KSKE 1 K 265/1999 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 K 265/1999

KS v Košiciach, dátum 24.09.2012, sp.zn. KSKE 1 K 265/1999

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1K/265/1999 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7099897547 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7099897547.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: INVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Hviezdoslavova 2, Poprad, IČO: 31 737 226, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: INVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Hviezdoslavova 2, Poprad, IČO: 31 737 226.

Z b a v u j e JUDr. Oľgu Liškovú, advokátku, A. č. XXX/XX, M., funkcie správcu konkurznej podstaty.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením zo dňa 7.12.2000, č. k. 1K/265/1999-19 súd vyhlásil na majetok úpadcu konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ján Grega, M. 5, I..

Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 1K/265/1999-55 zo dňa 24.9.2001 ustanovil do funkcie nového správcu JUDr. Oľgu Liškovú, advokátku, A. XXX/XX, M..

Podaním doručeným súdu dňa 13.9.2012 správkyňa konkurznej podstaty oznámila súdu, že rozvrhové uznesenie splnila.

Podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKV súd zruší uznesením konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania po splnení rozvrhového uznesenia.

Z uvedených dôvodov súd konkurz zrušil a zároveň podľa § 44 ods. 4 ZKV zbavil správcu jeho funkcie.

O odmene správcu bolo rozhodnuté rozvrhovým uznesením.

Správca je povinný písomne oznámiť súdu do 30 dní od právoplatnosti zrušenia konkurzu, či uzavrel účtovné knihy a zostavil účtovnú závierku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach