KSKE 1 Sd 31/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 31/2012

KS v Košiciach, dátum 11.06.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 31/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200425 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200425.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky X.. A. O., bytom G. XX, XXX XX A., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č.8, Bratislava, v konaní o výplatu predčasného starobného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Na základe opravného prostriedku navrhovateľky zo dňa 12. marca 2012, podaného proti rozhodnutiu odporkyne zo dňa 4. januára 2012 č. XXX XXX XXXX, odporkyňa vydala nové rozhodnutia zo dňa 28.05.2012 č. XXX XXX XXXX X, ktorými návrhu navrhovateľky celkom vyhovela tým, že opravným prostriedkom napadnuté rozhodnutie zrušila a výplatu predčasného starobného dôchodku od 20. februára 2012 uvoľnila, t. z. odo dňa zastavenia výplaty predčasného starobného dôchodku.

Ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví (§ 250o O. s. p.) .

Z vyššie uvedených dôvodov súd konanie podľa § 250o O. s. p. uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm.c) O. s. p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O. s. p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.