KSKE 1 CoE 184/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 CoE 184/2011

KS v Košiciach, dátum 15.05.2012, sp.zn. KSKE 1 CoE 184/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/184/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7607206965 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7607206965.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej konsolidačnej a.s., so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, proti povinnému D. W., Q. F. P. M. F., U. Č.. XXXX/XX, vedenej u súdneho exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča so sídlom v Prešove, Konštantínova č. 13, pre vymoženie 216,59 eur s prísl., o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 2.9.2011 č.k. 11Er 334/2007-27 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a oprávnenej uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 59,54 eur.

Výrok o zastavení exekúcie odôvodnil s poukazom na ust. § 57 ods. 1 písm. h/ zákona č. 233/1995 Z.z. vzhľadom na to, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Pri rozhodovaní o trovách exekúcie vychádzal z ust. § 203 ods. 2 zák.č. 233/1995 Z.z. podľa ktorého trovy exekúcie znáša oprávnený ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí na úhradu trov exekúcie. Z uvedeného dôvodu preto zaviazal oprávnenú nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie oprávnená. Žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie v celom rozsahu zrušil, pretože súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam.

Podmienkou vecného preskúmania dôvodnosti odvolania je to, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu do doručenia opravného uznesenia, len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa § 204 ods. 2 O.s.p. odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do 3 mesiacov od doručenia.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Z obsahu písomného vyhotovenia napadnutého uznesenia vyplýva, že obsahuje správne poučenie účastníkov o možnosti podať proti uzneseniu odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Písomné vyhotovenie uznesenia s takýmto správnym poučením bolo oprávnenej doručené 9.9.2011. Nasledujúcim dňom t.j. 10.9.2011 začala oprávnenej plynúť zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania, ktorá uplynula dňa 26.9.2011 (v pondelok) . Ako vyplýva z poštovej pečiatky, odvolanie bolo oprávnenou podané na poštovú prepravu dňa 27.9.2011 (v utorok) , teda po uplynutí zákonnej 15-dňovej lehoty.

Vzhľadom k tomu, že oprávnená podala odvolanie po uplynutí zákonnej lehoty, odvolací súd postupom podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p. odmietol odvolanie oprávnenej ako oneskorene podané.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. §146 ods. 2 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. podľa ktorých povinnosť nahradiť trovy konania má účastník, ktorý zavinil zastavenie konania. Oprávnená zavinila zastavenie konania tým, že jej podanie bolo súdom odmietnuté, avšak povinnému a súdnemu exekútorovi trovy konania nevznikli, preto súd ich náhradu účastníkom nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.