KSKE 1 Sd 21/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 21/2012

KS v Košiciach, dátum 03.05.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 21/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/21/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200249 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200249.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: K. Q., nar. XX.XX.XXXX, Q. H. X, Z. B., XXX XX Z. Q., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o výšku starobného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 21.02.2012 o d m i e t a.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 13.01.2012 bol podľa § 65, § 274 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení navrhovateľovi priznaný starobný dôchodok v sume 398,10 eur mesačne s účinnosťou od 31.05.2010, ktorý mu bol podľa § 82 citovaného zákona zvýšený na sumu 405,30 eur mesačne s účinnosťou od 01.01.2011 a na sumu 418,70 eur mesačne s účinnosťou od 01.01.2012.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ opravný prostriedok (označený ako žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia o starobnom dôchodku č. XXXXXXXXXX v zmysle štatútu uránových baní) , v ktorom žiada o prehodnotenie rozhodnutia o starobnom dôchodku a o doplnenie rozdielu, ktorý mu právom patrí.

Opravným prostriedkom napadnuté rozhodnutie odporkyne navrhovateľ prevzal dňa 23.01.2012, lebo odporkyňa expedovala napadnuté rozhodnutie dňa 19.01.2012 (štvrtok) a lehota prepravy (D + 2) začala plynúť dňa 20.01.2012 a uplynula druhý pracovný deň po dni podania, to znamená dňa 23.01.2012 (pondelok) , ako to vyplýva z poštových podmienok listových zásielok zasielaných vo vnútroštátnom styku jeho bodu 1/b, tak potom ak navrhovateľ podal opravný prostriedok na poštovú prepravu dňa 23.02.2012 (štvrtok) , ktorý bol odporkyni doručený dňa 24.02.2012, je zrejmé, že navrhovateľ podal svoj opravný prostriedok 31. deň po prevzatí napadnutého rozhodnutia odporkyne.

Podľa § 250m ods. 1 O.s.p. sa konanie začína na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu.

Podľa § 250m ods. 2, veta prvá a druhá O.s.p. návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie.

Podľa § 250p, veta prvá O.s.p., ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne.

Keďže navrhovateľ prevzal rozhodnutie odporkyne dňa 23.01.2012, 30-dňová lehota na podanie opravného prostriedku mu uplynula 22.02.2012 (streda) . Navrhovateľ podal opravný prostriedok na pošte až dňa 23.02.2012, teda po uplynutí zákonnej lehoty na jeho podanie.

Na základe hore uvedených skutočností, súd opravný prostriedok navrhovateľa podľa citovaného § 250p O.s.p., ako oneskorene podaný, odmietol.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. a § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.