KSKE 1 Sd 28/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 28/2012

KS v Košiciach, dátum 31.05.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 28/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/28/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200358 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200358.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky H. Č., J. J. XX, XXX XX J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č.8, Bratislava, v konaní o výplatu vdovského dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Na základe opravného prostriedku navrhovateľky zo dňa 30.03.2012, podaného proti rozhodnutiu odporkyne zo dňa 18. marca 2012 č. XXX XXX XXXX, odporkyňa vydala nové rozhodnutie zo dňa 04.05.2012 č. XXX XXX XXXX X, ktorým návrhu navrhovateľky celkom vyhovela tým, že jej uvoľnila výplatu vdovského dôchodku od 16. marca 2012 v sume 145,30 eur mesačne.

Ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví (§ 250o O. s. p.) .

Z vyššie uvedených dôvodov súd konanie podľa § 250o O. s. p. uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm.c) O. s. p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O. s. p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.