo z dôvodu, že majetok povinného nestačil ani na úhradu trov exekúcie.

Ak súd zistil nedostatok majetku a konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka zastavil, prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku z dôvodu existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať (Uznesenie NS SR zo dňa 26.1.2012 sp.zn. 5M Cdo 16/2011) .

V danom prípade došlo k zastaveniu exekúcie z dôvodu výmazu povinného z obchodného registra. Odvolací súd z Obchodného vestníka zistil, že povinný bol vymazaný z obchodného registra z toho dôvodu, že uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 3.11.2003 č.k.: 1K/234/97-42 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na povinného pre jeho nemajetnosť.

Dôvod výmazu povinného z obchodného registra má dopad na dôvod zastavenia exekúcie podľa § 57 Exekučného poriadku a následne aj na rozhodnutie o trovách exekúcie. Ak totiž dôvod zastavenia

exekúcie spočíva v dôvode uvedenom v § 57 ods. l písm. h/ Exekučného poriadku, o trovách exekúcie sa rozhodne podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku.

Z uvedeného vyplýva, že dôvodom pre zastavenie exekúcie bola nemajetnosť povinného. V danej veci preto prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku z dôvodu existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať. Právny záver súdu prvého stupňa, ktorým ustálil dôvod zastavenia exekúcie podľa § 57 ods. l písm. g/ Exekučného poriadku, treba preto považovať, za nesprávny. Súd prvého stupňa mal exekúciu zastaviť podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku.

S poukazom na tieto dôvody považuje odvolací súd výrok uznesenia ktorým bol oprávnený zaviazaný na náhradu trov exekúcie, čo do základu za správny.

Vychádzajúc zo záveru, že pokiaľ odvolanie smeruje proti základu rozhodnutia je potrebné zaoberať sa aj jeho výškou, dospel odvolací súd k záveru, že v tejto časti je rozhodnutie o trovách exekúcie predčasné. Z exekučného spisu odvolací súd totiž zistil, že oprávnený zaplatil súdnemu exekútorovi dňa 7.5.1998 preddavok na trovy exekúcie v sume 980,-Sk. Tak súdny exekútor vo vyúčtovaní trov ako ani súd prvého stupňa sa však s touto zálohou nevyporiadal a preto odvolaciemu súdu neostávalo iné, ako uznesenie vo výroku o trovách exekúcie zrušiť. Po vrátení bude povinnosťou súdu 1. stupňa vyzvať súdneho exekútora, aby konkretizoval, ako sa vo vyúčtovaní vyporiadal so zloženým preddavkom a o trovách exekúcie znovu rozhodnúť.

Preto odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie vo výroku o trovách exekúcie podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. ako nepreskúmateľné a v zrušenej časti vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Úlohou súdu prvého stupňa bude tiež opätovne sa zaoberať účelnosťou trov predmetnej exekúcie.

Súd prvého stupňa v novom rozhodnutí rozhodne podľa § 224 ods. 3 O.s.p. aj o trovách tohto odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.