KSKE 1 CoE 225/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/225/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899424 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899424.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej: E., H..Z..A.., so sídlom v Y., E. XX, IČO: XXXXXXXX, zastúpenej G.. D. D., advokátom, E. XX, Y., proti povinnému: D. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. X, o vymoženie 612,43 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom G.. M.. U. D., Exekútorský úrad U., D. XX, U., pod č. EX 379/04, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 5.10.2011 č.k. 4Er/33/2004-45 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie.

M e n í uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že oprávnenú zaväzuje nahradiť súdnemu exekútorovi G.. M.. U. D. trovy exekúcie vo výške 85,62 eur do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil a oprávnenú zaviazala zaplatiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 93,59 eur.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že uznesením zo dňa 27.1.2011 č.k. 4Er/33/2004-22 súd exekúciu zastavil, oprávnenú zaviazala uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 93,59 eur a návrh oprávnenej na zmenu súdneho exekútora zamietol. Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená. Odvolací súd (Krajský súd v Košiciach) uznesením zo dňa 31.5.2011 č.k. 1CoE/127/2011-37 napadnuté uznesenie vo výrokoch o zastavení exekúcie a o trovách exekúcie zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uviedol, že povinnosťou súdu prvého stupňa bude opätovne vyhodnotiť exekučný titul - notársku zápisnicu ako aj splnomocnenie na uznanie právneho záväzku vyplývajúce zo zmluvy o úvere. Súd prvého stupňa preto opätovne preskúmal exekučný titul a zmluvu o úvere. Uviedol, že exekučným titulom je notárska zápisnica č. N 5135/2003, NZ 112048/3002 zo dňa 29.11.2003 spísaná notárom G.. A. Ď.. Zo zmluvy o úvere uzatvorenej medzi oprávnenou a povinným dňa 3.9.2003 vyplýva, že povinný splnomocnil advokáta D.. X. U. na spísanie notárskej zápisnice (t.j. exekučného titulu) , aby v mene povinného uznal jeho záväzok z úveru. Spísania uvedenej notárskej zápisnice sa zúčastnil D.. Y. Ž. - advokátsky koncipient D.. X. U., advokáta v Bratislave. A to na základe substitučnej plnej moci, ktorá mu bola udelená Mgr. X. U. dňa 2.1.2003 podľa § 12 ods. 2 zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 41 ods. 2 písm. c/ zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) , § 33a ods. 1, § 33 ods. 2 Občianskeho

zákonníka, § 12 ods. 1, 2, 4 zákona č. 132/1990 Zb., § 58 ods. 1, § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku a exekúciu vyhlásil za neprípustnú a exekúciu zastavil.

O trovách exekúcie rozhodol podľa § 200 ods. 2, § 203 ods. 1 Exekučného poriadku a na ich náhradu zaviazal oprávnenú, ktorá zavinila zastavenie exekúcie. Súd po preskúmaní výšky trov exekúcie podľa § 14, § 15, § 22, § 25 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhláška) priznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 93,59 eur. Trovy exekúcie pozostávajú z časovej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 vyhlášky za úkon prijatie návrhu v trvaní 30 min., t.j. 6,64 eur; z paušálnej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b/ a ods. 3 v spojení s § 15 ods. 1 vyhlášky za úkony: získanie poverenia na vykonanie exekúcie - 3,32 eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie - 3,32 eur, 2x zisťovanie zamestnávateľa povinného na Soc. poisťovni - 6,64 eur, zisťovanie majetku povinného - 19,92 eur (2x Daňový úrad, 2x Dopravný inšpektorát, 2x Katastrálny úrad) , 2x zisťovanie bydliska povinného - 6,64 eur, t.j. 39,84 eur; 20% DPH z odmeny 9,30 eur; náhrady hotových výdavkov vo výške 35,17 eur (poštovné - 5,81 eur, kolky - 3,32 eur, cestovné dňa 28.4.2008 Košice - Slovinky a späť - 26,04 eur) ; náhrady za stratu času v súvislosti s cestovným vo výške 2,64 eur (4 polhodiny po 0,66 eur) .

