KSKE 1 Sd 33/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Sd 33/2012

KS v Košiciach, dátum 21.06.2012, sp.zn. KSKE 1 Sd 33/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sd/33/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200475 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200475.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa X.. K. T., T. C. 2, C. J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ svojím podaním, ktoré doručil súdu dňa 22.06.2012, zobral svoj návrh (opravný prostriedok zo dňa 16.03.2012) na preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 23.02.2012 č. XXX XXX XXXX X späť v zmysle ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p., ktoré súd primerane použil na základe ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť.

Preto súd podľa § 250d ods. 3 O.s.p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.