KSKE 1 Sd 30/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/30/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200410 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200410.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach predsedom senátu JUDr. Milanom Končekom, ako samosudcom, v právnej veci navrhovateľa D. T. Á. F. Y. Á. J. W. I. , D.I. XXX, XXX XX Š., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne z 26.02.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom právo na náhradu trov konania ne p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa opravným prostriedkom navrhovateľa napadnutým rozhodnutím zo dňa 26.02.2012 č. XXX XXX XXXX X zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 13.02.2012, a to podľa ust. § 70 ods. 1 a § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon ) z dôvodu, že navrhovateľ podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava zo dňa 12.02.2012 nie je invalidný podľa ust. § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a s tým, že súčasne doručila navrhovateľovi odborný posudok o invalidite z 12.02.2012, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť odôvodnenia rozhodnutia odporkyne, kde sú uvedené všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli podkladom pre vyhotovenie posudkového záveru o tom, že navrhovateľ nie je invalidný. Rozhodnutie odporkyne bolo navrhovateľovi doručené dňa 02.03.2012.

Včas podaným opravným prostriedkom podaným na poštovú prepravu dňa 07.03.2012 a doručeným odporkyni dňa 09.03.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania vyššie označeného rozhodnutia odporkyne, pričom v opravnom prostriedku, ktorý nazval odvolanie, poukázal na svoj nepriaznivý zdravotný stav.

Odporkyňa s poukazom na dokazovanie vykonané v správnom konaní a v súdnom preskúmacom konaní navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Súd na základe ust. § 244 a nasl. O.s.p. v zmysle ust. § 247 a nasl. O.s.p. preskúmal opravným prostriedkom navrhovateľa napadnuté rozhodnutie odporkyne a po oboznámení sa s obsahom zdravotnej dokumentácie navrhovateľa a administratívneho dávkového spisu odporkyne, konajúc v neprítomnosti navrhovateľa (§ 250g ods. 2 O.s.p.) dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nemožno priznať úspech.

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods. 1 - 3 zákona) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č.4 (§ 71 ods. 5 zákona) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí, pričom jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§ 71 ods. 6, 7 zákona) .

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť nad hornú hranicu miery poklesu podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (§ 71 ods. 8 zákona) .

Lekársku posudkovú činnosť pri výkone dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca (§ 153 ods. 5 a 6 zákona) .

Z obsahu administratívneho spisu odporkyne vyplynulo, že navrhovateľ požiadal žiadosťou, spísanou dňa 13.02.2012, Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku, ktorý žiadal priznať od 01.05.2010. Na základe žiadosti navrhovateľa bol vypracovaný posudok posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava dňa 13.02.2012, podľa ktorého navrhovateľ nie je invalidný podľa ust. § 71 ods. 1 zákona, lebo má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť len 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Na základe opravného prostriedku navrhovateľa bol zdravotný stav navrhovateľa opätovne hodnotený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava dňa 28.03.2012, ktorý zotrval na správnosti svojho posudku, a preto zdravotnú dokumentáciu navrhovateľa predložil druhostupňovému posudkovému lekárovi.

Druhostupňový posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia hodnotil zdravotný stav navrhovateľa dňa 18.04.2012, kedy vypracoval aj odborný posudok o invalidite navrhovateľa a po zhodnotení odborných lekárskych vyšetrení navrhovateľa (psychiatrické vyšetrenie zo dňa 20.10.2011, psychologické vyšetrenie zo dňa 04.10.2011, neurologické vyšetrenie zo dňa 22.09.2011 a 24.10.2011, plus EEG z 02.11.2011, očné vyšetrenie zo dňa 23.09.2011, RTG gastroduodena zo dňa 30.09.2011, RTG pľúc zo dňa 22.09.2011 a CT mozgu zo dňa 29.10.2011) ustálil u navrhovateľa mieru poklesu

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zhodne s prvoposudkom v rozsahu 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Súd vec navrhovateľa pojednával v jeho neprítomnosti, pretože navrhovateľ svoju neúčasť na pojednávaní ničím neospravedlnil ani nežiadal pojednávanie z dôležitého dôvodu preložiť na iný náhradný termín.

Ako z vyššie vykonaného dokazovania vyplýva navrhovateľov zdravotný stav bol hodnotený posudkami posudkových lekárov prvého a druhého stupňa, ktoré dostatočne podľa názoru súdu ozrejmili zdravotné poškodenie navrhovateľa, z ktorého jednoznačne vyplynulo, že zistené poškodenie zdravia u navrhovateľa invaliditu nepodmieňuje a opačné nepriame tvrdenia navrhovateľa výsledkom jeho odborných lekárskych vyšetrení nezodpovedalo. Preto súd na základe vyššie uvedených posudkov posudkových lekárov prvého a druhého stupňa, ktoré boli vo svojich záveroch zhodné, ustálil, že navrhovateľ pre priznanie požadovaného invalidného dôchodku zákonom stanovenú zdravotnú podmienku nespĺňa, lebo nebolo u neho preukázané podstatné zhoršenie zdravotného stavu, ktoré by bolo čo do miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 %. S ohľadom na zhodné výsledky dokazovania, keďže ani navrhovateľ v opravnom prostriedku neuviedol žiadne také závažné okolnosti, ktoré by neboli posudkovými komisiami zohľadnené, súd musel napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ust. § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne a vydané v súlade so zákonom potvrdiť.

Navrhovateľ v konaní nebol úspešný, odporkyni právo na náhradu trov konania neprináleží, preto súd účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal (§ 250k ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.