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa v celom rozsahu podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená. Navrhla, aby odvolací súd uznesenie zrušil. Uviedla, že notárska zápisnica - exekučný titul, už bola predmetom skúmania zo strany súdu pri rozhodovaní o udelení poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi. Z toho vyplýva, že plnomocenstvo udelené povinným advokátovi D.. X. U. je v súlade so zákonom. Navyše povinný mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere udelené plnomocenstvo odvolať, pričom tak neurobil. Ďalej uviedla, aký rozdiel je medzi uznaním dlhu (resp. záväzku) podľa hmotného práva a notárskou zápisnicou podľa procesného práva. V závere konštatovala, že notárska zápisnica je exekučným titulom, ako ktorékoľvek rozhodnutie súdu a jej preskúmavanie exekučným súdom je nad rámec preskúmania formálnej a materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu. Oprávnená sa tiež nestotožnila s napadnutým rozhodnutím vo výroku o trovách exekúcie. Namietala priznanie odmeny za úkon prijatie návrhu, pretože tento úkon považuje za administratívny úkon podľa § 25 vyhlášky. A tiež namietala priznanie náhrady hotových výdavkov v súvislosti s tým, že za administratívne práce považuje aj spotrebný materiál, obálky, telekomunikačné poplatky, kolky, archivácia a iné.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávnenej v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je čiastočne dôvodné.

Oprávnená podala odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia v týchto dvoch výrokoch, na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu oprávnenej odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone (§ 489 Občianskeho

zákonníka) . Inou skutočnosťou, na základe ktorej vzniká záväzok, je aj porušenie povinnosti vyplývajúcej z už existujúceho záväzkového právneho vzťahu, okrem iného je to aj omeškanie dlžníka.

V posudzovanej veci sa povinný dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením záväzku, v dôsledku čoho oprávnený žiadal zaplatiť dlh naraz a uplatnil si aj zákonné právo na zaplatenie úrokov z omeškania.

Notárska zápisnica má ďalej obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod (v danom prípade je to zmluva o úvere) , predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Uznanie dlhu je podľa § 558 Obč. zák. jednostranným právnym úkonom dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dáva veriteľovi najavo, že svoj dlh uznáva. Pre platnosť uznania je potrebná písomná forma, prísľub zaplatenia dlhu a uvedenie dôvodu dlhu a jeho výšky. Pri splnení týchto zákonných podmienok dochádza k prerušeniu premlčania a predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Písomné uznanie povinného prostredníctvom splnomocneného zástupcu v notárskej zápisnici všetky tieto náležitosti obsahuje.

Súhlas povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je vždy jednostranným prejavom jeho vôle, z ktorého vyplýva, že súhlasí s tým, aby notárska zápisnica v prípade, že v určenej dobe oprávnenej určené plnenie neposkytne, bola bez ďalšieho titulom pre vykonanie exekúcie. Tento súhlas s vykonateľnosťou nemá hmotnoprávnu povahu, pretože nemá za následok vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností účastníkov konania, je len jednou z náležitostí stanovených Exekučným poriadkom k tomu, aby notárska zápisnica mohla byť exekučným titulom.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, nie je preto potrebná dohoda s veriteľom a neúčasť veriteľa pri spisovaní takejto notárskej zápisnice nespôsobuje jej neplatnosť. Notárska zápisnica v danej veci je však neplatná z iného dôvodu, ktorý súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia posúdil a náležite odôvodnil.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Predpokladom zastúpenia podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka je spôsobilosť zástupcu na právny úkon, o ktorý ide, a záujmy zástupcu nesmú byť v rozpore so záujmami zastúpeného. Tento rozpor so záujmom zastúpeného sa pritom nemusí týkať len právneho úkonu, na ktorý bol zástupca splnomocnený, ale postačí akýkoľvek stret záujmov zástupcu a zastúpeného, ktorý by mohol vyvolať pochybnosť o tom, že zástupca bude riadne vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce mu zo zastúpenia.

V posudzovanej veci povinný mal v zmluve o úvere splnomocniť advokáta D.. X. U. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, teda aby v jeho mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu.

Súd prvého stupňa postupoval správne, ak pri preskúmavaní predmetného exekučného titulu a podmienok, za ktorých bol vydaný, vrátane posudzovania zmluvy o úvere dospel k záveru, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil D.. X. U., advokátovi, súčasne v predtlači zmluvy o úvere a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre D.. X. U., v ktorom ho splnomocnil súčasne na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre D.. X. U. súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za

neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Preto správne súd prvého stupňa poukázal na to, že takéto konanie splnomocneného zástupcu povinného D.. X. U., ktorý na spísanie predmetnej notárskej zápisnice navyše splnomocnil svojho koncipienta D.. Y. Ž., voči povinnému je v rozpore so zákonom o advokácii.

Európsky súdny dvor vo viacerých svojich rozsudkoch nastolil trend chrániť práva spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany extenzívnym spôsobom (napr. rozsudok zo dňa 4.10.2007, Rampin a Dodard, C - 429/05) . Súladom exekučného titulu so zákonom treba rozumieť nielen formálne náležitosti exekučného titulu, ale aj to, či je na jeho základe možné exekúciu vykonať, teda či tu nie sú také zákonné ustanovenia, ktoré by bránili vykonaniu exekúcie na základe tohto exekučného titulu. Ide napr. o vylúčenie určitých nárokov z uspokojenia v exekúcii a pod. Môže ísť aj o zákonné ustanovenia, ktoré ukladajú exekučnému súdu skúmať aj materiálnu správnosť exekučného titulu, teda či nárok priznaný exekučným titulom je v súlade s právom.

