KSKE 1 NcCb 8/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 NcCb 8/2005

KS v Košiciach, dátum 13.03.2012, sp.zn. KSKE 1 NcCb 8/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1NcCb/8/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7005202297 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7005202297.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Y. X., nar. X.X.XXXX, ul. T. hrdinov XXXX/X, XXX XX M., zast. U.. D. Q., advokát, P. XX, XXX XX O. proti žalovanému: Y., výrobné družstvo X., E. XXX, XXX XX X., IČO: XX XXX XXX v konaní o zaplatenie 1 079,20 eur s prísl. takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou, doručenou súdu dňa 11.11.2003 žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 32 512,00 Sk (1 079,20 eur) s príslušenstvom, titulom vyplatenia vyrovnacieho podielu.

Písomným podaním, doručeným súdu dňa 5.3.2012 a na pojednávaní konanom dňa 14.3.2012 žalobca oznámil, že berie návrh na začatie konania v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

Podľa § 96 ods. 1, 2 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí. V takomto prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.

Keďže žalobca vzal návrh na začatie konania v celom rozsahu späť (za splnenia podmienky súhlasu žalovaného) , súd konanie zastavil.

Keďže žiaden z účastníkov si náhradu trov konania neuplatnil, súd im ju nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.