KSKE 1 CoE 98/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 CoE 98/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoE/98/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210215253 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210215253.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej E. D., D. C. J., U. Č.. X., proti povinnému X.. C. F., D. C. J.X., C. Č.. X, vedenej u súdnej exekútorky JUDr. Lenky Borovskej, so sídlom v Košiciach, Kováčska č. 32, pre vymoženie 995,82 euro s prísl., o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 28.2.2011 č. k. 49Er/1727/2010-21 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol.

Týmto uznesením súd prvého stupňa rozhodol o návrhu povinného na zastavenie exekúcie formou predaja nehnuteľností a to bytu č. XX C. J.X., R. B. U. Č.. XX.

Pri rozhodovaní o návrhu povinného vychádzal súd prvého stupňa z ust. § 57 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z. a mal za to, že návrh oprávnenej bol podaný dôvodne a nezistil žiadnu zo skutočností, ktoré by spôsobili, žeby po vzniku exekučného titulu nastal nejaký iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať a ani okolnosti spôsobujúce zánik vymáhanej povinnosti, či spôsobujúce neprípustnosť exekúcie. Z uvedeného dôvodu preto návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie povinný. V odvolaní uviedol, že v kancelárii súdneho exekútora podal návrh na zastavenie exekúcie formou predaja bytu č. XX C. J., R. B.. U. Č.. XX, nakoľko by bol výťažok neúmerný k vymáhanej pohľadávke. V uvedenom byte už nebýva, lebo s manželkou sa rozviedol ešte v roku XXXX a nakoľko je po troch rokoch od rozvodu, polovicu bytu vlastní manželka. Vzhľadom na uvedené žiada, aby súdny exekútor upustil od predaja uvedeného bytu č. XX R. B.. U. Č.. XX C. J., nakoľko je výška pohľadávky neadekvátna výške z predaja bytu, ktorý nie je len jeho výlučným majetkom, ale je v bezpodielovom spoluvlastníctve s jeho bývalou manželkou E. F..

Oprávnená vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu povinného navrhla, aby odvolací súd napadnuté uznesenie potvrdil a návrh na zastavenie exekúcie zamietol.

Na základe podaného odvolania odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie a konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky pre potvrdenie ani pre zmenu uznesenia.

V prejednávanej veci je odvolací súd toho názoru, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil ak napadnutým uznesením návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol, vychádzajúc pri tom z názoru, že nenastala žiadna zo skutočností uvedených v ust. § 57 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z., ktorá by mala za následok zastavenie exekúcie.

Podľa § 61b zák. č. 233/1995 Z.z. exekúciu možno vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu, i jej príslušenstva a trov exekúcie ( § 57 ods. 3) ; to neplatí, ak sa exekúcia vykonáva predajom hnuteľnej veci, ktorá sa nedá rozdeliť, alebo predajom nehnuteľností a povinný nemá dostatok iného majetku, z ktorého by bolo možné uspokojiť pohľadávku oprávneného.

Podľa § 41 ods. 2 O.s.p. každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený.

Z citovaného ustanovenia § 61b, - ktoré vyjadruje zásadu, že exekúciu je možné vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu, jej príslušenstva a trov exekúcie - je zrejmé, že exekúciou je možné postihnúť práva alebo veci, ktorých ich realizácia presiahne výšku dlhu. Tieto prípady vymenúva citované ustanovenie v časti vety za bodkočiarkou. Realizovať exekúciu na veci alebo práva však predpokladá, že:

1/ povinný nemá dostatok iného majetku, z ktorého by bolo možné uspokojiť pohľadávku oprávneného a

2/ ide o hnuteľnú nedeliteľnú vec alebo

3/ ide o predaj nehnuteľností.

Prvým a základným predpokladom, ktorý musí byť vždy splnený je teda, že povinný nemá dostatok iného majetku na uspokojenie pohľadávky. Aby mohol exekútor pristúpiť k realizácii predaja nedeliteľnej hnuteľnej veci alebo nehnuteľností musí vopred urobiť šetrenie na existenciu iného majetku. Realizácia exekúcie v rozsahu presahujúcom dlh môže mať za následok zastavenie exekúcie, v časti v ktorej sa takáto vec realizuje. V prejednávanej veci však súd prvého stupňa vedený nesprávnym právnym názorom - že povinný podal návrh na zastavenie exekúcie - nezisťoval rozhodujúce skutočnosti pre posúdenie návrhu povinného na zastavenie exekúcie formou predaja nehnuteľnosti - bytu č. XX R. B. U. Č..XX C. J..

V prejednávanej veci z obsahu spisu je zrejmé, že povinný podaním zo dňa 9.2.2011 podal návrh na zastavenie exekúcie predajom nehnuteľností a to bytu č. XX R. I. C. J. R. B. U. Č.. XX potom, čo obdržal od súdneho exekútora upovedomenie o predaji nehnuteľností zo dňa 20.1.2011. Návrh na zastavenie exekúcie formou predaja nehnuteľností povinný odôvodnil tým, že výťažok z predaja bytu je neúmerný vymáhanej pohľadávke. Vychádzajúc z obsahu návrhu povinného ( § 41 ods. O.s.p.) treba mať za to, že povinný nepodal návrh na zastavenie exekúcie, ale vyjadruje svoj nesúhlas so spôsobom vykonávania exekúcie - predajom nehnuteľnej veci.

Za takejto situácie bolo povinnosťou súdu prvého stupňa za účelom rozhodnutia o návrhu povinného o jeho nesúhlase so spôsobom vykonávania exekúcie skúmať, či sú splnené podmienky na výkon exekúcie predajom nehnuteľnosti - bytu č. XX R. I. C. J. R. B. U. Č.. XX a teda zisťovať, či povinný nemá dostatok iného majetku, z ktorého by bolo možné uspokojiť pohľadávku oprávnenej.

Vzhľadom na to, že súd prvého stupňa vedený nesprávnym právnym názorom nezisťoval rozhodujúce skutočnosti pre rozhodnutie o návrhu povinného o jeho nesúhlase so spôsobom vykonávania exekúcie, vec nesprávne právne posúdil, preto odvolací súd postupom podľa § 221 ods. 1 písm. h/, ods. 2 O.s.p. napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa vychádzať z právneho názoru odvolacieho súdu vysloveného v tomto zrušujúcom uznesení a v ďalšom konaní návrh povinného na zastavenie exekúcie posúdi ako jeho nesúhlas so spôsobom vykonávania exekúcie, vychádzajúc z ust. § 61b zák. č. 233/1995 Z.z..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.