Podľa ustanovenia § 23 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zastúpenie na základe dohody o plnomocenstve predpokladá dvojstranný právny úkon, teda dohodu medzi dvomi subjektami a to medzi splnomocniteľom na jednej strane a splnomocnencom na druhej strane a samotné plnomocenstvo je už iba jednostranným úkonom, ktorým splnomocniteľ dáva tretím osobám na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí teda obsahovať všetky náležitosti dvojstranného právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Pokiaľ má mať takáto dohoda písomnú formu, predpokladá sa prejav oboch zmluvných strán potvrdený podpisom týchto subjektov.

Správne poukázal súd prvého stupňa na to, že splnomocnenie, ktoré má byť súčasťou notárskej zápisnice, nie je podpísané účastníkmi dohody o plnomocenstve, keďže na tomto chýba podpis splnomocniteľa - povinného.

Nemožno sa stotožniť s názorom oprávnenej spočívajúcom v tom, že za tento podpis treba považovať podpis povinného na zmluve o úvere. Zmluva o úvere je totiž osobitným dvojstranným právnym úkonom, na základe ktorého vznikol osobitný právny vzťah medzi inými subjektami a to medzi spoločnosťou Pohotovosť, s.r.o. ako veriteľom na jednej strane a D. D. ako povinným na druhej strane. Účastníci tohto právneho vzťahu nie sú teda totožní s účastníkmi právneho vzťahu vzniknutého na základe dohody o plnomocenstve, v ktorej má byť ako účastník konania a to splnomocnenec advokát Mgr. X. U.Í.. Podpis účastníkov na zmluve o úvere je potvrdením prejavu vôle účastníkov tejto zmluvy vo vzťahu k tomuto právnemu úkonu.

Správne preto súd prvého stupňa uzavrel, že v notárskej zápisnici ako exekučnom titule, ktorú oprávnený predložil, chýba nepochybný relevantný prejav vôle dlžníka splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jeho mene. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni v možnosti vydať exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie na základe takejto notárskej zápisnice.

Z týchto dôvodov odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Oprávnený podal odvolanie aj proti výroku napadnutého uznesenia o trovách exekúcie.

Súd prvého stupňa správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávneného podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, pretože zavinil zastavenie exekúcie z dôvodu predloženia nespôsobilého exekučného titulu.

Odvolací súd sa však nestotožňuje s výškou trov exekúcie priznanou súdom prvého stupňa v časti priznanej časovej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 vyhlášky. Súdnemu exekútorovi nie je možné priznať časovú odmenu za úkon prijatie návrhu, pretože prvým odmeňovaným úkonom súdneho exekútora je získanie poverenia na vykonanie exekúcie, ktorým sa v rámci exekučného konania začína štádium exekúcie. Odmena za úkon prijatie návrhu je preto zahrnutá v odmene za úkon získanie poverenia na vykonanie exekúcie, za ktorý bola súdnemu exekútorovi priznaná paušálna odmena vo výške 3,32 eur. Časová odmena preto súdnemu exekútorovi nepatrí.

Oprávnený namietal tiež priznanie náhrady hotových výdavkov podľa § 22 vyhlášky za kolky vo výške 3,32 eur. Po preskúmaní spisu súdneho exekútora odvolací súd zistil, že súdny exekútor použil kolky v hodnote 3,32 eur (100 Sk) za zisťovanie informácii o povinnom z Registra obyvateľov SR. Kolky teda boli použité účelne a súdnemu exekútorovi patrí za nich náhrada v celom rozsahu.

Odvolací súd podľa vyššie uvedeného priznáva trovy exekúcie pozostávajúce z paušálnej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b/ a ods. 3 v spojení s § 15 ods. 1 vyhlášky vo výške 39,84 eur, 20% DPH z odmeny vo výške 7,97 eur, náhrada hotových výdavkov vo výške 35,17 eur a náhrada za stratu času vo výške 2,64 eur, t.j. spolu 85,62 eur.

Nakoľko neboli splnené podmienky ani na potvrdenie uznesenia vo výroku o trovách exekúcie (§ 219 O.s.p.) ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1 O.s.p.) , odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie podľa § 220 O.s.p. a súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie vo výške 85,62 eur, na zaplatenie ktorých zaviazal oprávnenú.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnená nemala v tomto konaní úspech a súdnemu exekútorovi a povinnému preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.